Uchwała Nr VI/58/03

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Dopiewskiej, działka nr 229/5.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIX/430/02 Rady Gminy Dopiewo z 25 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 § 1.

 Plan obejmuje obszar, którego granice zostały określone na rysunku planu zatytułowanym „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Dopiewskiej, działka nr 229/5 o powierzchni około 4,52 ha.

Rysunek  jest integralną częścią planu, stanowi załącznik nr 1.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie– należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale –należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych– należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunkuplanu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu– synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej– synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie– należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej– należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska– należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenach objętych planem, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego.

 § 5.

 Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

a)         granica opracowania - uchwalenia planu,

b)         linia rozgraniczająca tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określona,

c)            oznaczenia określające przeznaczenie terenu: UKOS, KWG.

 §6.

 Zasady uzbrojenia terenu:

1.      Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych i nasadzeń roślin do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.

3.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenach objętych planem infrastruktury technicznej.

4.      Budowa przyłączy elektrycznych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych realizowana musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie odpowiednich warunków technicznych.

5.      Zabrania się gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza.

6.      Do czasu wybudowania komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na odprowadzenie ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb).

7.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu nastąpi po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

9.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 ROZDZIAŁ 2

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 § 7.

 Ustalenia dla obszaru położonego w rejonie ul. Dopiewskiej, określonego graficznie na załączniku nr 1.

1.                  Wyznacza się:

a)      teren usług kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych oznaczony na rysunku planu symbolem UKOS,

b)      teren pod drogę gospodarczą oznaczony na rysunku planu symbolem KWG.

2.                  Na terenie usług kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UKOS wyznacza się następujące zasady zainwestowania:

a)      zezwala się na wznoszenie obiektów budowlanych związanych z funkcją kulturalno-oświatową, sportową i rekreacyjną,

b)      maksymalnie 50% powierzchni terenu można przeznaczyć pod obiekty budowlane kubaturowe, min. 30% terenu musi być biologicznie czynne, pozostała część terenu może być przeznaczona pod utwardzone ciągi komunikacyjne, place zabaw itp.,

c)      maksymalna wysokość budynków 12,0 m,

d)      lokalizacja obiektów na działce zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu miejscowego i zgodnie z prawem budowlanym,

e)      wyznacza się pas zieleni izolacyjnej o szerokości 7,0 m, przeznaczony pod zieleń wysoką i niską, stanowiący integralną część terenu UKOS.

3.         Na terenie 1KWG, wyznaczono drogę gospodarczą o szerokości pasa drogowego 5,0 m, wzdłuż rowu melioracyjnego.

 ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

 § 8.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Palędzie, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 9.

 Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę

od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.

 § 10.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 § 11.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.