Uchwała  Nr XXIX/188/08

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 października 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dąbrowa.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się drodze  położonej we wsi  Dąbrowa, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych nr 374/18,376/1 i 376/23 nazwę „Świerkowa”.

2. Szczegółowe położenie drogi wymienionej w § 1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi  podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną wsi Dąbrowa.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U z  a s a d n i e n i  e

Działki o numerach ewidencyjnych nr 374/18,376/1 i 376/23 powstałe w wyniku podziału  przeznaczone pod  drogę wewnętrzną, zostały przekazane przez byłych właścicieli na rzecz Gminy - proponowana nazwa ulicy  Świerkowa. Rada Sołecka w Dąbrowie  wystąpiła  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.