Uchwała Nr XXX/204/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, mających siedzibę na terenie Gminy Dopiewo, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w kwocie stanowiącej równowartość 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej polskiej „Monitor polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/184/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października   2008 r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.