P r o t o k ó ł   Nr XXXI/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 22 grudnia 2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1010, a zakończono o godz. 1350

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Łukasz Miatkowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1010 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r. Druk nr 205

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo. Druk nr 206

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie. Druk nr 207

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 208

11.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku. Druk nr 209

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. Druk nr 210

13.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok. Druk nr 211

14.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

15.  Zapytania i wnioski radnych.

16.  Wolne głosy.

17.  Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dopiewo

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych o możliwość dodania do porządku obrad 3 dodatkowych projektów uchwał:

-          w sprawie powołania członków Kapituły do przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz „Honorowy Obywatel Gminy” – zgodnie z § 142 Statutu Gminy mając na celu odpowiednie uhonorowanie obywateli, instytucji i organizacji społecznych za zasługi dla gminy Dopiewo ustanawia się następujące wyróżnienia:

1)                 tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo",

2)                 medal "Zasłużony dla Gminy Dopiewo".

Powyższe tytuły nadaje w drodze uchwały Rada Gminy, na wniosek Kapituły, którą powołuje się na czas trwania kadencji Rady. W tym roku obchodzimy 90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, być może z tego tytułu ustanowimy powyższe wyróżnienia. W tym celu potrzebne jest powołanie Kapituły

-          w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” – we wrześniu 6 szkół podstawowych z terenu naszej gminy złożyły do Wielkopolskiego Urzędu Pracy wnioski o dofinansowanie do wyjazdów uczniów na pływalnie, 4 szkoły otrzymały już informację o uzyskaniu dofinansowania w kwocie 50 000 zł, jednym z załączników do wniosku jest przedłożenie powyższej uchwały,

-          w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo, poproszę Pana Sekretarza o wyjaśnienie.

Sekretarz Gminy:

„Zgodnie z dyspozycją usunięcia pojazdu nr. 51/2006 oraz dyspozycją nr. 18/2007, wydanymi przez Komisariat Autostradowy Policji w Poznaniu w/w pojazdy jako porzucone na autostradzie A2 na 155 km gm. Dopiewo, zostały zabezpieczone w myśl art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odholowane na parking strzeżony Auto – Chara,
ul. Skórzewska 49/1, Wysogotowo.

Pojazdy te zostały sprawdzone przez Policję i stwierdzono, że nie figurują jako kradzione i nie ma możliwości ustalenia właścicieli tych pojazdów. Policja w przedmiotowych dyspozycjach wskazała jako podstawę prawną i zastosowany tryb art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            W następstwie wymiany pism pomiędzy przedsiębiorstwem przechowującym pojazdy, Komisariatem Autostradowym Policji w Poznaniu oraz Urzędem Gminy Dopiewo w miesiącu wrześniu bieżącego roku ustalono, iż przepisem właściwym w niniejszej sprawie jest
art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            Pismem z dnia 29 września 2008r. Zastępca Komendanta Autostradowego Policji
w Poznaniu przyznał ostatecznie, iż omyłkowo wskazano przepis art. 130a powołanej ustawy oraz omyłkowo stwierdzono, iż przedmiotowe pojazdy przechodzą na własność Skarbu Państwa.

            Wobec sprostowania przez Policję dyspozycji usunięcia w/w pojazdów oraz zastosowanie trybu właściwego dla art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie odebrania pojazdów przez uprawnione osoby, pojazdy przeszły na własność Gminy Dopiewo.

Tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne”.

 

Radny Dorna: na uchwałach cały czas brakuje mi pieczątki radcy prawnego, że projekty nie budzą zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym,

-                czy powołanie Kapituły jest takie nagłe i konieczne, czy nie warto zrobić tego na spokojnie i włączyć do tego zadania kombatantów, organizacji społecznych,

-                w sprawie przejęcia pojazdów – kiedyś ten temat już przerabialiśmy, pojazd pozostawiono na autostradzie, na którą nie mamy wjazdu, nie otrzymujemy wpływów z podatków z tytułu jej przebiegu przez naszą gminę, ale porzucony pojazd ma przejąć gmina Dopiewo. Nie zgadzam się na to.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ja byłam pomysłodawcą wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie powołania członków Kapituły do przyznania medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz „Honorowy Obywatel Gminy”. Skoro temat wymaga dokładnego omówienia na komisjach, to wycofuję swój wniosek.

