Uchwała Nr XLIII/320/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 29.12.2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w 2010 r. do kwoty 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo – ul. Młyńska”.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XXXIX/282/09 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.