P r o t o k ó ł   Nr XXVII/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 25 sierpnia  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1750

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia adwokat, Pan Bolesław Skowalczyński.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej. Druk nr 171

8.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo. Druk nr 172

9.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276. Druk nr 173

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 174

11.  Wolne głosy.

12.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

13.  Zapytania i wnioski radnych.

14.  Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXVI sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXVI sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, przyjęła protokół XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

W związku z urlopem Wójt Gminy nie przedstawił informacji z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Takie sprawozdanie zostanie przedstawione na kolejnej sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, który poinformował, że wzrost opłat dodatkowych za przejazd bez biletu normalnego ulgowego, przewóz bagażu lub psa, oraz spowodowanie zatrzymania środka transportu (autobusu) bez uzasadnionej przyczyny podyktowany jest urealnieniem opłat do aktualnie obowiązujących cen za przejazdy.

Podobną uchwałę podjęła gmina Komorniki. W związku z faktem, że komunikację gminną w Gminie Dopiewo zapewnia Zakład Usług Komunalnych w Komornikach zasadnym wydaje się ustanowienie takich samych zasad postępowania w  ww. sprawach.

Sekretarz wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła już przedmiotową uchwałę na sesji w dniu 26 maja 2008 r. Ze względu jednak na fakt, że przedmiotowy projekt nie został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym, Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 czerwca 2008 r. stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym Rada Gminy pismem z dnia 26 czerwca br. wystąpiła o opinię w przedmiotowej sprawie do Zarządu Regionu Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz do Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego. NSZZ „Solidarność” pismem z dnia 3 lipca br. odpowiedziała, że przyjęła powyższy projekt do wiadomości, natomiast OPZZ nie ustosunkował się na piśmie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXVII/171/08 w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który i poinformował, że decyzjami Nr RB 7228/73/99 z dnia 199.09.21 i Nr RB 7430/01/2002 z dnia 2002.04.29 został zatwierdzony projekt podziału w wyniku, czego powstały działki nr 593/6 i 594/4  przeznaczone pod  drogę. Działka nr 844 przeszła na własność Gminy na podstawie umowy kupna sprzedaży z dnia 1993.06.11. Rada Sołecka w Dopiewie  wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy w/w drodze „Nowa”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVII/172/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który i poinformował, że z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. działek położonych w Zakrzewie wystąpił Wójt Gminy Dopiewo. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy teren ten jest przewidziany pod budownictwo z wiodącą funkcją mieszkaniową i pod las. 

Pan Wasielewski dodał, że powodem przystąpienia do opracowania miejscowego planu są trzy cele:

-          udokumentowanie złoża kruszywa, które można oddokumentować, unieważnić tylko na etapie miejscowego planu, należy na to uzyskać zgodę geologa wojewódzkiego,

-          dostęp do tych terenów – droga prowadząca do tego terenu należy obecnie do Lasów Państwowych, sprawę dojazdu do przedmiotowych działek można uregulować miejscowym planem, w tej sprawie także potrzeba rozmów z Lasami Państwowymi,

-          zmiana przeznaczenia gruntu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: na początku był pomysł, aby przed sprzedażą tego gruntu wyeksploatować złoże. Czy działka nr 238 należy do gminy, czy jest własnością Lasów Państwowych.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: to jest działka należąca do Lasów, ale będzie ona potrzebna przy poszerzaniu drogi dojazdowej.

 

Wójt Gminy: w sprawie eksploatacji złoża były dwie propozycje, wyeksploatowanie złoża albo przeznaczenie gruntu pod budownictwo mieszkaniowe. Zleciliśmy w tej sprawie opracowanie operatu, z którego wynika, że korzystniej dla gminy będzie przekształcenie tego terenu pod „mieszkaniówkę”. Eksploatacja złoża powodowałaby późniejszą rekultywację, a ta oddaliłaby sprzedaż działek pod budownictwo.

 

Radny Grządzielewski: czy przy wycince drzew nie będzie protestów.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: nie powinno być problemu z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, ponadto ustawa o ochronie przyrody nie przewiduje opłat za wycięcie drzew na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Radny Nowaczyk: ponawiam swój wniosek o zabezpieczenie gruntów z tego terenu w Zakrzewie pod obiekty użyteczności publicznej, nie potrafię powiedzieć ile i w jakim zakresie, ale miejmy to na uwadze.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o pozyskanie gruntów.

 

Radny Nowaczyk: to są dwie różne sprawy, bo w Zakrzewie te grunty już do nas należą i trzeba o tym pamiętać już dziś, aby potem nie przepłacać przy ewentualnym kupnie.