 

Sekretarz Gminy: Pan Dorna ma rację w sprawie przejęcia pojazdów, ale na biuro prawne w piątek przysłało e-maila, w którym stoi na stanowisku, że po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, należy podjąć powyższą uchwałę, jej niepodjęcie może narazić gminę na spore koszty. 

 

Radny Dorna: jak przejmiemy te pojazdy, to co będziemy dalej  z nimi robić.

 

Radny Nowaczyk: proponuję przyjąć uchwałę do porządku obrad, ale ja osobiście będę głosował przeciw.

 

Radny Grządzielewski: czy ktoś z naszej gminy i Policji z Dopiewa był przy odholowaniu tych samochodów, czy one były porzucone rzeczywiście w granicach naszej gminy.

 

Sekretarz Gminy: nikt z gminy ani z Policji nie był przy tych czynnościach, bazujemy tylko na pismach. Policja poznańska twierdzi, że nie ustalono właścicieli pojazdów i zgodnie z prawem właściciel parkingu wszczął postępowanie  w tej sprawie.

 

Radny Dziembowski: od kiedy będziemy ponosić ewentualne koszty parkingowe.

 

Sekretarz Gminy: koszty będziemy ponosić od zakończenia procedury przez Policję, prawdopodobnie od września br. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję podjąć głosowanie w przedmiotowych sprawach.

Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad poprzez dodanie do niego uchwał: w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” oraz w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych 12 głosami „za” rozszerzyła porządek obrad poprzez dodanie do niego uchwał: w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” oraz w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r. Druk nr 205

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo. Druk nr 206

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie. Druk nr 207

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 208

11.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku. Druk nr 209

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. Druk nr 210

13.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok. Druk nr 211

14.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” Druk nr 212

15.  Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 213

16.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

17.  Zapytania i wnioski radnych.

18.  Wolne głosy.

19.  Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dopiewo

 

 

 

 

 

 

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXX sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXX sesji.

 

Rada Gminy w obecności 11 radnych (radny Nowaczyk opuścił salę), 11 głosami „za, przyjęła protokół XXX sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jest gotowa odczytać sprawozdanie; nie zdążyła go skopiować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Rada przyjęła sprawozdanie z informacją, że będzie ono dostępne w Biurze Rady.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 rok, omówiła Kierownik  OPS, Pani Czesława Leciejewska i wyjaśniła, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, a zadania te obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

 

1.      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

2.      udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3.      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4.      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

Realizacja powyższych zadań, w myśl cyt. ustawy prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

W programie na 2009 r. zachowane są cele i podstawowe strategie, kontynuowane są zadania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r. jest w pełni uzasadnione.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: proszę Pana Grządzielewskiego o odczytanie wniosków z Komisji Budżetu

 

Radny Grządzielewski: na Komisji Budżetu radni sformułowali następujące wnioski:

-         wniosek o natychmiastową reakcję w sprawie o której wspomniała Pani Leciejewska, że kobiety zgłaszające doniesienie o przemocy w rodzinie lub innych sprawach muszą jechać podpisać protokół z zeznań na Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, a od czego mamy rewir Policji w Dopiewie czy teraz w Skórzewie.

-         Wniosek o natychmiastowe poinformowanie organów ścigania o pojawieniu się problemu narkotyków w gimnazjum w Dopiewie  i Skórzewie (problem został zdiagnozowany przez OPS).

-         propozycja, żeby dyrektorzy wspomnianych szkół napisali pismo do Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z prośbą o przyjazd i zrobienie pokazu z psami, jak można łatwo odnaleźć zakazane substancje, zastosowanie środków przymusu. Na pewno będzie to działać odstraszająco.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę o realizację tych wniosków i poinformowanie Rady Gminy na piśmie o podjętych działaniach.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych 12 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXXI/205/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokółu sesji. 

