Uchwała Nr XXXIII/221/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Konarzewie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. Szkole Podstawowej w Konarzewie nadaje się imię Henryka Sienkiewicza.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

 

Projekt przewiduje nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Konarzewie przy ul. Szkolnej 16.

Zgodnie  z § 1 ust. 4 ramowego statutu szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami) szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W dniu 20 listopada 2008r. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wystąpiły z wnioskiem o nadanie imienia  Henryka Sienkiewicza Szkole Podstawowej w Konarzewie. Henryk Sienkiewicz został wybrany w głosowaniu większością głosów. Głównym argumentem przemawiającym za wyborem tego wybitnego pisarza na patrona szkoły jest jego bogata twórczość, która przyniosła polskiej literaturze pierwszą nagrodę Nobla w 1905r. Utwory Sienkiewicza to niewątpliwie książki pokoleń Polaków; dzieła, które podtrzymywały naród na duchu. Powieści noblisty to także przykład pięknej literackiej polszczyzny, skarbnica wiedzy historycznej.