 

Radny Dziembowski: w § 2 po liczbie 276 powinien być przecinek i dodany wyraz o „łącznej” powierzchni.

 

Radna Walich: w jaki sposób pozyskamy drogę od Lasów.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: są trzy możliwości: wykupienie gruntu, zamiana gruntu lub komunalizacja terenu pod drogę.

 

Radny Danielewski: czy te obiekty, o których wspominał Pan Nowaczyk mieszczą się w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: tak, podjęcie tej uchwały nie wyklucza zabezpieczenia tych terenów pod obiekty użyteczności publicznej, w dalszym etapie można to uszczegółowić.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVII/173/08 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

 

Rozdział 75615 Zmniejszono o kwotę 10.261 zł dochody z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach lokalnych. 

Rozdział 75814 Zwiększono o kwotę 10.261 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. 

Rozdział 85154Zwiększono o kwotę 9.856 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Rozdział 85295Zwiększono o kwotę 12.340 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu z zakresu dożywiania.

Rozdział 85395Zwiększono o kwotę 53.199 zł dochody z tytułu dotacji rozwojowej z budżetu państwa na realizację projektu „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

          II.      WYDATKI

 

Rozdział 01010Zmniejszono o kwotę:

1)      250.000 zł  wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce;

2)      50.000 wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu.

Wprowadzono wydatki w kwocie:

1)      100.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie;

2)      100.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Dopiewie;

Zwiększono  o kwotę 100.000 zł wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Skórzewie.

Rozdział 60016Zmniejszono o kwotę:

1)      80.000 zł  wydatki na budowę ulicy Jeziornej w Więckowicach;

2)      15.000 zł  wydatki na Budowę ulicy Młyńskiej w Konarzewie.

Rozdział 75495 Zwiększono  o kwotę 10.000 zł wydatki na budowę budynku biurowego.

Rozdział 80101-80146, 85412 – Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na budowę przedszkola w Konarzewie. Autopoprawka: z tej kwoty 10 000 zł zostanie zabezpieczone w roku 2008, a 40 000 zł w 2009 r.

Rozdział 85154 – W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zwiększono wydatki na zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną o kwotę 9.856 zł.

Rozdział 85219-85295 – W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zwiększono wydatki na zakup żywności o kwotę 12.340 zł. Zmniejszono o kwotę 6.241 zł  wydatki na usługi opiekuńcze. Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 85395 – W związku z podpisaniem umowy w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono wydatki na realizację programu pn.: „Szansa na przyszłość” (środki własne 6.241 zł, środki z budżetu państwa 2.675 zł, środki z EFS 50.524.

Rozdział 92195 Wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na budowę salki w Dopiewcu.

Autopoprawka: z tej kwoty 10 000 zł zostanie zabezpieczone w roku 2008, a 40 000 zł w 2009 r.

Wykreślono wydatki w kwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji dot. adaptacji budynku na cele kulturalne w Dopiewie.

 

Wójt Gminy: autopoprawki są spowodowane faktem, że jeżeli będą potrzebne pewne adaptacje pod wymienione budowle, to wykonawca będzie chciał podpisać umowę na dłuższy czas, dlatego jest to rozłożone na dwa lata.

 

Skarbnik Gminy: inne autopoprawki:

-          zabezpieczenie kwoty 10 000 zł w 2008 r. i 40 000 zł w 2009 r. na budowę przedszkola w Dopiewie,

Wójt Gminy: wpłynął wniosek ze szkoły w Dopiewie informujący, że na nadchodzący rok szkolny 2008/09 do przedszkola wpłynęło 70 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 50, a 20 wniosków odrzucono ze względu na brak zaplecza lokalowego. Rozmawiałem w tej sprawie z sołtysem Dopiewa i uznaliśmy, że trzeba przyspieszyć budowę przedszkola.

-          budowa placu zabaw w Dąbrówce – dyrekcja szkoły wnioskuje o zakup urządzeń, w zeszłym roku mieliśmy zabezpieczoną kwotę 25 000 zł na cele inwestycyjne w Dąbrówce, w tym roku to zadanie będzie realizowane.

-          zwiększenie o 54 000 zł środków na oświetlenie w Skórzewie (chodnik do gimnazjum),

Wójt Gminy: w przypadku tego chodnika odległość pomiędzy chodnikiem a działką prywatną jest tak mała, że trzeba tam założyć instalację pod oświetlenie, żeby później nie rozrywać tego chodnika.

