P r o t o k ó ł   Nr XXVI/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 23 lipca  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1500, a zakończono o godz. 2000 .

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Przemysław Przerywacz.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1500, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 13 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Wolne głosy.

8.      Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Więckowicach. Druk nr 165

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8. Druk nr 166

10.  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584. Druk nr 167

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo. Druk nr 168

12.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewiec. Druk nr 169

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady        Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 170

14.   Stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr Druk nr 171

15.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

16.  Zapytania i wnioski radnych.

17.  Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXV sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXV sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, głosów „przeciw” nie było, przyjęła protokół XXV sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia

16 czerwca 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 6 do protokółu sesji.

 

 

 

 

Do pkt. 7.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali na sesji.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. Nr 7 do protokółu sesji.

 

O godz.1515 na salę przybył Radny Kurpiewski. Na sali jest 14 Radnych.

 

Do pkt. 8.

Wolne głosy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

 

Pani Małgorzata Czerwień: dwa lata temu na zbiegu ulic Różanej i Krótkiej w Skórzewie działka budowlana o zabudowie mieszkalnej została nielegalnie zamieniona na składowisko gruzu. Ciężki sprzęt, transport wpływa na wyraźne pogorszenie stanu dróg dojazdowych do posesji. Uciążliwy hałas i kurz w godzinach prosperowania składowiska od 600 do 1900 przeszkadza okolicznym mieszkańcom. Kiedy wreszcie będzie tam porządek i czy właściciel posesji zakończy swoją nielegalną działalność?

 

Wójt Gminy: Temat jest nam znany. Informowaliśmy WIOŚ, ale ta sprawa jest poza ich kompetencjami. Zawiadamialiśmy Policję, niestety właściciel, który nie jest mieszkańcem naszej gminy, tylko na kilka dni zamykał składowisko, po czym wracał i nadal prowadził swoją działalność.

 

Pani Małgorzata Czerwień: kiedy będzie całkowicie oświetlona ul. Wiśniowa w Skórzewie?  

Czy ul. Wiśniowa na odcinku od nr 75 zostanie poszerzona?

Czy na ul. Kolejowej od Plewisk będą jakieś ograniczenia prędkości na drogach ?

W Skórzewie brakuje sklepów szczególnie dużych i tanich, bazarów targowych oraz ryneczków warzywnych..

 

Wójt Gminy: temat sklepów jest otwarty ponieważ, powstają one z inicjatywy mieszkańców.

Na ul. Kolejowej w najbliższym czasie zostaną zamontowane progi zwalniające.

Co do poszerzenia ul. Wiśniowej, wystąpiliśmy z prośbą do właścicieli działek położonych wzdłuż drogi o cofnięcie parkanów o 1,5 m, ale nie otrzymaliśmy ich zgody.

 

Pan Jerzy Śniewski: 8 maja br. składałem pismo do urzędu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej, do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy po dyskusji: dostanie pan szybko odpowiedz.

 

 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Więckowicach.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik GZEAS, Pani Elżbieta Płuciennik, która poinformowała, że Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę w sprawie założenia Przedszkola w Więckowicach. Z uwagi na funkcjonowanie Przedszkola w budynku istniejącej Szkoły i po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty postanowiono połączyć obie placówki w Zespół. Pani Płuciennik poinformowała Radnych o dołączeniu do dokumentów Aktu Założycielskiego zaopiniowanego przez Radcę Prawnego Pana Przemysława Przerywacza.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Nowaczyk: Czy dokumenty są podpisane przez Radcę Prawnego?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: tak.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVI/165/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Więckowicach.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani projektant Anna Smulska, która poinformowała o najistotniejszych zmianach i ustaleniach dotyczących zabudowy szeregowej.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Przybył: na lipcowej komisji dyskutowaliśmy o powiększenie powierzchni biologicznie czynnej z 20% na 30% , dlaczego to nie zostało naniesione w poprawkach?

 

Kierownik Referatu Budownictwa: nie został przez Państwa zgłoszony formalny wniosek. Korzystając z okazji, że jest z nami pani projektant proszę się jej zapytać czy jest w ogóle taka możliwość.

 

Radna Mikołajczak: a co z intensywnością zabudowy, czy  możemy ją zmniejszyć?

