P r o t o k ó ł   Nr XXXII/08

uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo  poświęconej

90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,

odbytej w dniu 29 grudnia 2008 roku w Domu Strażaka w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1610, a zakończono o godz. 1650

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXXII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1610 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

-          lista obecności radnych – zał. nr 1

-          stwierdzenie kworum – zał. nr 2

-          lista obecności sołtysów – zał. nr 3

-          lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

  1. Otwarcie XXXII uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Odczytanie porządku obrad XXXII uroczystej sesji Rady Gminy.
  4. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.
  5. Wystąpienie okolicznościowe Pana Eligiusza Tomkowiaka na temat: „Wkład Gminy  Dopiewo w Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości Polski”.
  6. Odśpiewanie Roty.
  7. Zakończenie obrad XXXII uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do takiego porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Odśpiewanie Hymnu Państwowego

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska poprosiła zebranych gości o odśpiewanie Hymnu Państwowego.

 

 Do pkt. 5.

Wystąpienie okolicznościowe Pana Eligiusza Tomkowiaka na temat: „Wkład Gminy  Dopiewo w Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości Polski”.

 

Pan Eligiusz Tomkowiak wygłosił wykład na temat: „Wkład Gminy  Dopiewo w Powstanie Wielkopolskie i odzyskanie niepodległości Polski”.

 

Do pkt. 6.

Odśpiewanie Roty.

 

Po wystąpieniu Pana Eligiusza Tomkowiaka Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska poprosiła zebranych gości o odśpiewanie Roty.

 

Do pkt. 7.

Zakończenie obrad XXXII uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXXII uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 2 strony, ponumerowanych od 1 do 2.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska