Uchwała Nr XL/291/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się środki pochodzące z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Konarzewo” w kwocie 175.000 zł przeznaczyć na zadanie proekologiczne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

 

            W związku z decyzjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie umorzenia Gminie Dopiewo części zaciągniętych pożyczek
w 2005 r. w łącznej kwocie 175.000 zł istnieje konieczność przedłożenia do Funduszu uchwały Rady Gminy Dopiewo w sprawie przeznaczenia ww. środków na przedsięwzięcia proekologiczne.