Uchwała Nr XXX/201/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się środki pochodzące z umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcia pn.:

1)       „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce” w kwocie 17.000 zł;

2)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu” w kwocie 42.250 zł;

3)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie” w kwocie 162.500 zł

przeznaczyć na zadanie proekologiczne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.