Uchwała Nr XXIX/186/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Dopiewo tworzy się Straż Gminną w Dopiewie.

2. Postanawia się o umiejscowieniu Straży w strukturze Urzędu Gminy Dopiewo.

§ 2. Nadaje się Regulamin Straży Gminnej w Dopiewie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Załącznik do uchwały Nr XXIX/186/08

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 27 października 2008 r.

 

REGULAMIN

STRAŻY GMINNEJ W DOPIEWIE

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.     1. Straż Gminna w Dopiewie jest umundurowaną formacją utworzoną na podstawie uchwały Nr XXIX/186/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie.

2.     Straż jest utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Dopiewo.

3.     Komenda Straży umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Dopiewo.

4.     Siedziba Straży mieści się przy ul. Leśnej 2b w Dopiewie.

§ 2.     Regulamin Straży określa organizację i zasady funkcjonowania Straży.

§ 3.     Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dopiewo,

2)      Straży - należy przez to rozumieć Straż Gminną w Dopiewie,

3)      Komendzie - należy przez to rozumieć Komendę Straży Gminnej w Dopiewie

 

ROZDZIAŁ  II

Cele i zadania Straży Gminnej

 

§ 4.     Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

§ 5.     Do podstawowych zadań Straży należy w szczególności:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)      czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5)      ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6)      współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

10)  kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego, a w szczególności:

a)      wyposażania nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,

b)      usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,

c)      oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

d)     kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach,

11)  kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych,

12)  informowania właściwych instytucji o zauważonych awariach w sieciach telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowniczych,

13)  kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach,

14)  kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,

15)  kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

16)  wyłapywanie chorych i bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie ich do schroniska,

17)  kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu,

18)  kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów świetlnych, oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń, a także rozmieszczenia reklam,

19)  kontrola zabezpieczeń  na terenie Gminy prac inwestycyjno-remontowych,

20)  kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w  miejscach publicznych,

21)  wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

22)  patrolowanie terenów zielonych,

23)  wykrywanie i ustalenie sprawców "dzikich" wysypisk śmieci,

24)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, w tym asystowanie przy przeprowadzaniu kontroli przez pracowników Urzędu,

25)  współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

26)  ochrona spokoju i porządku na terenie szkoły i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a w szczególności:

a)      zapobieganie przemocy fizycznej,

b)      przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu oraz usuwanie z terenu szkoły osób pozostających pod wpływem alkoholu,

c)      zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się (wulgarne słownictwo, palenie papierosów),

d)     czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w obrębie szkół (prawidłowe parkowanie pojazdów, właściwe oznakowanie dróg),

e)      ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w zakresie sprawowania nadzoru nad dziećmi w czasie przerw międzylekcyjnych,

27)  współpraca z personelem szkoły oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

28)  prelekcje i pogadanki z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami,

29)  inne zadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym przepisów prawa miejscowego.

§ 6.     Realizując swoje zadania Straż jest zobowiązana do współpracy z Policją na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA STRAŻY, uprawnienia i obowiązki strażników

 

§ 7.     1. Pracą Straży Gminnej kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

2.     Komendant organizuje i kieruje pracą strażników oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.

3.     Przełożonym Komendanta jest Wójt.

4.     Komendant jest bezpośrednim przełożonym strażników.

5.     W czasie nieobecności lub wakatu na stanowisku Komendanta, bezpośrednim przełożonym strażników jest Wójt.

§ 8.     Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

§ 9.     1. Komendant jest zobowiązany do składania Wójtowi raz w miesiącu informacji o stanie porządku publicznego w Gminie.

2.     O ważnych zdarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa w Gminie Komendant niezwłocznie informuje Wójta.

§ 10. W Straży występują następujące stanowiska służbowe:

1)      Komendant,

2)      strażnicy.

§ 11. 1. Liczba etatów strażników będzie uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

2.     Minimalna ilość etatów Straży wynosi 3 osoby.

§ 12. 1. Do zadań Komendanta należy:

1)      organizacja pracy Straży,

2)      kierowanie bieżącymi  sprawami  Straży, a zwłaszcza zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań stojących przed Strażą,

3)      dokonywanie podziału zadań oraz kontrolowanie sposobu ich wykonania,

4)      przygotowywanie dla potrzeb Wójta sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

5)      sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy,

6)      reprezentowanie Straży na zewnątrz,

7)      zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

8)      obecność na sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji na zaproszenie przewodniczących,

9)      ścisłe współdziałanie z Urzędem Gminy Dopiewo, Policją i innymi organizacjami  w zakresie przewidzianym prawem,

10)  nadzór nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej w Straży,

11)  przyjmowanie skarg, zażaleń i wniosków oraz rozpatrywanie ich w zakresie należącym do kompetencji Straży,