 

O godz. 1050 na posiedzenie przybył radny Moskalik. Na sali jest 13 radnych.

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GZEAS, Pani Elżbieta Płuciennik, która poinformowała, że Komisja Oświaty na posiedzeniu w dniu 18 listopada br., na wniosek mieszkańca Dąbrowy, dokonała analizy porównawczej uchylonej i obecnie obowiązującej uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola.

Komisja zawnioskowała o zmianę zapisu  § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały dotyczącego zwolnienia z opłaty czwartego i kolejnego dziecka korzystającego z przedszkola na zapis który był w uchylonej uchwale, a który brzmiał: „Zwalnia się z opłat za przedszkole rodziców (opiekunów) czwartego i kolejnego dziecka bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola”.

W związku z powyższym została przygotowana zmiana uchwały zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty.

Pani Płuciennik poinformowała, że na Komisji Budżetu sformułowano pewne wnioski dotyczące przedmiotowej uchwały, ale Wójt Gminy podtrzymuje swój pierwotny projekt.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Grządzielewski poinformował o wnioskach Komisji Budżetu do projektu uchwały:

-         1 dziecko w przedszkolu – opłata 100%,

-         2 dzieci w rodzinie (bez względu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola)  – 20% zniżki dla każdego,

-         3 dzieci w rodzinie (bez względu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola) – 50% zniżki dla każdego,

-         4 dzieci w rodzinie (bez względu na ilość dzieci uczęszczających do przedszkola) – całkowite zwolnienie z opłat.

 

Pani Płuciennik: Pan Wójt proponuje następujące brzmienie § 3 ust 2 „Całkowite zwolnienie z opłat dotyczy rodzin posiadających czwórkę i więcej dzieci uczących się, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 roku życia”.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie, kto jest za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” opowiedziała się za wprowadzeniem do projektu uchwały poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad całością uchwały

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XXXI/206/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Wójta Gminy oraz poprawkami wniesionymi przez Komisję Budżetu.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Wójt Gminy: czy każda rodzina, która posiada dwójkę dzieci będzie korzystała ze zniżki. Czy to jest dobry zapis. Czy można podać dokładną treść uchwały.

 

Radna Mikołajczak: należy dopisać do projektu uchwały, że to dotyczy rodzin o niskim progu dochodowości.

 

Przewodnicząca rady Gminy: ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo przed chwilą przegłosowaliśmy powyższy projekt uchwały.

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy, który poinformował, że Aquanet Spółka Akcyjna w trybie art. 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Skórzewa w rejonie ul. Jaworowej (od ul. Malwowej do studni wodomierzowej). ul. Przylesie oraz ul. Lipowej na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  Zgodnie z wnioskiem ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu działalności Spółki.

Ceny i stawki zostały określone w załączniku do uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XXXI/207/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Zmniejszono/zwiększono dochody w związku z mniejszym/większym planowanym ich wykonaniem.

          II.      WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększono wydatki w oświacie o kwotę 60.557 zł.

Zwiększono wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 45.000 zł.

Dokonano przesunięć w klasyfikacji budżetowej wydatków.

Zmniejszono wydatki w związku z mniejszym planowanym ich wykonaniem.

 

Wydatki majątkowe:

Zwiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzewo o kwotę 1.000.000 zł, Skórzewo o kwotę 1.000.000 zł, Dopiewiec o kwotę 500.000 zł;

Zwiększono wydatki na wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego o kwotę 1.500 zł;

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 102.021 zł;

Zmniejszono wydatki na zakup urządzeń w oddziałach przedszkolnych o kwotę 4 i przedszkolach o kwotę 715 zł;

Zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 49.870 zł.

       III.      PRZYCHODY I ROZCHODY

1)     Zmniejszono o kwotę 1.156.753 zł deficyt Gminy.

Zmniejszano przychody z tytuły wolnych środków pieniężnych o kwotę 1.156.753 zł.

