Uchwała Nr VI/59/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Rolnej, działki nr ewid. 328, 329, 330.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LII/470/02 Rady Gminy Dopiewo z 27.05.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowie, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział 1

Przepisy ogólne

 §1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dąbrowie, w rejonie ulicy Rolnej, zwany dalej planem.

2.      Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 328, 329, 330, obręb Dąbrowa, o powierzchni około 3,32 ha.

3.      Granice obowiązywania planu określa rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej działki o numerze ewidencyjnej 328, 329 i 330 w Dąbrowie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

 §2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 Rozdział 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny

o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

 §4.

 Linie rozgraniczające terenów wyznaczonych niniejszym planem, symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz liczba porządkowa terenów oznaczone są na rysunku planu.

 §5.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 1MR/M na cele zabudowy siedliskowej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować budynki siedliskowe, budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej, budynki gospodarczo-garażowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury oraz drobne obiekty gospodarcze związane z gospodarstwem wiejskim i produkcją ogrodniczą takie jak wiaty i garaże na sprzęt rolniczy, stodoły, magazyny i przechowalnie.

 § 6.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 2M, 3M i 4M na cele zabudowy mieszkaniowej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować budynki mieszkalne, budynki gospodarczo – garażowe o powierzchni zabudowy nie większej niż 60 m2, obiekty małej architektury oraz niezbędne dla funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej kontenerowe lub słupowe stacje transformatorowe oraz kontenerowe centrale telefoniczne.

3.      W budynkach mieszkalnych można wydzielić nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej na cele prowadzenia nie uciążliwej, nie generującej transportu, działalności gospodarczej w zakresie usług bytowych, bez prawa budowy odrębnych budynków usługowych.

 § 7.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami O1KD, 02KD 03KL na cele ulic wewnętrznych.

 § 8.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 04KL na cele ulicy lokalnej.

 §9.

 Zakazane jest lokalizowanie obiektów:

1.      szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,

2.      odpowiednio do oznaczenia terenów – innych niż wymienione w §4 i §5,

3.      na terenach zabudowy mieszkaniowej M - garaży na samochody dostawcze i ciężarowe o nośności powyżej 1,5 tony,

4.      na terenach zabudowy siedliskowej MR/M – obiektów hodowlanych,

5.      wyższych niż 50,0 m nad poziom terenu, urządzeń emitujących promieniowanie elektroenergetyczne lub innych stanowiących przeszkodę lotniczą, bez dodatkowego uzgodnienia ich lokalizacji z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

 Rozdział 3

Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne

wraz z urządzeniami pomocniczymi.

 §10.

 Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi ulic zakazuje się sytuowania innych obiektów niż sieci techniczne oraz urządzenia służące komunikacji.

 §11.

 Ustala się następujące szerokości dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających:

1.      dla drogi wewnętrznej 01KD i 02KD – 10,0 m,

2.      dla drogi wewnętrznej 03KL –12,0 m,

3.      dla ulicy lokalnej 04KL – zgodnie z rysunkiem

 §12.

 Połączenia komunikacyjne należy zapewnić poprzez drogi publiczne niższych kategorii, przy uwzględnieniu obecnych i docelowych połączeń drogowych z drogą wojewódzką nr 307 (Poznań-Buk-Opalenica) ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

 Rozdział 4

Tereny objęte ochroną konserwatorską

 §13.

 1.      Inwestor zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych.

2.      Inwestor winien w trybie pilnym nawiązać kontakt z Działem Ochrony Zabytków Archeologicznych w celu ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich, o których mowa w ust. 1.

3.      Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na prace przy zabytku archeologicznym oraz powiadomić Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologiczne w poznaniu o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji i podać nazwę (nazwisko) wykonawcy w/w nadzoru archeologicznego.

4.      Przystąpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega sankcjom karnym określonym w ustawie o ochronie dóbr kultury, a także rygorom o egzekucji świadczeń niepieniężnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 §14.

 Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Rozdział 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

 §15.

 1.      Ustala się wyposażenie terenu objętego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

2.      Podłączenie budynków do sieci, o których mowa w ust. 1, nastąpi na warunkach wydanych przez ich dysponentów.

 §16.

 1.      Odprowadzenie ścieków nastąpi do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a do momentu jej wybudowania w najbliżej położonej drodze publicznej, ścieki można gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo jej wywozić do punktów zlewczych kanalizacji sanitarnej.

2.      Na terenach, na których została wybudowana kanalizacja sanitarna zakazuje się odprowadzania ścieków do zbiorników na ścieki.

 §17.

 Wody deszczowe z ulic należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej.

 §18.