 

Pani Smulska: projekt jest gotowy od grudnia i tak radykalnych zmian nie można teraz robić, ale powierzchnię biologicznie czynną poprawię na min. 30% powierzchni działki.

 

Radny Kurpiewski: Panie Wójcie, czy zostało osiągnięte porozumienie?

 

Wójt Gminy: Tak, zostało podpisane porozumienie z inwestorem w formie aktu notarialnego i rozesłane pocztą elektroniczną do Radnych.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVI/166/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: porozumienie dotyczące Grzegorczyka dostępne będzie w Biurze Rady po 23 lipca br.

 

Porozumienie stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa i poinformował o naniesionych najważniejszych poprawkach w przedmiotowym projekcie. Następnie odczytał pismo z 18. lipca br. od Państwa Ambrozików i Karpińskich wysłane do  pana Wójta.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Wiesław Ambrozik:  nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze uwagi.

 

Kierownik Referatu Budownictwa: mam zwrotki z dnia 2.07. br. podpisane przez Pana Ambrozika. 

 

Wiesław Ambrozik: potwierdzam. Jako mieszkaniec ul. Lawendowej stwierdzam kładzenie systemu odwadniającego, niestety został uszkodzony dren przez innych pracowników technicznych. Co zrobić z ul. Wrzosową i Lawendową? Należy przyjeżdżać w teren na wizje lokalne i rozmawiać z mieszkańcami nie tylko przed wyborami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: udzielam głosu Wójtowi w sprawie odwodnienia na ul. Wrzosowej.

 

Wójt Gminy: pan Ambrozik mówi, że problemy są nam nie znane, ale to nie prawda. Komisja tym tematem się zajmowała, pieniądze na odwodnienie ul. Wrzosowej są zabezpieczone w budżecie, a w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z projektantem i mieszkańcami.

 

Wiesław Ambrozik: potwierdzam.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Dobrowolska zamknęła dyskusję w sprawie odwodnienia ulicy Wrzosowej, stwierdzając, że problem wiąże się bezpośrednio z uchwalanym planem i osobą Prezesa Spółdzielni  A. Zawadzkim. Udzieliła głosu Projektantowi osiedla – Jerzemu Domagalskiemu - w celu omówienia projektu uchwały.

 

Jerzy Domagalski: Rada Gminy w oparciu o studium rozpoczęła uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W ramach procedury miejscowego planu „Melioracja” uzgodniła włączenie sieci wód opadowych do pobliskiego cieku, a zaprojektowana zieleń wzdłuż tego rowu (obniżenie terenu) korzystnie wpłynie zarówno na pielęgnację terenu jak i poszerzenie zakresu zieleni na drugą stronę rowu (zwierciadlane odbicie po osi rowu).

 

Prezes Ławicy Aleksander Zawadzki: Zostaliśmy przez Gminę nieźle wyciśnięci, podpisaliśmy 2 akty notarialne z Gminą, przekazaliśmy 3 mln. zł na rzecz wspólnego mienia komunalnego.

I akt z dnia 23.08.2007 r. dotyczący współpracy w ramach opracowania zmiany przeznaczenia gruntów dla  ok. 23,6 ha położonych w Skórzewie.

II akt z dnia 10.07.2008 r. dotyczący doprecyzowania działania spółdzielni mieszkaniowej Ławica w zakresie wykonania uzbrojenia terenu oraz etapowania osiedla.

 

Radny Kurpiewski: Niech się Pan nie dziwi, że Gmina pilnuje i zabezpiecza swoje interesy. Nie możemy dokładać do budowy tak dużego osiedla i jesteśmy ostrożni, bo aktualnie mamy problemy z tzw. placem targowym na budowanym przez Pana Spółdzielnię osiedlu Makowe I. Plac targowy spółdzielnia odsprzedała prywatnym osobom, w tej chwili jest problem  z placem i jego właścicielami. Teraz mieszkańcy domagają się od Gminy wykupu placu w celu wykonania na nim placu zabaw.

 

Prezes Ławicy Aleksander Zawadzki: Gmina miała prawo pierwokupu. Wystosowaliśmy propozycję przekazania placu targowego gminie.

 

Wójt Gminy: Nigdy nie było rozmów dotyczących  propozycji przekazania tego placu Gminie.

