Uchwała  Nr XXIX/189/08 
Rady Gminy Dopiewo

                                          z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrówka.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się drodze położonej we wsi  Dąbrówka, obejmującej część działek o numerach ewidencyjnych nr 99//42 i 91/47 nazwę „Piastowska”.

2. Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej wymienionej w § 1 ust. 1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dąbrówka.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U z  a s a d n i e n i  e

 

Decyzją  Nr RB 7430/91/2003 z dnia 2003.10.24 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstały  działki nr 99/42 i 91/47 przeznaczone pod  drogę - proponowana nazwa Piastowska, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy. Rada Sołecka w Dąbrówce  wystąpiła  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.