Uchwała nr IX/94/03
Rady Gminy Dopiewo
z 26 maja 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, działki nr 292/21, 293/1 do 293/4, 294/2, 294/3 oraz część działki 292/20.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr L/443/02 Rady Gminy Dopiewo z 25 marca 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, działki nr 292/21, 293/1 do 293/4, 294/2, 294/3 oraz część działki 292/20wraz z terenami niezbędnymi pod względem funkcjonalno-przestrzennym.

 I PRZEPISY OGÓLNE

 § 2.

Plan obejmuje obszar o powierzchni 4,817 ha położony w Skórzewie.

Granice planu określone zostały na rysunku planu.

W granicach planu występują grunty kl. IV, V i VI. Teren częściowo jest zabudowany budynkami biurowymi i gospodarczymi.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)            ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

a)      terenów działalności gospodarczej,

b)      ochrony środowiska przyrodniczego,

c)      zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,

2)            określenie zasad zagospodarowania terenu uwzględniających bieżące i kierunkowe możliwości rozwojowe w strukturze społeczno- przestrzenno- gospodarczej gminy, leżącej w aglomeracji miasta Poznania.

 § 5.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

a)            tereny aktywizacji gospodarczej                                       AG,

            b)            teren pod urządzenia elektroenergetyczne                             EE,

            c)            zasady podziałuterenu,

            d)             zasady uzbrojenia terenu,

            e)             zasady ochrony i użytkowania terenu.

 § 6.

 1.            Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.            Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)      granica opracowania - uchwalenia planu,

b)      linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone,

c)      nieprzekraczalne linie zabudowy,

d)      oznaczenia określające podstawowe przeznaczenie terenu: AG, EE,

e)      wartości wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy.

 § 7.

 Jeżeli w niniejszej uchwale mowa o:

1.      obowiązującym planie gminy, tekście obowiązującego planu gminy lub uchwale, należy przez to rozumieć wszystkie obowiązujące materiały formalne i prawne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, uchwalonego Uchwałą nr XIII/105/99 Rady Gminy w Dopiewie z 27 września 1999 roku z późniejszymi zmianami;

2.      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3.      przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4.      rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

5.      innych opracowaniach planistycznych - należy przez to rozumieć plany miejscowe już obowiązujące lub przyszłe, które zawierają lub będą zawierać dodatkowe ustalenia, nie kolidujące z niniejszą uchwałą;

6.      dokumentacjach technicznych lub programowych sieci uzbrojenia terenu - należy przez to rozumieć opracowania projektowe istniejące lub przyszłe, których rozwiązania będą stanowiły uściślenia zasad realizacji niniejszego planu w zakresach problemowych i w skali nie objętej niniejszą uchwałą i nie kolidujące z nią.

 § 8.

 Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu.

1.      Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych i nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.

3.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenach objętych planem infrastruktury technicznej.

4.      Budowa przyłączy elektrycznych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych realizowana musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie odpowiednich warunków technicznych.

5.      Zabrania się gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza.

6.      Do czasu wybudowania komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzenie ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników na ścieki ( szamb ).

7.      Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

8.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

9.      Powstałe drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

10.  Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

11.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 § 9.

 1.         Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz:

1)      prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zapewnienie gromadzenia i usuwania odpadów w sposób gwarantujący ochronę gruntu i wód podziemnych,

2)      użytkowania budynków z kotłowniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystujących do celów grzewczych energię elektryczną lub odnawialną,

3)      rozpoznania geotechnicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności,

4)      gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego wykorzystania do  urządzenia ogrodów, zieleńców i do rekultywacji gruntów zdegradowanych,

2.         Dla obszaru objętego planem obowiązuje zakaz:

1)      zakopywania wszelkich odpadów, w tym w szczególności nieżywych zwierząt i opakowań po środkach ochrony roślin,

2)      spalania odpadów nieorganicznych,

3)      wysypywanie żużla paleniskowego, w tym także na nieutwardzone ciągi komunikacyjne,

4)      gromadzenia ścieków bytowych w sposób zagrażający ochronie gruntu i wód podziemnych,

5)      wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniejących drzew.

 § 10.

 1.             Wyznacza się teren działalności gospodarczej na obszarze oznaczonym symbolem 1 AG.

2.         Na terenie działalności gospodarczej obowiązują następujące zasady zainwestowania:

1)      zabrania się lokalizowania inwestycji, które znacząco oddziaływują na środowisko,

2)      lokalizacja budynków na działce zgodnie z naniesioną na rysunku planu miejscowego nieprzekraczalną linią zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

3)      przednią nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż istniejącej ulicy Poznańskiej ustala się na 9,0 m

4)      maksymalnie 65% powierzchni działki można zabudować łącznie z powierzchniami utwardzonymi,

5)      minimum 35% powierzchni działki należy przeznaczyć pod zieleń izolacyjną i ozdobną, istniejącą zieleń wysoką i niską należy zachować,

6)      maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

7)      w planie adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytkowania. Dopuszcza się ich rozbudowę i zmianę przeznaczenia pomieszczeń pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego planu,

8)      na działce należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów. Samochodów nie można parkować na drogach publicznych,

9)      na terenach działalności gospodarczej należy prowadzić zgodną z prawem gospodarkę odpadami,

10)  ogrodzenia działek muszą odpowiadać przepisom prawa budowlanego, a od strony ciągów komunikacyjnych wysokość nie pełnego ogrodzenia nie może przekraczać 160 cm nad poziom terenu,

11)  dostęp do działek z drogi - ulicy Poznańskiej

 § 11.

 Wyznacza się teren urządzeń elektroenergetycznych na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem EE. Teren istniejącej stacji transformatorowej.

 §12.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.09.2002 r. - Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002) mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 III. USTALENIA KOŃCOWE

 §13.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Skórzewo, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/233/97 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 5, poz. 56 z 31.03.98 r. w części objętej w/wplanem miejscowym.

 §14.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Dopiewo.

 § 15.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

 § 16.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.