Uchwała Nr II / 17 / 02

 Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 grudnia 2002r.

 w sprawie : ustalenia wzoru formularzy do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art.1 i art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach

lokalnych  (Dz.U.z 2002r.Nr 9 poz.84 z póź.zmianami),art.6 ust.13 ustawy z dnia 30

października 2002r.o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie

niektórych ustaw (Dz.U.Nr 200 poz.1683),ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatk

rolnym (Dz.U Nr 94 poz.431 z póź.zmianami )oraz art.6a ust 11 ustawy z dnia 10 października 2002r.o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U.Nr 200 poz.1680),art.6 ust. 9

ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym  (Dz.U.Nr 200 poz.1682) i art.18

ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142

poz.1591 z  późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

 Ustala się wzory formularzy  niezbędnych do wymiaru i poboru niżej wymienionych     podatków    

 1.      deklaracja na podatek rolny                                    -  osoby prawne

2.      deklaracja na podatek leśny                                    -  osoby prawne

3.      deklaracja na podatek od nieruchomości                -  osoby prawne

4.      informacja w sprawie podatku rolnego                  -  osoby fizyczne

5.      informacja w sprawie podatku leśnego                  -  osoby fizyczne

6.      informacja w sprawie podatku od nieruchomości  - osoby fizyczne 

  § 2

 Wzory formularzy od 1 do 6 stanowią załącznik do niniejszej uchwały

  § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa    Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2003r.