 

Radny Kapciński: irytuje mnie taka postawa jak dziś, że na komisjach ustalamy pewne sprawy (budowa przedszkola w Konarzewie) a później, czyli dziś pojawia się kontrpropozycja (dotyczy budowy przedszkola w Dopiewie). Temat budowy przedszkola to szersza sprawa, pierwotnie uważałem, żeby przedszkole połączyć z szatnią, ale ten temat upadł. Pytam się więc co dalej z szatnią. Proponuje rozważyć rozdzielenie tych inwestycji: budowa przedszkola na działce gminnej przed boiskiem i budowa szatni na terenie boiska. Należy opracować dwa oddzielne projekty, koszt projektu szatni wyniesie ok. 12-13 000 zł.

 

Wójt Gminy: w takim razie zgłaszam kolejną autopoprawkę, aby w wydatkach majątkowych zapisać zabezpieczenie 15 000 zł na dokumentację szatni w Konarzewie.

 

Radny Dziembowski: skąd weźmiemy tą kwotę.

 

Skarbnik Gminy: zmniejszymy środki z oświetlenia Skórzewa, gdzie zostanie 39 000 zł.

 

Radny Danielewski: projekt na szatnie być może będzie tańszy, ale to są dwa obiekty, do których trzeba będzie doprowadzić media, co będzie znacznie droższe.

 

Radna Mikołajczak: czy środki finansowe, które są w wydatkach niewygasających na utwardzenie ul. Malinowej w Palędziu nie powinny się znaleźć w budżecie, bo ta ulica ma być utwardzona.

 

Skarbnik Gminy: nie ma takiej potrzeby, środki są zabezpieczone.

Radny Dorna: co będzie robione w Zakrzewie za kwotę 100 000 zł, wiadomo jaki odcinek, potrzeba przetargu, a pozwolenie jest ważne do końca października br.

 

Z-ca Wójta Gminy: nie ma ustalonego odcinka, rezerwacja tych kwot ma na celu przedłużenie pozwoleń na budowę.

 

Wójt Gminy: procedury muszą być zachowane, przetarg musi zostać przeprowadzony, trzeba wszystko zrobić, żeby zdążyć przed końcem października br.

 

Radny Dorna: uważam, że jest to fizycznie niemożliwe.

 

Radny Nowaczyk: widzę w projekcie uchwały przeznaczenie 100.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Dopiewie. Powinno być 185 000, bo na komisjach ustaliliśmy, że dokładamy środki sołeckie, jeżeli jest szansa na uzyskanie środków zewnętrznych.

 

Wójt Gminy: to musi być kolejna autopoprawka, zwiększenie o 85 000 zł środków na to zadanie.

 

Skarbnik Gminy: skoro mowa o środkach sołeckich, to przypominam, że Trzcielin i Więckowice jeszcze nie zadeklarowały, na co przeznaczyć ich środki sołeckie.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosem  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXVII/174/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Wolne głosy.

 

Brak

 

Do pkt. 12.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami:

 

1.      Pismo Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie podjęcia systemowych działań na rzecz popularyzacji krwiodawstwa.

2.      Pismo mieszkańców Skórzewa w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Osiedla Makowego w Skórzewie i ustalenia przeznaczenia działki o pow. 625 m2 nr ewid. 868, położonej w Skórzewie na cele użyteczności publicznej – plac zabaw dla dzieci – prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.      Pismo Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Więckowickiej dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyrażające aprobatę do przekształcenia terenu fermy oraz pasa wzdłuż drogi 307 do lasu pod działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska i mieszkańców (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).

4.      Pismo Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Więckowickiej w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Więckowic, podtrzymujące stanowisko w sprawie dopuszczenia do hodowli w fermie maksymalnie 40 DJP (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w sprawie podjęcia systemowych działań na rzecz popularyzacji krwiodawstwa uważam, że powinniśmy spróbować sprowadzić ambulans do gminy i poinformować o tym w lokalnej prasie, ośrodku zdrowia, parafiach.

 

Do pkt. 13.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dorna: kiedy wreszcie zostanie wybudowany chodnik na ul. Długiej w Zakrzewie w kierunku Dąbrówki. Wyczytałem w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, że ma być robiony asfalt na tej drodze, dobrze byłoby zrobić ten chodnik przed położeniem asfaltu.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: wykonawca, który wygrał przetarg na realizację tego zadania wygrał także inne inwestycje: budowę chodnika na ul. Kolejowej oraz budowę chodnika w kierunku nowego gimnazjum w Skórzewie. Priorytet ma chodnik w Skórzewie. Jak tylko zostanie zakończony natychmiast przystąpi do realizacji pozostałych zadań. 

