Uchwała Nr VII/73/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.

 Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

  1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, zwany dalej „Zespołem”.
  2. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie oraz Przedszkole w Zakrzewie.
  3. Zespół przejmuje imię, sztandar, godło i ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.

 § 2

  1. Obwód Zespołu, w przypadku Szkoły Podstawowej, obejmuje miejscowości: Dąbrowa oraz Zakrzewo.
  2. Obwód Zespołu , w przypadku Przedszkola, obejmuje wszystkie miejscowości z terenu Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.