Uchwała Nr VI/67/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 31 marca 2003 r.

 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Skórzewie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ), § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik Nr 2  oraz § 1 ust.3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia MEN i S z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

Nadaje się Zespołowi Szkół w Skórzewie imię Fryderyka Chopina.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 31 maja 2003 r.