 

Radna Mikołajczak: co się dzieje z oświetleniem w Gołuskach, miała być wykonana dokumentacja do końca kwietnia br.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: projektant, który podpisał z nami umowę w tej sprawie nawalił na całej linii, jeżeli do końca sierpnia nie wywiąże się z tego zadania to będziemy egzekwować swoje prawa.

 

Radna Mikołajczak: co się dzieje w sprawie utwardzenia ul. Malinowej w Palędziu.

 

Z-ca Wójta Gminy: zostało zlecone wykonanie kosztorysu na utwardzenie asfaltem ul. Malinowej, będzie to odcinek ok. 400 m.

 

Radny Moskalik: co się dzieje z oświetleniem w Skórzewie, przeznaczyliśmy na to 128 000 środków sołeckich,

-          przy nowym gimnazjum rośnie 80 cm lebioda, proszę interweniować,

-          zgłaszałem kiedyś wniosek o wycięcie ostów na ul. Kolejowej w Skórzewie, ponawiam go,

-          kiedy będzie zgarniany piasek przy drogach powiatowych.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: dokumentacja na oświetlenie w Skórzewie ma być wykonana do 15.11. br.

 

Radny Bartkowiak: na drodze z Dopiewca do Dopiewa wylano nową nawierzchnię i już się robią duże wyrwy, czy to będzie naprawione.

 

Radny Kapciński: do nowego gimnazjum dzieci z nowych osiedli w Dąbrówce mogłyby dojeżdżać rowerami, czy powiat może pomóc w budowie ścieżek pieszo-rowerowych.

 

Radny Dziembowski: budowa chodnika do nowego gimnazjum zaczyna się na wysokości przystanku autobusowego, gdzie jest szerokość ok. 0,5 m. Czy wiata autobusowa będzie przesunięta do tyłu.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: planujemy zrobić wiatę przejazdową bez bocznych ścian, nie możemy jej przesunąć dalej bo tam jest teren prywatny.

 

Radny Dziembowski: czy podjęto rozmowy z Prezesami Spółdzielni na temat wytyczenia ścieki pieszo-rowerowej z Dąbrówki do Skórzewa i ze Skórzewa do Dąbrowy.

 

Wójt Gminy: rozmowy zostaną podjęte w najbliższym czasie.

 

Radny Dziembowski: czy oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce została oddana do użytku.

 

Wójt Gminy: odbył się odbiór końcowy, ale nie było hucznego przyjęcia z tej okazji.

 

Radny Dziembowski: czy w związku z przeznaczeniem po 100 000 zł na inwestycje gdzie kończy się pozwolenie na budowę można wystąpić do Zakładu Usług Komunalnych o dokonanie pewnych czynności na tych budowach, aby wpisać je do dziennika budowy i przedłużyć pozwolenia na budowę.

 

Wójt Gminy: myślę, że to można zrobić.

 

Radny Grządzielewski: na Komisji Budżetu był Pan Jarłowiecki, który poinformował nas o bolączkach Policji. Policja w Dopiewie nie ma samochodu, padła propozycja, aby kupić Panu Wójtowi nowy samochód, a obecny samochód służbowy Wójta przekazać Policji. Składam wniosek o zakup nowego samochodu dla Wójta Gminy i przekazanie starego Policji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wrócimy do tego tematu na komisjach.

 

Radny Kurpiewski: 8 i 9 września odbędą się wyjazdowe komisje oświaty w szkołach,

-          jaki jest termin realizacji boiska w Dopiewie,

-          co się dzieje z budową ronda na ul. Malwowej.

 

Wójt Gminy: zakończenie budowy kompleksu boiskowego jest przewidziane na koniec października br.  Początek prac związanych z budową ronda na ul. Malwowej jest przewidziany na przełomie roku, gmina zapłaci swój udział 1 000 000 zł w roku 2009. Jest tu pewne opóźnienie ze względu na protest Lasów Państwowych, które nie zgadzają się na przewidywaną wycinkę drzew.

 

Radny Moskalik: o tym jak Powiat i Lasy Państwowe utrudniają budowę ronda powinniśmy poinformować w lokalnej prasie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: możemy przyjąć stanowisko i zwrócić się do Lasów Państwowych o wsparcie tej inwestycji i odstąpienie od zwłoki oraz utrudniania realizacji tego zadania.

 

Radny Danielewski: czy w budżecie na 2009 r. jest zabezpieczona kwota na uzbrojenie terenu w Zakrzewie, który chcemy sprzedać.

