P r o t o k ó ł   Nr XXV/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 16 czerwca  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1930

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXV sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Wolne głosy.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo. Druk nr 160

9.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka. Druk nr 161

10.  Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie. Druk nr 162

11.   Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie. Druk nr 163

12.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych. Druk nr 164

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 165

14.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach bodowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 166

15.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

16.  Zapytania i wnioski radnych.

17.  Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wójt Gminy: składam wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie pkt 10 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie, w związku z pismem Pana Mariusza Swojaka, w którym informuje, że jest w trakcie regulacji innych gruntów i dopiero po załatwieniu wszystkich formalności przystąpi do zamiany gruntów wspomnianych w projekcie uchwały.

 

Kserokopia pisma Pana Mariusza Swojaka stanowi zał. nr 6 do protokołu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosem  „wstrzymującym” głosów „przeciw” nie było  zmieniła porządek obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Wolne głosy.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo. Druk nr 160

9.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka. Druk nr 161

10.   Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie. Druk nr 163

11.   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych. Druk nr 164

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 165

13.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach bodowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 166

14.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

15.  Zapytania i wnioski radnych.

16.  Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXIV sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXIV sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” nie było przyjęła protokół XXIV sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

O godz. 14.30 na sesję przybył radny Moskalik. Na sali jest 13 radnych. 

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie zdążyła przygotować sprawozdania ze swojej działalności na dzisiejszą sesję, ale takie sprawozdanie zostanie zamieszczone w Echu Dopiewa, stronie internetowej gminy oraz będzie dostępne w Biurze Rady.

 

Do pkt. 7.

Wolne głosy.

 

Sołtys Zakrzewa, Pan Czekalski: jakiś czas temu gmina przekazała parafii zakrzewskiej działkę pod cmentarz. W zamian za to kuria miała przekazać gminie inne tereny w Więckowicach. Czy coś się dzieje w tej sprawie.

 

Wójt Gminy: na razie nie ma odzewu, były tylko ustne zapewnienia. Ziemia nie została oddana parafii na własność tylko w użyczenie.

Sołtys Dąbrowy, Pan Frąckowiak: w Dąbrowie jeden pojemnik na pety został przeniesiony w inne miejsce i mieszkańcy zaczęli wokół tego pojemnika zostawiać śmieci. Ostatnio na próbę zabrałem ten pojemnik do domu i na razie jest czysto, nikt nie wywozi w to miejsce śmieci. Czy w związku z tym nie warto zastanowić się nad ich likwidacją.

 

Wójt Gminy: rozważymy to.

 

Radny Dorna: może trzeba poinformować mieszkańców w lokalnej prasie o tym problemie.

 

Wójt Gminy: robimy obecnie ewidencję umów na pojemniki w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy, którzy nie będą posiadali pojemników zostaną zobowiązani do podpisania umowy w sprawie wywozu śmieci, a jeśli to nie poskutkuje to będziemy starali się ukarać takich mieszkańców.

 

Pan Frąckowiak: w Dąbrowie na posesję Pana Wielocha mieszkańcy wyrzucają śmieci. On nie interweniuje, a sam tego nie posprząta. Czy jest szansa na wysprzątanie tej posesji.

 

Wójt Gminy: to jest prywatna posesja i trudno żeby gmina robiła tam porządek. Ale zastanowimy się jak rozwiązać ten problem.

 

Kierownik Rewiru w Dopiewie, Pan Kowalczyk: Rewir w Dopiewie nie posiada samochodu, była kolizja i samochód nadaje się do kasacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zabezpieczyliśmy środki na kupno samochodu dla Policji (połowa wartości samochodu). Czy w zaistniałej sytuacji możemy wykonać ruch i prosić Policję o przyspieszenie zakupu tego samochodu.

 

Wójt Gminy: nie przyspieszymy tej procedury gdyż to będzie jeden przetarg na wszystkie samochody i na pewno Policja nie zgodzi się na szczególne potraktowanie naszego posterunku. Możemy jednak prosić Policję o przesunięcie samochodu z innego posterunku.  

