Uchwała Nr V/45/03

Rady Gminy Dopiewo

z 24 lutego 2003 r.

 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu trasy ekspresowej przez teren Gminy Dopiewo.

             Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 §1.

 Popieramy wniosek mieszkańców gminy Dopiewo o rozpoczęciu prac związanych z weryfikacją przebiegu trasy ekspresowej uwidocznionej na mapie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo” przyjętego Uchwałą Nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2002 r.

 § 2.

 Zalecamy Wójtowi Gminy Dopiewo rozpoczęcie prac związanych z weryfikacją przyjętych rozwiązań dotyczących przebiegu trasy ekspresowej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

 §3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.