Uchwała Nr VI/68/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

Odpłatność za świadczenia w przedszkolach obejmują:

  1. koszty zakupu i dowozu posiłków, z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadającym normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci w wieku od 3 – do 6 lat, określonym przez ministra do spraw zdrowia,
  2. koszty związane z wydawaniem posiłków wraz z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od płac pracowników zatrudnionych przy wydawaniu tychże posiłków,
  3. koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych obejmujących prowadzenie zajęć i utrzymanie przedszkola w czasie przekraczającym podstawy programowe.

 § 2

W skład odpłatności miesięcznej za świadczenia, o których mowa w § 1 wchodzą:

  1. koszty zakupu i dowozu posiłków ustalane wg aktualnych cen osiągniętych podczas przetargu,
  2. zryczałtowane koszty związane z wydawaniem posiłków oraz prowadzeniem zajęć i utrzymaniem przedszkola w czasie przekraczającym podstawy programowe ustalone na poziomie 40 zł. miesięcznie.

 § 3

Traci moc Uchwała Nr LIII/477/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Dopiewo.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2003 r.