Uchwała Nr XL/292/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) i art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dopiewo:

1)       od gruntów: 

a)        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,

c)        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

2)       od budynków lub ich części:

a)        mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)       związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)        pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)       od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:

1)       prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

2)       prowadzenie działalności kulturalnej,

3)       prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu,

4)       prowadzenie działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji i składowania odpadów,

5)       ujęcia i stacje uzdatniania wody.

2.        Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie dotyczą podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/183/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.