Uchwała Nr V/44/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 lutego 2003 r.

 w sprawie założenia przedszkola w Zakrzewie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

Zakłada się z dniem 1 września 2003 r. jednoodziałowe publiczne Przedszkole w Zakrzewie przy ul. Długiej 57, zwane dalej przedszkolem.

 § 2

 Obwód przedszkola obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.