 

O godz. 15.00 na sesję dotarł radny Przybył. Na sali jest 14 radnych. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że Prokuratura Rejonowa Poznań Grunwald zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy o zmianę § 24 uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo poprzez wykreślenie słów „jest odpłatne i” – z powodu niezgodności z prawem – art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zdaniem prokuratury ustawodawca nie przewidział możliwości pobierania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jakiejkolwiek należności za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Należność taka stanowiłaby de facto rodzaj daniny publicznoprawnej, nałożonej na obywateli, nie mającej umocowania w przepisach prawa rangi ustawowej.

Wójt Gminy poinformował także, że z projektu uchwały znikną wszelkie zapisy, które mówią o umowie o przyłączenie, gdyż ich zawierania nie nakazują przepisy prawne. Ponadto w praktyce okazywało się, że te umowy zamiast przyspieszać załatwienie sprawy tylko ją opóźniały. 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXV/160/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że decyzjami Nr RB 7430/26/200 i RB 7430/27/06  z dnia 2006.02.06  zatwierdził projekty podziału w wyniku czego powstały działki z  przeznaczeniem  pod  drogi gminne. Proponowana nazwa ulicy Bukowa w ewidencji gruntów oznaczona jest nr 1/246, w skład ulicy Oliwnej wchodzą działki nr  1/199 i 1/260. Z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulic wystąpiła Rada Sołecka w Dąbrówce 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: w § 1 projektu uchwały powinien być zapis: „w kierunku północno - zachodnim”, bo w topografii nie ma określenia „w kierunku zachodnio - północnym”.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXV/161/08 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że aktualny stan wykorzystania przedmiotowych działek poprzez zainteresowane strony przemawia za koniecznością dokonania zamiany regulującej ostatecznie stan prawny.

Na działce nr 862 stanowiącej własność PKP została pobudowana przepompownia będąca własnością Gminy natomiast na działce nr 619/2 znajduje się budynek stacji PKP oraz urządzenia podziemne służące obsłudze kolei. W związku z powyższym zamiana pozwoli na racjonalne zagospodarowanie całego terenu w zakresie funkcjonalno- przestrzennym. Wójt Gminy dodał, że PKP płaci za akt notarialny, a gmina pokrywa koszty rzeczoznawcy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXV/162/08 w sprawie w sprawie zamiany gruntów w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy i poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnych zamierza nam przekazać drogę, ale warunkiem jest podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Jest to droga w obrębie geodezyjnym w Podłozinach.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: jakie skutki rodzi za sobą przyjęcie drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Wójt Gminy: droga zyskuje administratora, wyznaczone działki będą miały status drogi gminnej.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów  „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXV/163/08 w sprawie zaliczenia drogi lokalnej do kategorii dróg gminnych.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

 

Rozdział 01010Zwiększono o kwotę:

1)      180.764 zł dochody z tytułu partycypacji deweloperów w kosztach budowy infrastruktury,

2)      18.000 zł dochody z tytułu darowizn na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zmniejszono o kwotę 854.835 zł dotację z Gminy Komorniki na wspólnie realizowane zadanie w zakresie budowy składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie (realizację planowanej w bieżącym roku rekultywacji przesunięto na 2009 r.). 

Rozdział 60004 Zwiększono o kwotę 3.350 zł dochody z tytułu odszkodowania.

Rozdział 70005 Zwiększono o kwotę 2.340 zł różne dochody.

Zmniejszono o kwotę 1.291.223 zł dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż działki w Dąbrowie nie doszła do skutku - na przetarg nie zgłosił się żaden oferent). 

Rozdział 75615 Zwiększono o kwotę:

1)      30.000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

2)      10.000 zł odsetki od zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 Zwiększono o kwotę 17.300 zł dochody z tytułu opłat za użytkowanie.

Rozdział 75814 Zwiększono o kwotę:

1)       10.500 zł dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy,

2)       5.000 dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 80195 Zwiększono o kwotę 6.653 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 85195 Wprowadzono dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu zwrotu dotacji.

