Uchwała  Nr XXX/197/08

Rady Gminy Dopiewo

                                                                                z dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia        20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z poźn. zm.), art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.), art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 7  października 2008 roku w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska               (M.P. z 2008 r., Nr 79, poz. 698) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się cenę maksymalną za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko w wysokości 80 zł brutto za tonę, plus koszty związane z naliczeniem opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 61 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z poźn, zm.) w powiązaniu z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 roku w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (Mon. Pol. Nr 79, poz. 698) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  2009 roku przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 290 ust. 1 i 2 ustawy z dnia       27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać wszelkie wydatki z tym związane, a w szczególności koszty eksploatacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów oraz podlegać z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 roku od 1 stycznia 2009 roku o 2,5 % (czyli o wskaźnik inflacji z 2007r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska, czyli np. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowisku. Przy ustalaniu niektórych opłat wskaźnik inflacji nie będzie brany pod uwagę, a opłaty wzrosną ponad ten wskaźnik. Wobec powyższego utrzymanie ceny za odbiór odpadów na obecnym poziomie jest niemożliwe i spowodowałoby działalność w zakresie obsługi składowiska deficytową.