 

Prezes Ławicy: przetargu nie było, ponieważ 10 lat temu nie było pieniędzy w gminie.

 

Bogna Graj Radca Prawny Skórzewa 1: spółdzielnia może darować tereny tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie spółdzielni wyrażą zgodę, w innym przypadku można jedynie sprzedać nieruchomość. Zresztą ta sprawa nie jest tematem dzisiejszej dyskusji. Radni nie powinni na sesji dyskutować o tym, co było 10 lat temu. Jest to niezasadne.

 

Radny Kurpiewski: bardzo zasadne jest odniesienie się do starych tematów, aby uczyć się na błędach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Radni mają prawo i obowiązek dyskutować o wszystkich tematach na sesji, tym bardziej, jeśli wyjaśnia to okoliczności nowego projektu uchwały.

 

Projektant: każdy obywatel Polski może wnieść uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Kierownik Referatu Budownictwa: zgłaszam autopoprawkę w legendzie: droga 1 KD będzie drogą zbiorczą o większym nasileniu.

 

Radny Kurpiewski: zrezygnowaliście ze wszystkich sklepów na tym osiedlu?

 

Prezes Ławica: aktem notarialnym przekazujemy 2 budynki mieszkalno-usługowe, jeden z nich o powierzchni 250 m2. Ulica Nad Potokiem to „bulwar zachodzącego słońca” z drogą pieszo-jezdną o szerokości 4 m. O przedszkolu pomyślimy za 4 –5 lat, gdy wprowadzą się mieszkańcy.

 

Radny Nowaczyk: 1500 mieszkańców, a ten plac będzie dla obydwu osiedli?

 

 

Radna Walich: osiedle zaprojektowano na 1500 osób, gdzie będzie plac zabaw, przedszkole, teren zielony?

 

Prezes Ławicy: oddajemy 1,3 ha terenów pod zieleń, 1,0 ha nad rowem i 0,3 ha działka w środku obwarowana aktami notarialnymi. Oddaliśmy 5 budynków mieszkalno-usługowych, niestety sklepy spożywcze upadają, na różne inwestycje jest odpowiedni czas.

 

Radna Walich: nie otrzymałam konkretnych odpowiedzi.

 

Radny Przybył: kto będzie robił nasadzenia zieleni?

 

Prezes Ławicy: właściciel terenu czyli Gmina.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 4„wstrzymującymi”, podjęła Uchwałę nr XXVI/167/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

 Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zakrzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski,, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/115/2007 z dnia 2007.10.23  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału , w wyniku czego powstała działka nr 82/31 przeznaczona pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Polanki. Działka nr 154/6 proponowana nazwa Orzechowa aktem notarialnym została przekazana na rzecz Gminy. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Zakrzewie  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Grządzielewski: czy te ulice są zamieszkałe, pytam ponieważ obecni mieszkańcy mogą nie być zadowoleni z nazwy.

 

Kierownik Referatu Budownictwa: Niezależnie od tego czy ulice są zamieszkałe czy nie, istnieje racjonalna potrzeba nadania nazw i numerów ulicom.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVI/168/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski,, która poinformował, że decyzjami  Nr RB 7430/54/2007 z dnia 2007.07.27 i Nr RB 7430/18/2006 z dnia 2006.03.23 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstały działki nr 85/7,86/9, 85/18 i 85/20 przeznaczone pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa ulicy  Mariańska. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Dopiewcu  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXVI/169/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Nowy projekt uchwały oraz jego uzasadnienie przedstawił Skarbnik Gminy Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

Rozdział 75412 Wprowadzono dochody w kwocie 2.550 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na zakup sprzętu dla OSP Dopiewo. 

Rozdział 85219 Wprowadzono dochody w kwocie 117.730 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont nowej siedziby Ośrodka pomocy Społecznej w Dopiewie. 

Rozdział 92601 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

 

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010Zmniejszono o kwotę 265.201 zł  wydatki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa, Palędzie, Zakrzewo”.

Rozdział 60016Wprowadzono wydatki w kwocie:

1)      5.839 zł na montaż barierek ochronnych w Dopiewcu przy ul. Szkolnej;

2)      65.000 zł na budowę sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum w Skórzewie;

Zwiększono o kwotę:

1)      1.312.000zł  wydatki na zadanie pn.: „Budowa ulicy Szarotkowej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i chodnikiem”,

2)      60.000 zł  wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja przepustu drogowego w Palędziu”.