 

Ponadto Skarbnik poinformował, że kanalizacja w Skórzewie zostanie rozbita na trzy pozycje: 1 000 000 zł na Poznańską, 800 000 zł na Wrzosową, 116 000 zł ogólnie. Ponadto zadanie dotyczące wykonania kanalizacji w Skórzewie, Zakrzewie i Dopiewie nie zostanie zakończone w tym roku i znajdzie się w załączniku dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przyszłym roku.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXXI/208/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku, uzasadnił Skarbnik Gminy i poinformował, że tereny wokół „Źródełka Żarnowiec”, znajdujące się na obszarze gminy Stęszew, ze względu na walory turystyczne tego miejsca, są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gmin Stęszew, Buk i Dopiewo, dlatego też zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Stęszew na pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem (nadzór, sprzątanie, dokonywanie napraw infrastruktury). Wymienione gminy będą partycypowały w kosztach w równych częściach. Następnie poin­formował, że roczny koszt utrzymania omawianego terenu, który poniesie nasza Gmina  wyniesie 6 500 zł.  Koszt ten związany jest z zatrudnieniem na 0,5 etatu pracownika, który zapewni porządek na terenie wokół „Źródełka Żarnowiec”. Jednostką realizującą zadanie będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXXI/209/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

 

Projekt uchwały w sprawie wydatków z budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2008r., uzasadnił Skarbnik Gminy Dopiewo i wymienił poszczególne zadania inwestycyjne wykazane w załączniku do omawianego projektu uchwały. W projekcie uchwały określono również termin wykorzystania środków.

Skarbnik dodał, że w załączniku znajdzie się nowa pozycja nieujęta wcześniej, dotycząca podziału środków na wykonanie kanalizacji w Skórzewie: 1 000 000 zł na Poznańską, 800 000 zł na Wrzosową, 116 000 zł ogólnie. Ponadto pojawiają się także środki w kwocie 181 000 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radna Walich: czy przy kanalizacji ul. Wrzosowej ujęto także dokończenie ul. Batorowskiej, żeby podłączyć starych mieszkańców.

 

Skarbnik Gminy: tak.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXXI/210/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ogłaszam 10 min. przerwy.

 

Po przerwie.

 

Wójt Gminy: proponuję wrócić od uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola, bo jej przyjęcie spowodowało, że nawet zamożni rodzice będą uzyskiwali zniżkę w opłatach. Ulgi nie powinny obowiązywać z automatu, tylko powinna być to czynność na wniosek osoby, która spełnia pewne kryteria ekonomiczne.

 

Radny Dorna: już raz to przegłosowaliśmy, czy możemy to zrobić ponownie.

 

Radca Prawny: najbezpieczniej byłoby uchwalić kolejną uchwałę na kolejnej sesji, ale uważam, że na tej możemy to zrobić, zmieniając porządek obrad i zmieniając tekst pierwotny uchwały w sprawie odpłatności za przedszkola.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnoszę o uchylenie starej uchwały podjętej godzinę temu i podjęcie nowej ze zmianami.

 

Radny Nowaczyk: to nie będzie zgodne z prawem.

 

Radny Dorna: czy zmieniając tą uchwałę ponownie, łamiemy prawo, na jakiej podstawie prawnej to zmieniamy.

 

Radca Prawny: uważam, że możemy zmienić przedmiotową uchwałę, to nie jest łamanie prawa, ale najpierw musimy przegłosować rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie do niego uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto jest za rozszerzeniem porządku obrad poprzez dodanie do niego uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Rada Gminy, w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” zmieniła porządek obrad poprzez dodanie do niego uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2009 r. Druk nr 205

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo. Druk nr 206

9.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wnioskowanej przez AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu ulic Jaworowa, Przylesie i Lipowa w Skórzewie. Druk nr 207

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 208

11.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2009 roku. Druk nr 209

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. Druk nr 210

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo. Druk nr 211

14.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok. Druk nr 212

15.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” Druk nr 213

16.  Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 214

17.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

18.  Zapytania i wnioski radnych.

19.  Wolne głosy.

20.  Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dopiewo

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Radca Prawny: w przedmiotowej uchwale musimy poszerzyć tekst pierwotny.

