Uchwała Nr XL/289/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.       Przyjmuje się Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XL/289/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2009 roku

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOPIEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK

Wstęp

Niniejszy program jest wyrazem polityki władz Gminy Dopiewo wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, która jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego a zarazem elementem spajającym
i aktywizującym społeczność lokalną.

Rada Gminy Dopiewo w celu włączenia organizacji pozarządowych w system funkcjonowania Gminy Dopiewo na zasadzie partnerstwa ustala zasady współpracy z tymi organizacjami obowiązujące w roku 2010.

Rozdział I

Cele programu

§ 1.  Celem programu współpracy jest:

1)     efektywne wykorzystywanie społecznej aktywności w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Dopiewo;

2)     zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;

3)     zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz kultywowanie tradycji;

4)     umacnianie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

5)     uzupełnienie działań gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Rozdział II

Zasady współpracy

§ 2.  Współpraca Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, odbywa się na zasadach pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron, efektywności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i partnerstwa:

1)     zasada pomocniczości oznacza, że Gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom wówczas, kiedy są one zdolne do zrealizowania zadania publicznego, respektując jednocześnie odrębność i suwerenność wspólnot obywatelskich, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności z zasadą efektywności;

2)     zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów, przy stworzeniu obiektywnych zasad konkurencji w ubieganiu się podmiotów o potwierdzenie wykonania zadania;

3)     zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.

§ 3.  Gmina i organizacje powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania. Przekazywanie informacji do Gminy Dopiewo przez organizacje o planowanych przez nich zadaniach sfery publicznej na 2010 rok powinno się odbyć do 31 października 2009 roku.

 

 

Rozdział III

Formy współpracy

§ 4.  Współpraca z organizacjami może odbywać się w szczególności w formach:

1)     zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w zakresie przez nią nie objętym na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy;

2)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

3)     konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4)     tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli:

a)     organizacji pozarządowych,

b)     osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)     stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

d)    Rady Gminy Dopiewo,

e)     Wójta Gminy Dopiewo.

Rozdział IV

Zlecanie realizacji zadań publicznych

§ 5.  Zlecanie realizacji zadań publicznych polega na:

1)     powierzeniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2)     wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 6.  Ocena ofert może być dokonywana w szczególności wg następujących kryteriów:

1)     merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Gminy;

2)     wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba osób nim objętych);

3)     koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania;

4)     perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania;

5)     dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących projekt;

6)     dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi;

7)     zgodność zakresu wniosku z celami  statutowymi wnioskodawcy.

§ 7.  Na 2010 rok ustanowione zostały priorytetowe obszary współpracy w odniesieniu do:

1)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

3)     upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

4)     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

5)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 8.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa na 2010 rok.

§ 9.  Organizacje w okresie otrzymania dotacji są zobowiązane do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.

 

 

                                                    Uzasadnienie

 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy. Stworzony program zawiera wytyczne i określa kierunki działań dla wzajemnej współpracy.

Przyjęcie niniejszej uchwały, zawierającej Program współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok, jest celowe i uzasadnione.