Zwiększono o kwotę 30.000 zł dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

Rozdział 85219 Zwiększono o kwotę 4.350 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 92601 Wprowadzono dochody w kwocie:

1)      333.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,

2)      333.000 z tytułu dotacji z samorządu województwa

na budowę kompleksu sportowego w Dopiewie ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

 

          II.      WYDATKI

 

Rozdział 60016Wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na dokumentację techniczną pod budowę drogi łączącej drogi powiatowe Gołuski-Plewiska i Skórzewo-Dąbrówka. 

Rozdział 70005 – Dokonano przesunięć między paragrafami

Rozdział 71014 Wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na zakup programu do ewidencji graficznej podziałów gruntów.

Rozdział 75022-75023 – Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

Rozdział 75412Przesunięto z rozdziału 90095 kwotę 1800 zł na zakup sprzętu, przesunięto z § 4210 na § 6060 kwotę 1500 zł.

Rozdział 75814 Zwiększono o kwotę 5.000 wydatki na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 80101-80195 Zwiększono o kwotę:

1)      50.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dopiewie”,

2)      6.653 zł (w związku z otrzymaną dotacją) wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wprowadzono wydatki w kwocie:

1)      14.000 zł na remont szkoły w Dopiewie,

2)      5.000 na monitoring szkół (jest to kwota stanowiąca udział własny – Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania z budżetu państwa);

3)      4.200 zł na ubezpieczenie nieodpłatnie otrzymanego autobusu.

Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.

Rozdział 85154 – Dokonano przesunięć między paragrafami

Rozdział 85212-85219 Zwiększono o kwotę 4.350 zł (w związku z otrzymaną dotacją) wydatki na wynagrodzenia pracowników socjalnych. Dokonano przesunięć między paragrafami, w tym przesunięto ze środków remontowych na inwestycyjne (wymiana pieca gazowego) kwotę 85.000 zł.

Rozdział 85395Wprowadzono wydatki w kwocie 9.800 zł na wykonanie raportu analitycznego prezentującego perspektywy zastosowania elastycznych form zatrudnienia na terenie Gminy Dopiewo. 

Rozdział 90002-90095Wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na składkę członkowską dla Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmniejszono o kwotę 1.649.804 zł wydatki na zadanie pn.: „Rekultywacja kwatery nr I składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie” (zadanie zostanie zrealizowane w 2009 r.).

Rozdział 92195Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na budowę w Palędziu obelisku poświęconego Ojcu Marianowi Żelazkowi. Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami, w tym przesunięto wydatki w kwocie 1.800 zł na rozdział 75412.

Rozdział 92601-92695 – Dokonano przesunięć między rozdziałami wydatków na zadanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dopiewie”.  Zwiększono wydatki na to zadanie o kwotę 300.000 zł.

 

Inspektor ds. funduszy europejskich, Pani Joanna Mantaj, w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez Skarbnika Gminy na temat wykonania raportu analitycznego prezentującego perspektywy zastosowania elastycznych form zatrudnienia na terenie Gminy Dopiewo, dodała, że firma zajmująca się powyższym zagadnieniem, sporządzi za kwotę 9800 raport na temat poziomu świadomości mieszkańców w sprawie tele pracy. Następnie firma złoży wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i istnieje szansa na odzyskanie nawet 100% zainwestowanych środków.

 

Przedstawiciel firmy, Pan Sławomir Frąckowiak poinformował m.in., że głównymi celami programu są:

-   badanie potrzeb społecznych w zakresie telepracy w gminie Dopiewo i w regionie,

-   poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Dopiewo,

-   promocja elastycznych form zatrudnienia,

-   stworzenie na terenie gminy Dopiewo kilku telestref,

-   integracja społeczności gminy Dopiewo.

 

Projekt obejmuje:

-   wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć jako telepracownik – doradztwo, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy na odległość,

-   wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez odpowiedni zestaw następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu telepracy,

-   wsparcie we wstępnym okresie działalności obejmujące m.in. udostępnianie powierzchni biurowej w tzw. telestrefach oraz umożliwienie korzystania ze sprzętu komputerowego i szybkiego łącza internetowego osobom rozpoczynającym wykonania telepracy,

-   promocję przedsiębiorczości i samo zatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz ogólno dostępne akcje szkoleniowe.

 

Metody działania:

-   prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz,

-   kompleksowa akcja informacyjna,

-   stworzenie systemu edukacji osób dorosłych w gminie Dopiewo (system szkoleń i konsultacji),

-   stworzenie platformy e-learningowej dla potrzeb społeczności gminy Dopiewo (samo edukacja),

-   stworzenie infrastruktury teleinformatycznej oraz zaplecza lokalowego do realizacji celów telesfery na terenie gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: do kogo to jest skierowane, co można poprzez to osiągnąć.

 

Pan Frąckowiak: odbiorcą programu będzie społeczność naszej gminy. Główny cel: to podniesienie świadomości naszych mieszkańców jak wykorzystać internet do pozyskania wiedzy i pracy.

 

Radny Dziembowski: to jest e-praca, z tego co wiem 1/3 naszej gminy nie ma pokrycia w internecie, nie wiem czy problem bezrobocia w naszej gminie w ogóle istnieje.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ten program jest szansą dla matek wychowujących dzieci, które po 3 latach siedzenia w domu często wypadają z rynku pracy i trudno im się później odnaleźć w pracy. Ten program jest wyjściem na przeciw społecznym potrzebom, przekonałam się do niego choć przyznaję, że na początku miałam mieszane uczucia.

 

Radny Danielewski: jeżeli ktoś produkuje ubrania to sam robi sobie analizę rynku, dlaczego w tym przypadku za tą analizę ma płacić gmina, kto będzie podpisywał wszelkie dokumenty.

 

Pan Frąckowiak: tele praca to normalny stosunek pracy. Oszczędności wynikające z tego programu pojawiają się w transporcie, zużyciu energii. Dziś ten problem w gminie Dopiewo jeszcze nie występuje, ale za 5-10 lat, kiedy powstaną nowe osiedla, to mieszkańcy będą zwracać uwagę jaka tu jest infrastruktura, także ta internetowa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy wiadomo jakiej wielkości środki możemy pozyskać na ten cel.

 

Pan Frąckowiak: myślę, że pomiędzy 500 000 a 1 000 000 zł.

 

Wójt Gminy: to jest projekt innowacyjny i zachęcam do jego przyjęcia. To jest oferta skierowana zarówno do pracodawców jak do pracowników. Umowa zawiera 2 elementy: analizę sytuacji i złożenie wniosku o pozyskanie środków unijnych.

 

Radny Dorna: dlaczego gmina Dopiewo ma być królikiem doświadczalnym, niech to najpierw gdzieś indziej zadziała i potem zadecydujemy co z tym zrobić.

 

Radny Nowaczyk: proponuję doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Państwo uczestniczyli w składaniu wniosku i jak otrzymamy dofinansowanie to wypłacimy wam wynagrodzenie nawet w kwocie 20 000 zł. Proszę o przegłosowanie mojego wniosku.

 

Radny Kurpiewski: proponuję zagłosować nad tym programem.

 

Pan Frąckowiak: z tego co wiem, to w Unii nie refunduje się czegoś co było wykonane wstecz.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przekonsultowałam wniosek Pana Nowaczyka z Panem Mecenasem i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy przegłosować 10 000 zł na ten cel, a sprawy techniczne związane z zawarciem umowy z firmą powinniśmy zostawić Panu Wójtowi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zarządzam głosowanie: kto jest za zabezpieczeniem kwoty 9.800 zł na wykonanie raportu analitycznego prezentującego perspektywy zastosowania elastycznych form zatrudnienia na terenie Gminy Dopiewo.