 

Radny Dziembowski: spróbuję Państwu przedstawić tekst nowej uchwały:

 

„§ 1. W uchwale Nr XXI/142/08 z dnia 31 marca 2008 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

 

      „§ 3.1. Ulgi  z opłat stałych dotyczą sytuacji związanej z uczęszczaniem dziecka do przedszkola,

1) w przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko z rodziny posiadającej 2 dzieci – zniżka o 20%,

2) w przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko z rodziny posiadającej 3 dzieci – zniżka o 50%

            2. Całkowite zwolnienie z opłat dotyczy rodzin posiadających czwórkę i więcej dzieci.

            3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1.”.

 

§ 2. Powyższe dotyczy dzieci i młodzieży uczących się do 25 roku życia, przy dochodach na członka rodziny nie przekraczających 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/206/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r.”

 

Radny Nowaczyk: wnioskuję o podtrzymanie pierwszej uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Panie Leszku, teraz to Pan „namieszał”.

 

Radny Nowaczyk: w takim razie, ze względu na atmosferę świąteczną, wycofuję swój wniosek.

 

Radny Dorna: pytam się raz jeszcze, czy po godzinie można wycofać uchwałę z obiegu i to jest to samo co zmiana na kolejnej sesji.

 

Radca Prawny: można to zrobić i nie ma znaczenia czy zmiana jest dokonywana na tej samej sesji czy na kolejnej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 7 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” i 2 głosami „przeciw” podjęła Uchwałę nr XXXI/211/08 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXI/142/08  w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Łoździn, Skarbnik Gminy, który poinformował m.in., że ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2009 r. przyjęto dochody w kwocie  50.733.952 zł. Znaczny wzrost dochodów w 2009 r. wynika głównie z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z planowanej na 2009 r. sprzedaży mienia. 

Ogółem w projekcie budżetu Gminy na 2009 r. przyjęto wydatki w kwocie 57.433.952 zł.

W projektowanym budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 6.700.000 zł i zamierza się go pokryć kredytem na budowę kanalizacji sanitarnej. Z kredytów sfinansowana zostanie także spłata długu w kwocie 4.852.939 zł – kredytem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kredytem na rekultywację kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Dopiewie.

Na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne została utworzona rezerwa celowa w kwocie 360.000 zł. Ponadto utworzono rezerwę w kwocie 1.000.000 zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 

 

Skarbnik Gminy poinformował, że po sporządzeniu bilansu i pojawieniu się wolnych środków, ponownie można przeanalizować wnioski i zabezpieczyć ich realizację. Wynik finansowy będzie znany na przełomie miesiąca  marca i kwietnia 2009 roku.

 

Skarbnik Gminy przeczytał uchwałę Nr 49/19/0952/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r., która była pozytywna.

Uchwała Nr 49/19/0952/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r. stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji.

 

Skarbnik Gminy przeczytał uchwałę Nr SO.-0951/92/19/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Dopiewo, która była pozytywna.

Uchwała Nr SO.-0951/92/19/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Dopiewo stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji.

 

Następnie Skarbnik Gminy przeczytał uchwałę Nr SO.-0951/93/19/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Dopiewo, która była pozytywna.

Uchwała Nr SO.-0951/93/19/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Dopiewo stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji.

 

Skarbnik poinformował, że w budżecie na 2009 r. znajdą się następujące autopoprawki:

-         zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej o 40 000 zł,

-         przeznaczenie kwoty 6 500 zł na pomoc finansową Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”,

-         przesuniecie środków z przydziału na sołectwa w 2008 r. oraz środków pozostałych z adaptacji przedszkola w Więckowicach (60 000 zł) w sumie 85 000 zł, na utwardzenie w roku 2009 masą bitumiczną drogi gminnej – ulicy Klonowej w Więckowicach,

-         utwardzenie ul. Malinowej w Palędziu w kwocie niewykorzystanej z roku 2008, tj. 116 000 zł.,

-         zwiększenie o 25 000 zł wydatków na oświatę,

-         zmniejszenie dochodów o 28 000 zł w związku z obniżoną stawką podatku rolnego,

-         w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki na inwestycje w Dopiewcu dopiszemy do planu Funduszu w 2009 r.,(?)