 

Skarbnik Gminy: to jest zadanie długofalowe, rozłożone na kilka lat.

 

Radna Walich: czy gmina Tarnowo Podgórne utwardzi ul. Batorowską w części należącej do nich przed budową ronda.

 

Wójt Gminy: rozmawiałem z Wójtem Tarnowa Podgórnego, który obiecał, że droga będzie utwardzona warstwą bitumiczną.

 

Radny Dziembowski: jest już przygotowana wstępna lista powstańców wielkopolskich (102 osoby). W najbliższym czasie znajdzie się ona na stronach internetowych gminy oraz w lokalnej prasie. Zostanie wyznaczony termin na dokonywanie korekt i uzupełnień do listy do końca września br. tylko na piśmie.

 

Radny Przybył: czy będą remontowane drogi powiatowe: Dopiewo-Trzcielin i Dopiewo-Więckowice.,

-          jak powiat zamierza rozwiązać problem drogi Więckowice Lusówko,

-          swego czasu Urząd Gminy wysłał pismo do powiatu w sprawie przekazania dróg powiatowych w obrębie miejscowości gminie wraz z przekazaniem środków na utrzymanie tych dróg, czy coś w tej sprawie się dzieje.

 

Wicestarosta Poznański, Pan Tomasz Łubiński:

-          Utrzymanie porządku na chodnikach należy do właściciela nieruchomości, powiat sprząta tylko przy krawężnikach,

-          Dziury na ul. Wyzwolenia w Dopiewie będą w najbliższym czasie naprawione,

-          13 czerwca 2008 r. Zarząd powiatu zaakceptował program napraw dróg na lata 2008-10, przeznaczone na to zostanie od 30 do 40 mln. zł. Będą to środki pochodzące z kredytu komercyjnego przeznaczone tylko na modernizację nawierzchni. Z każdym z Wójtów z Powiatu Poznańskiego uzgodniono zakres robót.

-          Ścieżek rowerowych ani chodników powiat nie będzie budował, średnia cena wykupu gruntu wynosi ok. 200 zł za m2, nie mamy takich środków.

-           W sprawie budowy ronda na Malwowej Rada Powiatu 27 sierpnia br. podejmie uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Złotowskiej, Malwowej, Skórzewskiej w Poznaniu z ul. Poznańską w Skórzewie. Przekażemy gminie informację w tej sprawie.

-          Droga Więckowice-Lusówko leży w interesie trzech podmiotów: gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne oraz Powiatu. Z tego co wiem to mieszkańcy, którzy zamieszkują przy tej drodze nie są zainteresowani jej utwardzeniem. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie w tej sprawie, zobaczymy co zaproponuje developer, który będzie budował duże osiedle w Rozalinie.

-          Zarząd Dróg Powiatowych przygotował listę dróg, które można przekazać gminie wraz ze środkami, zrobię kalkulację tego przedsięwzięcia i przedstawię pewne rozwiązania w tej sprawie Zarządowi Powiatu. Nie jest jednak prawdą, że gmina nic nie może zrobić przy drogach powiatowych, na najbliższej sesji Rady Powiatu podejmiemy bowiem uchwały w sprawie powierzenia gminom Tarnowo Podgórne i Rakietnica niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: miałam informację, że budowa ronda na Malwowej zadzieje się znacznie wcześniej, w sierpniu tego roku, dziś słyszę, że są 4 miesiące opóźnienia.

 

Wicestarosta Poznański, Pan Tomasz Łubiński: w tym roku miał być wykonany tylko projekt, realizacja miała być w przyszłym roku.

 

Sołtys Zakrzewa, Pan Czekalski: rozmawiałem z rzeczoznawcą, który będzie szacował cenę gruntu pod wykup na trasę S11. Stwierdził, że będzie to cena rolna + 50% ceny inwestycyjnej. Czy ktoś może mi powiedzieć ile wyniesie cena rolna.

 

Wicestarosta Poznański, Pan Tomasz Łubiński: to musi określić biegły rzeczoznawca, myślę, że weźmie pod uwagę fakt jak się kształtuje cena ziemi rolnej w innych miejscowościach. Wydaje mi się, że może to być przedział od 3 do 10 zł za m2.

 

Radny Dorna: wnioskuje, aby w całej gminie zająć się sprawą przycięcia żywopłotów.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: należy także wysprzątać miejsca użyteczności publicznej i ogródki jordanowskie.

 

Do pkt. 14.

Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 10 załączników.

 

Protokół zawiera 12 stron, ponumerowanych od 1 do 12.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska