Uchwała Nr VI / 49 / 03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 31 marca 2003 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 22 / 02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 I        Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę:                                                        67.948                                                                                                               

      do wysokości                                                                                                         18.274.206                                                                                                    

W tym:

1.       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

       bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę                                                      25.897                                                                                 

do wysokości                                                                                                        568.461                                                                                                 

 ( Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

 

II      Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę                                                          67.948                                                                                                                       

      do wysokości                                                                                                         20.497.227                                                                                                                                                                                       

W tym:

1.       Wydatki bieżące                                                                                             13.496.692

W tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę               21.334

do wysokości                                                                                              6.870.090

-         wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

       rządowej zleconych gminom  zwiększa się o kwotę                                      25.897                                                         

do wysokości                                                                                                 568.461                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

 (Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a  do uchwały)

§ 2.

Plan przychodów i wydatków dla gminnych jednostek organizacyjnych i środków specjalnych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 3.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 4.

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r. pozostają bez zmian.

 § 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.