-         środki, które pozostały z wykonania ekspertyzy w sprawie rozbiórki starej pralni w Dopiewcu proponuję przenieść na budowę chodnika w Dopiewcu,

-         zwiększenie o 380 000 zł środków na utwardzenie i skanalizowanie ul. Wrzosowej w Skórzewie,

-         przeznaczenie środków na zajęcia pozalekcyjne konkursową metodą rozdziału środków,

-         przeznaczenie kwoty 9 000 000 zł na kanalizację w Dąbrowie i w Palędziu oraz 1 000 000 zł na kanalizację w miejscowości Dopiewo,

 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu o wyrażenie opinii o budżecie.

Radny Grządzielewski stwierdził, że przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2009r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 26 listopada br. został poddany analizie i zaakceptowany, a następnie zaopiniowany przez Komisję  Budżetu i Finansów /.../, która uwzględniając akceptację pozostałych Komisji Rady Gminy Dopiewo zaopiniowała go pozytywnie, gdyż został on skalkulowany prawidłowo, a  ewentualnych jego zmian jeśli zajdzie taka potrzeba dokona Rada Gminy Dopiewo w ciągu roku.

Następnie stwierdził, że Komisja Budżetu zapoznała się z wnioskami Komisji Rolnictwa oraz Komisji Oświaty. Po przeprowadzonej dyskusji i wysłuchaniu Przewodniczących Komisji oraz po dokonaniu analizy finansowo-technicznej Komisja Budżetu i Finansów/.../, wnioskuje o uchwalenie  przedłożonego projektu budżetu wraz z zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni  dyskusji nie podjęli.

 

Na podstawie § 54 Uchwały Nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r.,w sprawie Statutu Gminy Dopiewo, zmienionego Uchwałą Nr XLI/357/05 Rady Gminy Dopiewo, z dnia 28 września 2005r.,  Przewodnicząca Rady Gminy,  Zofia Dobrowolska projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok poddała pod głosowanie imienne oraz wyjaśniła, że głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytanie radnego z nazwiska i odnotowanie oddanego głosu; „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący”, wstawiając znak w odpowiedniej rubryce.

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

Sposób głosowania imiennego radnych

 

 

 Głosy „za”

Głosy „przeciw”

        Głosy „wstrzymujące”

                         

Tadeusz Bartkowiak

X

 

 

                         

Zofia Dobrowolska

X

 

 

                         

Wojciech Dorna

X

 

 

                         

Piotr Dziembowski

X

 

 

                         

Ryszard Grządzielewski

X

 

 

                         

Marta Jamont

X

 

 

                         

Henryk Kapciński

X

 

 

                         

Krystyna Mikołajczak

X

 

 

                         

Walenty Moskalik

X

 

 

                         

Leszek Nowaczyk

 

 

x

                         

Jacek Przybył

X

 

 

                         

Andrzej Radzik

X

 

 

                         

Mariola Walich

X

 

 

     Wynik głosowania      

 

12

 

0

 

1

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że udział w głosowaniu wzięło 13 radnych obecnych na sesji.

Głosów „za” oddano 12 głosów.

Głosów „przeciw” nie było,              

Głosów „wstrzymujących”, oddano 1 głos.              

 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXI/212/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 17  do protokółu sesji.

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” .

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że we wrześniu br. rozpoczęliśmy starania zmierzające do zorganizowania i pozyskania zewnętrznego finansowania dla projektu który ma na celu zaspokojenie tych potrzeb edukacyjnych naszych dzieci, których nie zapewnia system oświaty.  W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Rodziców i dzieci - po uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych uczniów naszej szkoły – postanowiono zorganizować lekcje nauki pływania dla uczniów naszej szkoły.

Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy złożyły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wnioski o dofinansowanie projektu o nazwie: „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w Szkole Podstawowej w Konarzewie. Wiedza i Umiejętności Paszportem do Przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.5 - "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Okazało się, że szkoły w Konarzewie, Dąbrowie, Skórzewie i Więckowicach otrzymały dofinansowanie w kwocie 50 000 zł, nie ma jeszcze decyzji  w sprawie Dopiewca i Dopiewa. Wnioski w swojej treści były identyczne, dlatego punktacja zależała zapewne od różnych osób oceniających wnioski. Jeżeli szkoły w Dopiewcu i Dopiewie nie otrzymają dofinansowania będą się odwoływać od tej decyzji.

Jednym z załączników wymaganych do projektu jest przedłożenie przedmiotowej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XXXI/213/08 w  sprawie realizacji projektów o nazwie „Dopiewska Inicjatywa Edukacyjna w szkołach podstawowych gminy Dopiewo” .

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zgodnie z dyspozycją usunięcia pojazdu nr. 51/2006 oraz dyspozycją nr. 18/2007, wydanymi przez Komisariat Autostradowy Policji w Poznaniu w/w pojazdy jako porzucone na autostradzie A2 na 155 km gm. Dopiewo, zostały zabezpieczone w myśl art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odholowane na parking strzeżony Auto–Chara, ul. Skórzewska 49/1, Wysogotowo.

Pojazdy te zostały sprawdzone przez Policję i stwierdzono, że nie figurują jako kradzione i nie ma możliwości ustalenia właścicieli tych pojazdów. Policja w przedmiotowych dyspozycjach wskazała jako podstawę prawną i zastosowany tryb art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W następstwie wymiany pism pomiędzy przedsiębiorstwem przechowującym pojazdy, Komisariatem Autostradowym Policji w Poznaniu oraz Urzędem Gminy Dopiewo w miesiącu wrześniu bieżącego roku ustalono, iż przepisem właściwym w niniejszej sprawie jest
art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Pismem z dnia 29 września 2008r. Zastępca Komendanta Autostradowego Policji
w Poznaniu przyznał ostatecznie, iż omyłkowo wskazano przepis art. 130a powołanej ustawy oraz omyłkowo stwierdzono, iż przedmiotowe pojazdy przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Wobec sprostowania przez Policję dyspozycji usunięcia w/w pojazdów oraz zastosowanie trybu właściwego dla art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym i nie odebrania pojazdów przez uprawnione osoby, pojazdy przeszły na własność Gminy Dopiewo.

Tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

 

Sekretarz poinformował, że do projektu uchwały należy dopisać § w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: krzywdzące dla gmin jest prawo nakazujące przejęcie samochodów  posiadających tablice rejestracyjne i znalezionych w obrębie autostrady.  Jesteśmy w dwóch związkach międzygminnych, uważam, że w ich ramach powinniśmy lobbować na rzecz zmiany przepisów w tym zakresie.

 

Radny Grządzielewski: kiedy oficjalnie się dowiedzieliśmy, że będziemy musieli płacić za parking.

 

Sekretarz Gminy: procedura trwa, nie ma finalizacji, ale prawdopodobnie koszty będą od września za parking.

 

Radny Dziembowski: czy nie lepiej zawrzeć ugodę z właścicielem parkingu, bowiem procedura może być długa i wtedy koszty wzrosną.

 

Sekretarz Gminy: jeżeli my nie podejmiemy stosownej uchwały to właściciel poprzez swoje biuro prawne może wystąpić do wojewody o wydanie decyzji zastępczej w tej sprawie.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „przeciw”, nie  podjęła Uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo firmy Świtalski&Synowie w sprawie budowy osiedla w Więckowicach – pismo kierowane do Pani Sołtys Więckowice, Proboszcza Buku, Prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Więckowickiej, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (do wiadomości: Rada Gminy).

2.      Pismo Pani Zofii Małeckiej w sprawie dokończenia skanalizowania ul. Batorowskiej w Skórzewie.

3.      Pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Konarzewie z prośbą o pozytywne zaopiniowanie kandydatury Pani Urszuli Perz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarzewie.

