Uchwała Nr XXXIII/214/09
                                                           Rady Gminy Dopiewo
                                                           z dnia 2 lutego 2009 r.


w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust 1 i 2 Statutu Gminy Dopiewo, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r.  w sprawie ustalenia Statutu Gminy Dopiewo, opublikowanej dnia 25 maja 2004 r. w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego z 2004 r., nr 74, poz. 1607 z późn. zm. Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje.


§ 1. Ustala się plan pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/214/09

                                                                                    Rady Gminy Dopiewo

                                                                                    z dnia 2 lutego 2009 r.

 

 

Lp.

 

T e m a t y k a

 

Termin posiedzenia

 

 

Przedkładający materiały

1.

Podejmowanie ważnych problemów Gminy.

Cały rok

Wójt Gminy

2.

 

3.

 

 

4.

 

5.

6.

 

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

13.

Uchwalenie planu pracy stałych komisji i planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2009.

Powołanie Kapituły ds. przyznania  medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” oraz „Honorowy obywatel Gminy Dopiewo”.

Objazd miejscowości w Gminie Dopiewo celem zapoznania się z prowadzonymi inwestycjami.

Analiza realizacji „Programu na kadencję”.

Analiza i podsumowanie realizacji PRL.

Uchwalenie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego uwzględniającej zadania Programu gospodarczego na kadencję.

Kompatybilność planowania; analiza i korekta Programów  oraz Strategii obowiązujących w gminie;

Analiza, wypracowanie i uchwalenie korekty statutu Gminy Dopiewo.

Organizacja Forum Młodzieżowego Gminy Dopiewo (Młodzieżowej Rady Gminy).

Informacja o budowie boiska przy gimnazjum w Skórzewie

Przygotowanie obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rozwój aktywizacji gospodarczej w Gminie.

Zatwierdzenie Statutu Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

I kwartał

 

 

 

 

Wójt Gminy

14.

 

 

15.

16.

17.

 

 

18.

 

19.

 

 

 

Opracowanie i zatwierdzenie „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo uwzględniającego opracowanie dotyczące modelu ruchu”.

Debata na temat kultury w gminie.

Podsumowanie działalności Gminy Dopiewo za rok 2008.

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2008.

Informacja o pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w zakresie projektów twardych, w tym infrastruktury oświatowo – kulturalno – sportowej oraz projektów miękkich.

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

20.

 

21.

 

22.

 

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.,

Realizacji zadań inwestycyjnych (chodniki, drogi, ścieżki pieszo – rowerowe i In.)

Zapoznanie się z systemem pozyskiwania energii ze źródeł termalnych w Pyrzycach.

 

 

 

 

 

III kwartał

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

23.

24.

25.

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za 2009r.,

Określenie stawek podatków i opłat lokalnych,

Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.

 

 

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

 

Ilość sesji Rady Gminy Dopiewo oraz tematyka mogą ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od potrzeb i zaistniałej nieprzewidzianej sytuacji w Gminie  lub dostosowanie do terminów sesji powiatu.

 

1.      Sesje zwyczajne Rady Gminy Dopiewo w 2009 r. zwoływane będą raz w miesiącu, przeważnie w ostatni poniedziałek miesiąca.

2.      Zgodnie ze Statutem Gminy Dopiewo mogą być zwoływane również sesje nadzwyczajne.

3.      Terminarz sesji zwyczajnych Rady Gminy Dopiewo:

 

Sesje zwyczajne rozpoczynać się będą o godz. 1500  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 lub w innym miejscu wskazanym przez Radę Gminy w zaproszeniu.

 

     2009 rok – terminy sesji w poszczególnych miesiącach.

 

-       2 lutego

-       2 marca 

-       30 marca

-       27 kwietnia

-       25 maja

-       29 czerwca

-       27 lipca – ewentualnie przerwa wakacyjna

-       31 sierpnia

-       28 września

-       26 października

-       30 listopada

-       28 grudnia