Uchwała  Nr XXX/198/0
                                                   
  Rady Gminy Dopiewo

                                                             z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo.

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591, z poźn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4  ustawy z dnia      13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 236r, poz. 236, poz. 2008 z poźn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

           

 

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  w wysokości:

a)    odnośnie odpadów niesegregowanych w pojemnikach 110 litrowych: 18 zł (osiemnaściezłotych) brutto,

b)   za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych w pojemnikach o innej pojemności, niż 110 litrów wysokość opłaty ustala się  proporcjonalnie do objętości pojemnika i stawki 18 zł (osiemnaście złotych) brutto odnośnie odpadów niesegregowanych w pojemnikach 110 litrowych.

2. Osoby, które będą gromadziły w sposób selektywny odpady nadające się do wtórnego przerobu i odpady nie nadające się do wtórnego przerobu uiszczają opłaty wyłącznie za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do wtórnego przerobu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XVI/105/07 z dnia 26 listopada 2007 roku. (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 193, poz. 4316).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z poźn. zm.) w powiązaniu z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 roku w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (Mon. Pol. Nr 79, poz. 698) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  2009 roku przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 290 ust. 1 i 2 ustawy z dnia         27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać wszelkie wydatki z tym związane, a w szczególności koszty eksploatacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów oraz podlegać z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 roku od 1 stycznia 2009 roku o 2,5 % (czyli o wskaźnik inflacji z 2007r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska, czyli np. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowisku. Przy ustalaniu niektórych opłat wskaźnik inflacji nie będzie brany pod uwagę, a opłaty wzrosną ponad ten wskaźnik. Wobec powyższego utrzymanie ceny przyjmowania od mieszkańców Gminy odpadów niesegregowanych na obecnym poziomie jest niemożliwe i spowodowałoby działalność w tym zakresie deficytową.