Uchwała Nr   IX/89/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 maja 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 i pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                       108.322

      do wysokości                                                                                                   18.382.528

w tym:

  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych

      zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę                                                  62.527

      do wysokości                                                                                                   630.988

(Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

 II   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                    494.678

     do wysokości                                                                                                     20.002.549

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                           108.322

            do wysokości                                                                                             13.741.514

w tym:

   -    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej zleconych gminom zwiększa się o kwotę                                        62.527

   do wysokości                                                                                                  630.988

     2.    Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę                                                   603.000

             do wysokości                                                                                             6.261.035

 (Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały)

 § 2

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 3

 Wykaz inwestycji gminnych przyjętych do realizacji w 2003 roku stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 4

Plan przychodów i wydatków dla gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 § 6

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. pozostają bez zmian.

 § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.