Rada Gminy w obecności 14 radnych 5 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi”,  3 głosami „przeciw” zabezpieczyła kwotę 9.800 zł na wykonanie raportu analitycznego prezentującego perspektywy zastosowania elastycznych form zatrudnienia na terenie Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chciałabym jeszcze wrócić do tematu zakupu radaru dla Policji. Uważam, że nie powinniśmy rezygnować z jego zakupu.

 

Wójt Gminy: jest taka możliwość, możemy kupić radar i przekazać go Policji lub możemy przekazać dotację na jego zakup.

 

Radny Nowaczyk: Komendant Policji w Tarnowie Podgórnym wielokrotnie nadmieniał, że Policja nie potrzebuje radaru, ma za to wiele innych potrzeb.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na wszystkich zebraniach wiejskich były zapytania mieszkańców o radar. W podobnym tonie wypowiadał się Kierownik Rewiru w Dopiewie Pan Kowalczyk.

 

Radny Nowaczyk: dla mnie ważniejsze jest to co mówi Komendant, a nie Kierownik.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: nikt nie przekona mnie, że ważniejsze jest to, czego potrzebuje Komendant od potrzeb mieszkańców tej gminy. Na wszystkich zebraniach wiejskich mieszkańcy sygnalizowali potrzebę zapanowania nad łamaniem przepisów ruchu drogowego, w tym nadmierną szybkością pojazdów zagrażającą bezpieczeństwu. Wszędzie obiecywaliśmy z Wójtem, że wkrótce nasi policjanci będą wyposażeni w radar. Stałe dysponowanie radarem umożliwi wyrywkowe kontrole, które nie muszą zajmować wiele czasu. Wnioskuję o podjęcie starań o samochód zastępczy dla naszej policji oraz uzasadnienie wyposażenia tego samochodu w radar.

 

Wójt Gminy: wstrzymajmy się jeszcze z tą decyzją do lipcowej sesji.

 

Radny  Dziembowski: chcę wyrazić ubolewanie, że na komisjach nie wspomniano o zmniejszeniu o kwotę 1 649 804 wydatków na zadanie pn.: „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie.

 

Skarbnik Gminy: rekultywacja jest ważna, ale może być zrobiona późnej, w 2009 r., poza tym nie chcemy blokować Gminy Komorniki, która ma zabezpieczone na ten cel 800 000 zł.

 

Radny  Dziembowski: czy w sprawie obelisku wysłano oficjalne pismo do mieszkańców Palędzia, aby założyli komitet i próbowali część potrzebnej kwoty znaleźć we własnym zakresie ?

 

Skarbnik Gminy: formalnie będziemy mogli do nich napisać po sesji.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 7 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”  5 głosami „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXV/164/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury na terenie Gminy Dopiewo.

 

Projekt stanowiska przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Piotr Dziembowski, który poinformował, że był on szeroko dyskutowany na komisjach Rady Gminy. Rada Gminy Dopiewo stoi na stanowisku wyjścia na przeciw wnioskom mieszkańców o przyspieszenie wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie doprowadzenia mediów do ich posesji.

 

W obecnej chwili Gmina – zaangażowana w budowę gimnazjum oraz 2 oczyszczalni i ujęcia wody w Joance – w niewielkim stopniu realizuje zadanie własne, którym jest budowa infrastruktury w zakresie utwardzania dróg, oświetlenia, kanalizacji i wodociągu. Mieszkańcy zdeterminowani potrzebą budowy własnego domu lub uciążliwościami związanymi z brakiem podstawowych mediów składają wnioski o przyspieszenie wykonania określonego zadania z deklaracją partycypacji w kosztach budowy. Dlatego należy wprowadzić zasady regulujące sposób przyjmowania do realizacji zadań z partycypacją.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: dlaczego w projekcie stanowiska jest kwota 70% partycypacji w kosztach inwestycji. Kto będzie oceniał zasadność i celowość realizacji wniosków. Nie ma wzmianki w projekcie o ewentualnych ulgach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ostateczny kształt stanowisku nadała Komisja Oświaty. Ustalono 70% bo zrezygnowano z umowy darowizny i opłaty adiacenckiej. Ponadto sama ustawa reguluje sprawy opłaty adiacenckiej i nie trzeba o niej wzmiankować w stanowisku. 