4.      Pismo mieszkańców ul. Batorowskiej w Skórzewie w sprawie naprawy nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Kwiatowej.

5.      Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXX/199/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na remont budynku na ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie, z powodu naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy: RIO kwestionuje klasyfikację wydania środków na remont, sami mieliśmy wątpliwości czy zakwalifikować te środki na remont czy na adaptacje budynku, Regionalna Izba wniosła zastrzeżenia, sprawa jest w toku.

6.      Pismo przyszłych i obecnych mieszkańców ul. Świerkowej w Skórzewie w sprawie założenia progów zwalniających i lustra oraz zmiany oznakowania na ul. Batorowskiej w Skórzewie.

7.     Pismo Pani Ewy Ławeckiej, Panów: Wojciecha Nowakowskiego, Mariusza Szymankiewicza, Piotra Jose w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej wokół J. Niepruszewskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż j. Niepruszewskiego, w którym zawarto 5 pytań dotyczących budowy przedmiotowej ścieżki. Pismo to zostało przekazane Wójtowi Gminy celem udzielenia odpowiedzi. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z wędkarzami, żeby omówić ten problem. Mamy zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wytyczenie ścieżki, jest propozycja, żeby pracownik Urzędy Gminy dokonywał inwentaryzacji każdego odcinka, żeby potem nie było żadnych wątpliwości.

 

Do pkt. 18.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chciałabym pogratulować Panu Wasielewskiemu wyróżnienia na konkursie chórów w Pradze. Chór Bell Canto zdobył srebrny dyplom w kategorii chórów mieszanych.

 

Pan Wasielewski: chcę podziękować Panu Wójtowi, Radzie Gminy za współpracę i dotychczasowe wsparcie naszej działalności.

 

Radny Dorna: chcę podziękować i pogratulować pracownikom Urzędu Gminy spełnienia obietnicy założenia oświetlenia na ul. Długiej w Zakrzewie.

 

Radny Kapciński: w środę przy wiadukcie Konarzewo-Dopiewiec zginął człowiek potrącony przez samochód. Ta droga w tym miejscu jest bardzo wąska, nie ma chodnika, pobocze jest podwyższone, leży mnóstwo śmieci. Wnioskuję, żeby jeszcze raz podjąć się załatwienia powyższej sprawy ze starostwem (sprawa chodnika na wiadukcie, podwyższone pobocze, śmieci w rowie) powołując się na tragedie z tego tygodnia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w sprawie bezpieczeństwa na wiaduktach na drodze Dopiewo-Konarzewo i Konarzewo-Dopiewiec skierowałam pismo do Pana Wójta z prośbą o skierowanie wniosku do Starostwa Powiatowego o objęcie szczególną troską w zakresie utrzymania zimowego powyższych wiaduktów.

 

Radny Dorna: to samo dotyczy zakrętu w Dopiewcu.

Chciałbym jeszcze podziękować za założenie wiaty w Zakrzewie, od strony feralnego zakrętu, ta wiata była już trzy razy  uderzona, może trzeba tam wykonać jakieś barierki ochronne.

 

Radny Nowaczyk: dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy są przewożone do Poznania w samochodach do tego nieprzystosowanych. Proszę, żeby wniosek, który został do Pana Wójta złożony w tej sprawie był szybko realizowany. Mówię o tym już teraz gdyż prawdopodobnie zwiększą się koszty przewozu tych dzieci.

 

Wójt Gminy: chcę podziękować Państwu Radnym za przyjęcie budżetu na 2009 r. Uważam, że to jest dobry budżet, choć zawsze by się chciało żeby był lepszy.

 

Do pkt. 19.

Wolne głosy.

 

Sołtys Więckowic, Pani Sałata: czy jest szansa założenia dwóch lamp na ul. Słonecznej w Więckowicach.

 

Do pkt. 20.

Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Dopiewo

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 19 załączników.

 

Protokół zawiera 19 stron, ponumerowanych od 1 do 19.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

             Damian Gryska