Uchwała Nr X/109/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 16 czerwca 2003 r.

 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

Po rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr VII/70/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, Rada Gminy uznaje w/w uchwałę za zgodną z prawem.

 § 2

O załatwieniu skargi należy powiadomić skarżących, podając jednocześnie uzasadnienie do podjętej uchwały.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.