Porządek obrad  XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od  posiadania psów. Druk Nr 178

8.      Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Druk Nr 179

9.      Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo. Druk Nr 180

10.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok. Druk Nr 181

11.  Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Druk Nr 182

12.  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Druk Nr 183

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.  Druk Nr 184

14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk Nr 185

15.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie. Druk Nr 186

16.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo. Druk Nr 187

17.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa. Druk Nr 188

18.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka. Druk Nr 189

19.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo. Druk Nr 190

20.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo. Druk Nr 191

21.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

22.  Zapytania i wnioski radnych.

23.  Wolne głosy.

24.  Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.