Uchwała Nr XLIII/321/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 29.12. 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/315/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XLII/315/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 listopada 2009 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2010 r. pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo.”

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XLII/315/09 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.