Uchwała Nr XLIII/329/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie:   wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dopiewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33),

 

 

 

§ 1

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym dzierżawców, użytkowników, najemców lokali powinien:

1.    Posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, którymi będzie wykonywany transport odpadów komunalnych.

2.    Posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której położona jest baza transportowa lub parkowane będą pojazdy służące do wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych.

3.    Dysponować środkami technicznymi, transportowymi, sprawnymi techniczne, posiadającymi ważne, aktualne badania techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu, których konstrukcja uniemożliwi rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności:

a)    pojazdy bezpylne do odbioru nie segregowanych odpadów komunalnych,

b)   pojazdy hakowe do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa wielorodzinnego,

c)    pojazdy wyposażone w urządzenia typu HDS do opróżniania kompletu pojemników, służących do selektywnej zbiórki odpadów,

d)   pojazdy przystosowane do odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów segregowanych, w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie z innego rodzaju odpadami,

e)    pojazdy ciężarowe do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4.    Posiadać wydzielony budynek, plac i urządzenia służące do segregowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz urządzenia do przygotowania odpadów segregowanych do odbioru przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie w zakresie odzysku odpadów               (np. belownice).

5.    Dysponować specjalistycznym sprzętem technicznym, odpowiednim dla prawidłowego wykonywania usług oraz utrzymanie właściwego standardu sanitarnego podczas gromadzenia odpadów, takimi jak:

a)    pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów nie segregowanych,

b)   kolorowe komplety pojemników o  pojemności 1-

c)    kosze ażurowe na butelki typu PET,

d)   worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.

6.    Oznakować w sposób trwały i widoczny za pomocą logo lub nazwą firmy, adresem, ewentualnie numerem telefonu pojemniki, kontenery i worki oraz pojazdy służące do odbioru odpadów.

7.    Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów oraz zapewnienie lub umowę odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, odzysku  i recyklingu odpadów.

8.  Zorganizować i wprowadzać w życie system zbiórki:

a)    surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),

b)   odpadów biodegradowalnych,

c)    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d)   odpadów niebezpiecznych (m. in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach itp.),

e)    odpadów wielkogabarytowych.

9.    Przekazywanie odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwiania w miejsca wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

10.    Zawierać z właścicielami nieruchomości umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

11.    Każdorazowo wystawiać faktury lub potwierdzić wykonanie usługi, z podaniem ilości wywiezionych odpadów.

12.    Prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.

13.    Przekazywać Wójtowi Gminy Dopiewo w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca informację o zawartych lub wypowiedzianych umowach  na świadczenie usług  oraz o masie, ilości poszczególnych odpadów (w tym przekazanych do recyklingu). Gromadzone dane o świadczonych usługach można przekazać również w formie elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dopiewie.

14.    Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie, z art. 36 ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku (Dz. U z 2007 r., Nr 39, poz. 251, ze zm.),

15.    Utrzymywać pojemniki, kontenery i pojazdy do odbioru odpadów komunalnych  w należytym stanie sanitarnym.

16.    Transportować odpady komunalne w sposób uniemożliwiający ich rozsypywanie podczas prac załadunkowych oraz natychmiast je usunąć i uprzątnąć w przypadku ich rozsypania.

17.    Usunąć urządzenia do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem po zakończeniu działalności oraz pozostawić teren w należytym stanie porządkowym , sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

 

 

 

 

 

 

 

§2

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, w tym dzierżawców, użytkowników, najemców lokali powinien:

1.    Posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, którymi będzie wykonywany transport czystości ciekłych.

2.    Posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której położona jest baza transportowa lub parkowane będą pojazdy służące do wykonywania usługi odbioru nieczystości ciekłych.

3.    Posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), mający aktualne badania techniczne oraz świadectwa dopuszczenia do ruchu.

4.    Oznakować w sposób trwały i widoczny za pomocą logo lub nazwą firmy, adresem, ewentualnie numerem telefonu pojazdy służące do odbioru i transportu nieczystości ciekłych.

5.    Posiadać aktualne zapewnienie lub umowę odbioru nieczystości ciekłych na stacji zlewczej.

6.    Zawierać z właścicielami nieruchomości umowy lub zlecenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

7.    Każdorazowo wystawiać faktury lub potwierdzić wykonanie usługi, z podaniem ilości m3 wywiezionych nieczystości ciekłych.

8.    Prowadzić wykaz zawartych umów  lub wykonanych zleceń na odbiór i transport nieczystości ciekłych.

9.    Przekazywać Wójtowi Gminy Dopiewo w terminie do 15 po upływie każdego miesiąca informację o zawartych lub wypowiedzianych umowach oraz zleceniach na świadczenie usług  oraz ilości odebranych nieczystości płynnych. Gromadzone dane o świadczonych usługach można przekazać również w formie elektronicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dopiewie.

10.    Utrzymywać pojazdy do odbioru i transportu nieczystości ciekłych w należytym stanie sanitarnym.

18.    Opróżniać zbiorniki bezodpływowe i transportować nieczystości ciekłe w sposób uniemożliwiający ich rozlewanie.  W przypadku ich rozlania natychmiast je usunąć.

 

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                               Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo                                                                                    

 

                                                                                              Zofia Dobrowolska

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy określa, w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.