 

Radny Kurpiewski: ja proponowałem nawet wyższy procent, ale Komisja Oświaty zadecydowała, że powinno być 70%. Ja cały czas uważam, że powinien być wyższy procent żeby ograniczyć te wnioski. Gmina staje się coraz bogatsza i mieszkańcy nas zasypią takimi wnioskami.

 

Radny Dorna: do jakiego procentu można naliczać opłatę adiacencką.

 

Wójt Gminy: do 50%.

 

Radny Dorna: może powinniśmy dopisać do pkt. 2 informację o zwolnieniu z opłaty adiacenckiej.

 

Mecenas Kuligowski: stanowisko nie jest uchwałą, to jest tylko opinia do jakiejś sprawy.

 

Skarbnik Gminy: proponuję dodać punkt 12 w brzmieniu: „Mieszkańcy partycypujący w budowie o której mowa w pkt 2 (70%) są zwolnieni z opłaty adiacenckiej.

 

Radny Dorna: pkt 4 stanowi: „Wyliczenie kosztów inwestycji i określenie udziału partycypacyjnego grupy osób wnioskujących o wykonanie zadania inwestycyjnego nastąpi w oparciu o kosztorys przygotowany przez Urząd Gminy lub ZUK”, a jeżeli ktoś znajdzie sobie tańszego wykonawcę.

 

Wójt Gminy: należy dookreślić, że pkt 4 dotyczy tylko pkt 2.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: może bardziej uszczegółowić, że pkt 3-9 dotyczą tylko pkt 2.

 

Radny Przybył: uważam, że to stanowisko zrobi więcej złego niż dobrego, tych wniosków spłynie bardzo dużo bo ludzi stać na takie wydatki.

 

Radny Nowaczyk: czy od strony prawnej możemy dyskutować nad tym stanowiskiem. Jaki procent ze środków przeznaczonych na inwestycję będziemy przeznaczać na partycypację.

Pkt 11 stanowi: „Mieszkańcy, których wniosek zostanie przyjęty do realizacji są zobowiązani do złożenia oświadczenia o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec Gminy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych nakładów”. Z praktyki pamiętam, że mieszkańcy składali takie oświadczenia, a potem się wycofywali z nich, twierdząc, że zostali przymuszeni do tego.

 

Mecenas Kuligowski: każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli gmina zawiera umowę z osobą fizyczną lub prawną, która wiedząc o tym, że godzi się realizować zadanie własne gminy rezygnuje dobrowolnie z roszczeń, to nie widzę tutaj możliwości, żeby wzruszyć taką umowę. Trzeba dobrze sformułować taka umowę. W Poznaniu również praktykują realizację inwestycji z partycypacją mieszkańców i dotychczas nikt tych oświadczeń nie kwestionował.

 

Radny Nowaczyk: co będzie w sytuacji gdy mieszkańcy będą chcieli się przyłączyć do mediów, a nie uczestniczyli w ich budowie. Kto będzie ich właścicielem.

 

Skarbnik Gminy: właścicielem mediów będzie gmina.

 

Mecenas Kuligowski: media nie mogą być własnością mieszkańców i oni gminie nic nie mogą przekazać. W umowie muszą być zapisy, że mieszkańcy budują przy udziale gminy i na rzecz gminy, z jednoczesnym zrzeczeniem się roszczeń wobec gminy.

 

Radny Nowaczyk: skoro miasto Poznań stosuje takie rozwiązania to ściągnijmy taki dokument i zobaczymy jak oni mają to rozwiązane. Ponadto chciałbym wiedzieć do kogo jest skierowane to stanowisko, na pewno dla bogatych, a co z biedniejszymi mieszkańcami.

 

Radny Kurpiewski: żaden dokument nie jest doskonały, przyjmijmy go a potem będziemy go obrabiać.