Rozdział 75412 – Dokonano przesunięć między paragrafami, w tym wprowadzono dotację dla OSP Dopiewo na zakup sprzętu w 17.136 zł (w tym na wydatki majątkowe 6.848 zł).

W związku z otrzymaną pomocą finansową ze Powiatu Poznańskiego zwiększono o kwotę 2.550 zł wydatki na zakup sprzętu.

Dział 801 – Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami; zwiększono o kwotę 30.862 zł wydatki bieżące, zmniejszono o kwotę 1.200.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa gimnazjum w Skórzewie”.

Rozdział 85219 – W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zwiększono wydatki na remonty o kwotę 117.730 zł.

Rozdział 85412 Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 90004 Zwiększono o kwotę 15.000 zł  wydatki na zakup urządzeń do ogródków jordanowskich, dodano zakup urządzeń dla ogródka w Gołuskach.

Rozdział 90015 Zwiększono o kwotę 3.000 zł  wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Skórzewie. 

Rozdział 92195Zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki na budowę w Palędziu obelisku poświęconego Ojcu Marianowi Żelazkowi.

Dział 926 – Dokonano przesunięć między rozdziałami wydatków na zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna - budowa boiska przy szkole w Skórzewie” oraz zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki na to zadanie. Zmniejszono wydatki na budowę wielofunkcyjnego boiska w Dopiewie o kwotę 72.000 zł.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Wójt Gminy: Wpłynęła oferta na wykonanie sygnalizacji świetlnej, dokładnie dwóch słupów sygnalizacyjnych przy Gimnazjum w Skórzewie oraz dodatkowo detektorów prędkości. Słupy te zamontowane byłyby przy drodze powiatowej, dlatego wystąpimy z prośbą do Powiatu o wykonanie przez nich drugiej takiej sygnalizacji na przejściu dla pieszych, na wysokości sklepu „Biedronka”. 

 

Radny Nowaczyk: przy szkole oprócz chodnika, trzeba zrobić oświetlenie uliczne, które będzie szczególnie potrzebne w miesiącach jesienno-zimowych. Należy  teraz omówić tą sprawę, ponieważ i tak do niej wrócimy na najbliższej komisji. To jest ważny temat.

Składam wniosek o wykonanie oświetlenia ulicznego na długości 400 m od ul. Nad Potokiem do Gimnazjum.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Wojciech Horyński: lampy według norm stawia się co 50 m, w zależności od wysokości słupów można regulować ich rozstaw. Zakładam, że będziemy potrzebować od 8 do 10 lamp.

 

Wójt Gminy: zgłaszam autopoprawkę – 3000 zł zdejmujemy z „Orlika” i przenosimy na projekt oświetlenia ulicznego przy Gimnazjum w Skórzewie. Będziemy robić wszystko co możliwe by zrealizować w/w projekt w tym roku.

 

Radny Danielewski: nic w sprawie kanalizacji  Dąbrowa, Palędzie, Zakrzewo nie zostało zrobione, a już jest zabrane 265.201 zł.

 

Radny Nowaczyk: kiedy kończy się pozwolenie na budowę kanalizacji, od kogo mogę się tego dowiedzieć?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dostaliście Państwo na komisji wykaz wszystkich inwestycji z datami ważności  pozwoleń na budowę.

 

Radny Dorna: powinniśmy zacząć budowę kanalizacji, położyć 200 m rurociągu, aby pozwolenie nie uległo przedawnieniu.

 

Wójt Gminy: to nie jest złośliwość, staramy się pozyskać środki z zewnątrz. Jeśli umawiamy się, że robimy to z własnych środków, to możemy to zrobić ale będziemy musieli zrezygnować z budowy ul. Szarotkowej na przykład.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” , podjęła Uchwałę nr XXVI/170/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

 

Do pkt. 16.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo

 

Projekt stanowiska przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Dziembowski, który poinformował, że był on szeroko dyskutowany na komisjach Rady Gminy. Rada Gminy Dopiewo stoi na stanowisku wyjścia na przeciw wnioskom mieszkańców o przyspieszenie wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie doprowadzenia mediów do ich posesji.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: dlaczego 70%? Powinien być niższy procent.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: tak ustaliliśmy, ponieważ Gminy nie stać na duże dofinansowanie. Poza tym po rozłożeniu na ilość mieszkańców 70% nie jest aż tak dużym kosztem.