 Utwardzanie dróg może nastąpić po uregulowaniu sposobu odprowadzania wód deszczowych.

 §19.

 Zaopatrzenie w wodę nastąpi z lokalnego wodociągu wiejskiego.

 §20.

 Do ogrzewania budynków zaleca się stosować paliwa płynne lub inne ekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 §21.

 Odpady bytowe należy gromadzić w pojemnikach, a odbiór odpadów nastąpi zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami.

 §22.

 Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z lokalnej sieci niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę.

 §23.

 Istniejącą linię średniego napięcia 15 KV zaleca się skablować, a kabel poprowadzić w liniach rozgraniczających ulic. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

 § 24.

 Do czasu skablowania linii należy zachować bezpieczną odległość budynku od osi linii wynoszącą 7,5 m.

 §25.

 1.      We wschodniej części terenów objętych planem projektowana jest trasa linii energetycznej przesyłowej o napięciu 400 kV relacji Plewiska – Bydgoszcz.

2.      Wzdłuż linii ustala się obszar ograniczonego użytkowania o szerokości 90,0 m to jest po 45,0 m od osi linii po obu stronach.

3.      Dokładny przebieg linii energetycznej, o której mowa w ust. 1, nie został jeszcze przez inwestora linii ustalony.

 §26.

 1.      Na obszarze działki nr 328, jest ułożony rurociąg melioracyjny o średnicy 30 cm „W-D-4”.

2.      Jeżeli podczas robót budowlanych nastąpi kolizja z rurociągiem, o którym mowa w ust. 1 rurociąg należy przełożyć celem usunięcia kolizji.

3.      Zakazuje się odcinania rurociągu lub wznoszenia obiektów w obszarze jego przebiegu.

§ 27.

 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

 § 28.

 Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

 § 29.

 Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

 § 30.

 W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 Rozdział 6

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

 §31.

 Na terenach zabudowy siedliskowej 1MR/M i mieszkaniowej M w obszarze działek budowlanych należy przeznaczyć na cele zieleni - 60% powierzchni działki budowlanej działki.

 §32.

 1.      Na terenach zabudowy mieszkaniowej 2M i 3M z wyjątkiem działek położonych w strefie oddziaływania linii energetycznej oraz na terenach zabudowy siedliskowej – 1 MR/M - zabudowie budynkami podlegać może 30% powierzchni działki.

2.      Na działkach położonych w strefie oddziaływania linii energetycznej 400 KV zabudowie podlegać może obszar oznaczony nieprzekraczalną linią zabudowy z uwzględnieniem wymogów prawa budowlanego.

 §33.

 Zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i usługowych innych niż z dachami stromymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 45o, z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym o zbliżonej estetyce.

 §34.

 Zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż dwie kondygnacje i wyższych niż

1.      budynków garażowo - gospodarczych przynależnych budynkom mieszkalnym – 5,0 m,

2.      budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej i siedliskowej – 9,0 m.

 §35.

 1.      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

1)      od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych – 6,0 m,

2)      od wschodniej granicy terenów objętych planem – 67,0 m,

3)      od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 KV – 7,5 m,

4)      od kanału deszczowego – 1,5 m,

5)      od kabla energetycznego – 1,0 m.

2.      Nieprzekraczalna linia zabudowy, o której mowa w pkt. 1, ust. 2) usytuowana została w odległości 67,0 m od wschodniej granicy terenów z uwagi na rezerwowany przebieg linii energetycznej wysokiego napięcia 400 KV, której uciążliwe oddziaływanie wynosi 45,0 m od osi linii na obie strony (razem strefa uciążliwego oddziaływania jest odczuwalna w pasie terenów o szerokości 90,0 m, którego środek wyznacza oś linii 400 KV).

 §36.

 Zakazuje się stosowania nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczających wody deszczowej.

 Rozdział 7

Zasady i warunki podziału terenu na działki.

 §37.

 Zakazuje się wydzielania działek mniejszych niż 600 m2, z wyjątkiem terenów w granicach oddziaływania linii energetycznej 400 KV, na których można wydzielić nie więcej niż trzy działki z zabudową wolnostojącą.

 § 38.

 1.      Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

1)   nie mogą być mniejsze niż 600 m2; z wyłączeniem skrajnych działek

2)   minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m,

3)   muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

4)   granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

2.      dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

 Rozdział 8

Stawka służąca naliczaniu opłat na rzecz Gminy

 §39.

 Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Dopiewo, w wysokości 10%.

 Rozdział 9

Przepisy końcowe

 §40.

 Traci moc uchwała Nr XXXI/85/92 z dnia 18 grudnia 1992 r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2 poz. 16 z 1993 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.

 §41.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §42.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.