 

Radny Dorna: proponuję jeszcze raz przyjrzeć się stanowisku na posiedzeniach komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w takim razie nie uchwalajmy tego dokumentu teraz, rozeznajmy się jak to wygląda w innych gminach, proszę jednak Państwa żeby każdy zgłosił swoje uwagi na piśmie. 

Do pkt. 14.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami:

 

  1. Wniosek Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald o zmianę § 24 uchwały Nr XLIX/385/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze Gminy Dopiewo poprzez wykreślenie słów „jest odpłatne i” – z powodu niezgodności z prawem – art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  2. Pismo Pani Urszuli Augustyniak, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddziału w Dopiewie w sprawie niepotrącania wynagrodzenia nauczycielom za udział w strajku (wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).
  3. Pismo Sołtysa Skórzewa w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka drogi pomiędzy Skórzewem i Dąbrówką oraz pomiędzy Skórzewem i Dąbrową.
  4. Pismo Sołtysa Gołusek w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci (wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).
  5. Pismo Pani Joanny Wasilewskiej w sprawie budowy sieci wodociągowej i utwardzenia działki nr 13/7 (rejon ul. Niezłomnych i Leśnej), (wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).
  6. Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/155/08 RG Dopiewo  z dnia 26.05.08 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.
  7. Pismo mieszkańców ulicy Sadowej w Skórzewie w sprawie utwardzenia ulicy nawierzchnią asfaltową lub brukową.
  8. Pismo Pana Michała Sturzbechera w sprawie podjęcia uchwały umożliwiającej wykup lokalu w Dopiewie przy ul. Bukowskiej 15/9 za 5% wartości oszacowania wartości tego lokalu.

 

Wójt Gminy: w sprawie niepotrącania wynagrodzenia nauczycielom za udział w strajku nie ma podstawy prawnej do zaniechania takich potrąceń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż odcinka drogi pomiędzy Skórzewem i Dąbrówką oraz pomiędzy Skórzewem i Dąbrową liczymy na to, że na odcinku Skórzewo-Dąbrowa uda się taką ścieżkę wytyczyć po zawarciu porozumienia z firmą Grzegorczyk.

 

Radny Kurpiewski: nam nie chodzi o ścieżkę utwardzoną kostką brukową, na początek może być to ścieżka gruntowa. Problemem może być wykup gruntu. Ulica Sadowa jest obecnie skrótem do ul. Szarotkowej i mieszkańcy tamtędy jeżdżą. Musimy się zastanowić nad utwardzeniem tej ulicy.

 

Radna Walich: taka sama sytuacja jest na ul. Spółdzielczej w Skórzewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na Komisji Rolnictwa Pan Danielewski dokonał wyliczenia utwardzenia dróg tłuczniem, musimy do tego tematu wrócić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w materiałach sesyjnych mają Państwo pismo Pana Michała Sturzbechera w sprawie podjęcia uchwały umożliwiającej wykup lokalu w Dopiewie przy ul. Bukowskiej 15/9 za 5% wartości oszacowania wartości tego lokalu. Jest również odpowiedź Pana Mecenasa Leszka Sobieskiego.  Na komisjach wielokrotnie ten temat był już omawiany, Państwo sugerowaliście, że gmina powinna utrzymać dotychczasowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych nauczycielom w nich zamieszkujących.

 

Radny Dorna: czy nie mogła Pani zapytać o radę mecenasa Kuligowskiego?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Mecenas Kuligowski, mimo moich próśb, nie odniósł się do sprawy.

 

Mecenas Kuligowski: zrobiłem to świadomie, gdyż obecnie gmina jest z Panem Sturzbecherem w sporze sądowym. Pan Sturzbecher twierdzi, że jego mieszkanie jest zakładowe i należą mu się specjalne preferencje. Ale to od Państwa zależy czy udzielicie mu takiej bonifikaty.

