Uchwała Nr VII/69/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela  Makuszyńskiego  w Zakrzewie.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Dopiewo likwiduje z dniem 31 sierpnia 2003 roku Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Zakrzewie, ul Długa 57, wraz z oddziałem przedszkolnym.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.