Uchwała  Nr II / 13 /02

Rady Gminy Dopiewo

z dnia  2 grudnia 2002r.

 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta określonych w atr.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, przyjmowanym jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Dopiewo w 2003r.

 Na podstawie art.6 ust3,art.6b, ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym

(Dz .U.1993r Nr 94 poz.431 z późniejszymi zmianami)ustawy z dnia 10 października 2002r.

 o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U.z 2002r .Nr 200 poz.1680)oraz art.18 ust.2 pkt. 8

 art.40 ust.1 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591

z późniejszymi zmianami)  Rada Gminy uchwala co następuje :

 §1

 Obniża się  ustaloną na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku

rolnym, zwana w dalszej części uchwałą cenę żyta, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002r. w sprawie średniej ceny

skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2002r. Monitor Polski Nr 51 poz.733

z dnia  31 października 2002r.jako cenę wyrażającą się w kwocie 33,45 zł za kwintal żyta do ceny wyrażającej się w kwocie 33,00 zł za 1 kwintal żyta.

 § 2

 1.Zarządza się pobór podatku rolnego w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub banku.

2.Wyznacza się jako inkasentów podatku rolnego właściwych miejscowo sołtysów .

 § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i obowiązuje od 01.01.2003r.