 

Radny Grządzielewski: ale pozostali nauczyciele wykupili mieszkania korzystając z 10% bonifikaty, więc nie możemy robić wyjątku w tym konkretnym przypadku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję podjąć głosowanie w tej sprawie. Kto jest za utrzymaniem dotychczasowych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych nauczycielom w nich zamieszkujących.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych (radny Radzik opuścili salę) 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i „przeciw” nie było, opowiedziała się za utrzymaniem dotychczasowych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych nauczycielom w nich zamieszkujących.

 

Do pkt. 15.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dorna: w materiałach na sesję otrzymaliśmy wykaz pozwoleń na budowę, których okres ważności wygasa w najbliższym czasie. Nie widzę tutaj pozwolenia na kanalizację Zakrzewa. Czy ona wygasła. Wnioskuję, aby na posiedzenie komisji zrobić ten wykaz w sposób rzetelny.

 

Radny Moskalik: nie ma także wzmianki o wykonaniu oświetlenia w Skórzewie.

 

Radny Dziembowski: we wrześniu 2008 r. wygasają 2 pozwolenia, czy do tego czasu coś będzie robione.

 

Radna Mikołajczak: w imieniu Pana Kapcińskiego i swoim składam wniosek o zabezpieczenie środków na doposażenie ogródków jordanowskich w Palędziu i w Konarzewie.

 

Wójt Gminy: jest to zrealizowane, zostało zabezpieczone po 5 000 zł na każdy ogródek.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję ponownie o założenie właściwych spowalniaczy na ul. Kolejowej w Skórzewie,

-   wnioskuję o rozważenie wydzierżawiania od Spółdzielni Rolniczej gruntu pod wytyczenie  ścieżki rowerowej na odcinku Skórzewo – Dąbrówka,

-   wnioskuję o skierowanie pisma do Powiatu w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Poznańska – Kolejowa,

-   wnioskuję o rozważenie postawienia barierek przy restauracji Smakosz w Skórzewie (od przeciwnej strony), nie ma tam przejścia dla pieszych, a ludzie przechodzą przez ulicę,

-   wnioskuję o rozważenie ustawienia kilku ławek na placu zabaw przy szkole w Skórzewie,

-   nie odbył się konkurs na dyrektora szkoły w Skórzewie, co dalej z tym tematem.

 

Wójt Gminy: nikt się nie zgłosił na konkurs na dyrektora tej placówki. Podjąłem decyzje o powołaniu na stanowisko dyrektora nowego gimnazjum w Skórzewie Pani Katarzyny Kruger-Szczot. Będzie to okres 5-letni, czekamy jeszcze tylko na opinię kuratorium. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Skórzewie najprawdopodobniej zostanie Pan Tomasz Kąkolewski.

 

Radny Moskalik: mieszkańcy wnioskują o jednostronny ruch wokół kościoła w Skórzewie.

 

Wójt Gminy: ten problem jest aktualnie rozważany, czekamy na opinię odpowiedniej komisji.

 

Radny Nowaczyk: jak się przedstawiają wyniki egzaminu gimnazjalnego, czy poziom w naszej gminie się podnosi, czy obniża.

 

Kierownik GZEAS, Pani Płuciennik: przygotuję pisemną informację na ten temat.

 

Radny Dziembowski: czy ukończono dokumentację na wykonanie oświetlenia w Skórzewie.

 

Z-ca Wójta: dokumentacja nie została jeszcze wykonana.

 

Radny Nowaczyk: na drodze powiatowej na ul Wyzwolenia w Dopiewie odpada asfalt.

 

Z-ca Wójta: otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg Powiatowych, że dziury są małe i nie podlegają naprawie, ale wystąpimy do nich z kolejnym pismem.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 14 lipca br. planujemy kolejną sesję. W tym celu odbędzie się jedno wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy prawdopodobnie w dniu 10 lipca br. Proszę o obecność wszystkich radnych, którzy nie wyjeżdżają na wakacje.

 

Do pkt. 16.

Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 12 załączników.

 

Protokół zawiera 16 stron, ponumerowanych od 1 do 16

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska