U c h w a ł a  Nr  II / 12 / 02

Rady Gminy Dopiewo

z dnia  2 grudnia 2002 r.

  w sprawie:  ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie

gminy Dopiewo w 2003r.

 Na podstawie art.5 ust.1,art.6 ust.9,art.19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84) oraz ustawy z dnia 30 października 2002r o

 zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(DzU.z 2002r.Nr 200 poz.1683),art.18 ust.2 pkt.8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

1990r.samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§ 1

 Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą :

 

1.      Od budynków mieszkalnych lub ich części   -  0,51 zł za 1 m kw.

         powierzchni użytkowej .

 

2.      Od budynków związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej oraz od budynków

      mieszkalnych lub ich części mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospo-    

      darczej  - 15,30 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.

 

3.      Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

       kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,06 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.

 

4.      Od budynków w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł za 1 kw. 

      powierzchni użytkowej .

 

5.      Od  pozostałych budynków lub ich części  -  4,00 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.

 

6.      Od budynków rekreacji indywidualnej  - 5,78  zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.

 

7.      Od budowli 2 % ich wartości.

 8.      Od gruntów:

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   - 0,57 zł  za 1 m kw. powierzchni

 9.      Od gruntów:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  -3,38 zł za 1 ha powierzchni

   b/ gruntów pozostałych  -  0,10 zł za 1 m kw. powierzchni.

 § 2

 1.      Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w formie inkasa, za pośrednictwem poczty

      lub banku.

2.      Wyznacza się jako inkasentów podatku od nieruchomości właściwych miejscowo sołtysów

 § 3

 Zwalnia się z podatku budynki ,grunty stanowiące własność gminy a wykorzystywane

na potrzeby :

a/. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

b/. Ochotniczych Straży Pożarnych

c/. Świetlic wiejskich

d/. Gminny Ośrodek Kultury w Dopiewcu

 § 4

      

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa     Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2003r.