Uchwała Nr XXX/193/08

Rada Gminy Dopiewo

z dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Panią Czesławę Leciejewską do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z przekazaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych udzielenie Kierownikowi upoważnienia jest w pełni uzasadnione.