12)  zapewnienie podległym strażnikom niezbędnego wyposażenia oraz warunków dla realizacji zadań służbowych,

13)  wnioskowanie o przeszeregowanie, nagrody lub odznaczenia wyróżniających się strażników,

14)  analizowanie skuteczności podejmowanych działań oraz opracowywanie wniosków w celu doskonalenia metod i form pracy Straży,

15)  składanie Wójtowi w terminie do 15 lutego rocznego sprawozdania z wykonanych zadań,

16)  opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu z zakresu straży oraz bezpośrednie nadzorowanie wykonania zadań finansowych ze środków przeznaczonych na Straż,

17)  rozliczanie z pobranych mandatów na zasadach określonych przez Skarbnika Gminy,

18)  nadzór nad postępowaniem mandatowym realizowanym przez strażników.

2.     Komendant jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)      właściwe funkcjonowanie i wyniki działań Straży,

2)      gospodarowanie przyznanymi Straży środkami budżetowymi i mieniem.

§ 13. Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

Ślubowanie może być również złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”

§ 14. Do obowiązków strażnika należy:

1)      przestrzeganie prawa, rzetelne bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

2)      poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

3)      zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

4)      podejmowanie interwencji w sytuacjach  zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

5)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

6)      stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7)      zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

§ 15. Szczegółowy zakres czynności (obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność) poszczególnych strażników ustala Wójt.

§ 16. Zasady podpisywania pism przez Komendanta i strażników określa Wójt w zakresie czynności.

§ 17. Strażnicy wykonują swoje zadania zgodnie z harmonogramem miesięcznym pracy, sporządzonym przez Komendanta i zatwierdzonym przez Wójta.

§ 18. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 19. Strażnicy podczas czynności służbowych obowiązani są do noszenia przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego.

§ 20. Zasady umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacji regulują odrębne przepisy.

§ 21. Strażnik, przystępując do czynności służbowych jest obowiązany podać imię i nazwisko, a ponadto na żądanie osoby, której czynności dotyczą okazać legitymację służbową.

§ 22. Strażnik Gminny wykonując zadania, ma prawo do:

1)      udzielania pouczeń,

2)      legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3)      ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

4)      nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5)      dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6)      usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7)      wydawania poleceń,

8)      żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9)      zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

10)  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

§ 23. Umundurowany strażnik – poza godzinami pracy – ma obowiązek reagować na naruszenie porządku publicznego na tej samej zasadzie co w czasie służby, z obowiązkiem złożenia stosownego raportu przełożonemu w możliwie najkrótszym czasie.  

§ 24. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.

§ 25. Strażnik może stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.

§ 26. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

§ 27.  Na zasadach określonych w przepisach odrębnych Strażnik ma prawo posiadać i wykorzystywać przy realizacji zadań służbowych paralizatory elektryczne oraz broń palną.

§ 28. W razie nadużycia swoich uprawnień, a w szczególności środków przymusu, strażnik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej, przewidzianej innymi przepisami.

§ 29. Funkcjonariusz zwolniony z pracy ze Straży  zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia  i umundurowania oraz rozliczenia się z pobranych mandatów karnych.

§ 30. 1. W przypadku utraty umundurowania lub uzbrojenia strażnik ma obowiązek zgłosić o tym fakcie niezwłocznie Komendantowi podając okoliczności utraty.

2.     Komendant w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Pojazdy Straży Gminnej

 

§ 31. 1. Straż Gminna wyposażona jest w pojazd/pojazdy służbowe służące do wykonywania obowiązków służbowych oraz patrolowania terenu Gminy.

2.     Samochody posiadają jednakowy kolor i są trwale oznakowane.

3.     Oznakowanie, o którym mowa w ust. 2 zawiera napis „Straż Gminna Dopiewo” oraz wizerunek herbu Gminy.

 

ROZDZIAŁ V

Rodzaje prowadzonych rejestrów i dokumentacji

 

§ 32. Straż Gminna prowadzi co najmniej następujące rejestry i dokumentacje:

1)      dziennik korespondencyjny,

2)      ewidencję skarg, wniosków i zgłoszeń,

3)      rejestr przyjęć interesantów,

4)      ewidencję etatów,

5)      listę obecności,

6)      ewidencję nałożonych mandatów karnych,

7)      rejestr notatek służbowych,

8)      ewidencję wyników działań straży.

9)      rejestr rzeczy znalezionych,

10)  rejestr wezwań,

11)  rejestr wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczeniach,

a także wymagane odrębnymi przepisami ewidencje dotyczące broni i środków przymusu bezpośredniego.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie w stosunku do strażników mają zastosowanie przepisy ustawy o strażach gminnych, o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy oraz Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 34. Skargi i zażalenia na funkcjonowanie Straży Gminnej przyjmuje i rozpatruje Wójt.

§ 35. Zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.