Uchwała  Nr V/47/03
Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 lutego 2003r.

 
W sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od niektórych podatków i opłat w 2003r.

 Na podstawie  art. 6 ust. 9, art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  Nr 94 z 1993 roku poz. 431 z późniejszymi zmianami) art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.  Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami)

 Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

Ustala się możliwość poboru w formie inkasa następujących podatków i opłat:

1.      podatku rolnego

2.      podatku od nieruchomości

3.      podatku leśnego

4.      podatku od posiadania psów

5.      opłata targowa.

§ 2.

 1.      Inkasenci podatków wymienionych w § 1, ust.   1 – 3 otrzymują wynagrodzenie za inkaso w następujących wysokościach:

 

Sołtys wsi Dąbrowa

(inkasent)

8,3%

Sołtys wsi Dąbrówka

(inkasent)

10,0%

Sołtys wsi Dopiewiec

(inkasent)

8,0%

Sołtys wsi Dopiewo

(inkasent)

7,0%

Sołtys wsi Gołuski

(inkasent)

9,0%

Sołtys wsi Konarzewo

(inkasent)

7,0%

Sołtys wsi Palędzie

(inkasent)

8,3%

Sołtys wsi Skórzewo

(inkasent)

7,0%

Sołtys wsi Trzcielin

(inkasent)

10,0%

Sołtys wsi Więckowice

(inkasent)

9,0%

Sołtys wsi Zakrzewo

(inkasent)

7,1%

 

 

 

§ 3

 
2.      Inkasenci podatków i opłat wymienionych w § 1. ust. 4 – 5 otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% wpływów.

3.      Inkasenci są zobowiązani do wpłacania na konto Urzędu Gminy pobranego  podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego  w terminie 5 dni od daty ich pobrania. Opłatę targową i podatek od posiadania psów do końca każdego kwartału, w którym opłaty zostały pobrane.

4.      Wynagrodzenie za inkaso pobranych podatków płatne jest każdorazowo po upływie ustawowego terminu płatności raty podatku w ciągu 15 dni.

§ 4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni  po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.