Uchwała Nr XXX/199/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia na lata 2008-2009 zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 970.000 zł na wykonanie remontu budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie, w tym na rok:

1)      2008 – do kwoty 370.000 zł;

2)      2009 –  do kwoty 600.000 zł.

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.