Uchwała Nr XLIII/322/09

                                                                  Rady Gminy Dopiewo

                                                                  z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 191 ust. 1, 1a, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r., określając ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz ich plan finansowy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.