 

Skarbnik Gminy: plus darowizna, wychodzi zawsze więcej niż 70%, o tym wcześniej nie było mowy.

 

Wójt Gminy: podniesienie z 50 na 70 % bez naliczeń opłaty adiacenckiej wychodzi korzystniej. Gdy mieszkaniec gminy po otrzymaniu zgody realizuje inwestycję sam, wtedy też jest zwolniony z opłaty adiacenckiej.

 

Radny Danielewski: co z tymi którzy wybudują sami, czy mogą w sądzie domagać się zwrotu 30% od gminy, ponieważ innym Gmina dała przy partycypacji?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wszystko jest poparte aktami notarialnymi, umowami; nie ma takiej możliwości.

 

Radny Nowaczyk: proszę o wypowiedź w tej sprawie pana mecenasa.

 

Radca Prawny: to stanowisko ma na celu określenie sposobu zawarcia umowy między Wójtem a osobą budującą. Osoba nie będąca stroną tej umowy nie może ubiegać się o zwrot kosztów.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 5 głosami „wstrzymującymi” , podjęła stanowisko nr 6/08 w sprawie  partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji. 

 

 

Do pkt. 17.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Do pkt. 18.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radna Mikołajczak: składam wniosek o oczyszczenie stawu w Palędziu z tataraku w celu polepszenia widoczności na skrzyżowaniu.

 

Wójt Gminy: sprawdzimy co można w tej sprawie zrobić i kto mógłby się podjąć takiego zadania, oraz czy taka wycinka będzie zgodna z wymogami ochrony środowiska.

 

Radny Nowaczyk: w sprawie załatwiania tematów przez Przewodniczącą i Wójta dotyczących odwodnienia ul. Brzozowej w Dąbrowie. Jeśli tematy od razu po rozmowie z mieszkańcami wchodzą na wokandę, to po co jest Rada Gminy?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: to było duże zadanie, nic nie zostało zatajone.

 

Wójt Gminy: nie da się utwardzić tego terenu, trzeba go po prostu odwodnić. Zalew na ulicy Brzozowej stwarza duże problemy - brak przejścia , brak przejazdu. Gdy próbowaliśmy utwardzić jeden odcinek drogi zalew przesuwał się na sąsiednie działki. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest odwodnienie ul. Brzozowej.

 

Radny Nowaczyk: nie zostaliśmy poinformowani o naniesionych poprawkach w projektach uchwał.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: składam wniosek, aby każde omówienie projektu uchwały poprzedzone zostało informacjami - jakie i w którym miejscu naniesiono poprawki.

 

Radny Nowaczyk: w sprawie nowej reformy Ministra Oświaty, dotyczącej objęcia „opieką” przez szkołę podstawową dodatkowego rocznika 5-latków, w roku szkolnym 2009/2010. Czy są na to warunki lokalowe?

 

Wójt Gminy: to jest ważny problem, nad którym trzeba się zastanowić już teraz.

 

Radny Dziembowski: proszę o naprawę przechylonej lampy na ul. Wiśniowej 77/78 w Skórzewie.

-wnioskuję o zachowanie zieleni przy robotach terenowych na drodze między Skórzewem a Dąbrówką, przy budowie 5m ścieżki pieszo-rowerowej.

 

Radny Przybył: w sprawie wytyczenia nawrotki dla autobusu szkolnego na ul. Gromadzkiej w              Więckowicach

-          w sprawie naprawy oświetlenia na starej szkole w Więckowicach,

-          w sprawie wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej wydłuż J. Niepruszewskiego,

-          w sprawie ul. Jeziornej w Więckowicach, z której zdjęto staro-bruk, gdzie on się znajduje?

 

Wójt Gminy: wszystkie tematy sprawdzimy. Jeśli chodzi o staro-bruk , to przewieźliśmy go na teren ZUK-u, aby nie został skradziony.

 

Do pkt. 19.

Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 15 załączników.

 

Protokół zawiera 13 stron, ponumerowanych od 1 do 13

 

               Protokołowała

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Beata Spychała