Uchwała Nr VI/60/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej i Młyńskiej, działki nr ewid. 308/3- 308/6, 309, 310/1 i 310/2.

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74), w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Dopiewo Nr LII/469/02 z 27.05.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Więckowskiej i Młyńskiej, obejmujący działki nr ewid. 308/3 - 308/6, 309, 310/1 i 310/2 o łącznej powierzchni około 3,0948 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 określa rysunek planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§ 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 1.      Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku symbolem M

2)      teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku symbolem KDL

3)      teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku symbolem EE

4)      teren istniejącego rowu melioracyjnego oznaczony na rysunku symbolem Wm

5)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

6)      linia zabudowy nieprzekraczalna

7)      zasady zagospodarowania terenu i warunków kształtowania zabudowy mieszkaniowej

8)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

2.      Tereny, o których mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku symbolem cyfrowym.

 USTALENIA OGÓLNE

 § 5.

 Zasady zagospodarowania terenu:

1.      Na każdej działce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje się jeden budynek mieszkalny. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki w wysokości 30%.

2.      Postuluje się posadzenie na poszczególnych działkach, w szczególności od strony ulicy, drzew krajobrazowych traktowanych jako zieleń ozdobna, co winno stanowić warunek przy wydawaniu stosownej decyzji administracyjnej.

3.      Ustala się, że linia zabudowy nieprzekraczalna obowiązuje równolegle wzdłuż projektowanych ulic w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, natomiast przy istniejących ulicach w odległości od linii rozgraniczającej wg rysunku planu.

4.      Ustala się warunek wyposażenia działki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

5.      Ogrodzenie działki musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego.

6.      Teren projektowanych działek jest obszarem zdrenowanym, do cieku melioracji podstawowej – Kanału Trzcielińskiego. W przypadku naruszenia istniejących drenów wszelkie skutki naprawy ponosi właściciel działki.

 § 6.

 Warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

1.      Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z dachem stromym o nachyleniu 25o do 45o i z poddaszem użytkowym. Kalenica dachu nie powinna przekraczać 9,0 m od poziomu terenu.

2.      Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

1)      nie mogą być mniejsze niż 600 m2, z wyłączeniem skrajnych działek

2)      minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

3)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

4)      granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

3.      Dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

4.      Garaż dla samochodu osobowego może być wbudowany w budynek mieszkalny lub z nim bezpośrednio zespolony.

 § 7.

 Ustalenia szczegółowe:

1M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Adaptuje się istniejący budynek mieszkalny i gospodarczy.

2M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dojazdem do działek wyłącznie od strony projektowanej ulicy dojazdowej 5KDL. Wprowadza się zakaz zjazdów od strony drogi powiatowej – ulicy Więckowskiej.

3M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4M      jak 3 M.

5KDL            Projektowana droga wewnętrzna o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających, łącząca ulicę Więckowską z ulicą Młyńską. Warunki techniczne przejścia przez ciek melioracji podstawowej należy ustalić z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Inspektoratem w Przeźmierowie.

6KDL            Programowana droga wewnętrzna w kierunku północnym o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Z ulicy tej w kierunku wschodnim winny być wyprowadzane ulice dojazdowe dla obsługi programowanej zabudowy mieszkaniowej, wobec zakazu zjazdów od strony drogi powiatowej – ulicy Więckowskiej.

7KDL            Programowana droga wewnętrzna w kierunku południowym o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających. Z ulicy tej w kierunku wschodnim winny być wyprowadzane ulice dojazdowe dla obsługi programowanej zabudowy mieszkaniowej, wobec zakazu zjazdów od strony drogi powiatowej – ulicy Więckowskiej.

8EE     Teren rezerwowany pod budowę programowanej stacji transformatorowej. Uściślenie wielkości działki pozostawia się do ustalenia w oddzielnej decyzji administracyjnej.

9Wm            Istniejący ciek melioracji podstawowej – Kanał Trzcieliński.

10WM jak 9 WM

 § 8.

 Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego rurociągu komunalnego przebiegającego w ulicach Więckowickiej i Młyńskiej.

2.      Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych.

3.      Zaopatrzenie w energię elektryczną – przewiduje się budowę kablowych linii niskiego napięcia dla przyłączy budynków mieszkalnych oraz oświetlenia ulic wg ustaleń Rejonu Dystrybucji Energii Energetyki Poznańskiej S.A. w Opalenicy. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

4.      Dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

5.      Zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w ulicach Więckowskiej i Młyńskiej. Szafki przeznaczone na zawór główny i urządzenia pomiarowe lokalizować należy w ogrodzeniu na granicy działki.

6.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

9.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

§ 9.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 10.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 11.

 Traci moc Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.93 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo w części objętej niniejszą uchwałą.

 § 12.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 § 13.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.