U c h w a ł a   N r V/48/03

Rady Gminy  Dopiewo

z dnia 24 lutego

 w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 Na podstawie art.117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998  „O finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 Ustala się stawkę jednostkową dotacji do jednej godziny korzystania z hali sportowej w wysokości  50 zł zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 Traci moc Uchwała Nr XVIII/153/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie ustalenia maksymalnej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „GOSiR” w Dopiewie.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci