PROGRAM  GOSPODARCZY DLA GMINY DOPIEWO

Wizja Gminy po upływie V kadencji

      Dążymy do stanu, w którym po upływie V kadencji Rady Gminy można będzie stwierdzić:

„Gmina Dopiewo jest przyjazna dla wszystkich ludzi oraz inwestorów, ma uregulowane prawo lokalne pozwalające na zrównoważony rozwój, miło w niej żyć i pracować oraz uczyć się i odpoczywać.”

Podstawy funkcjonowania Rady Gminy V Kadencji.

Nasze działania są oparte na jawnych i jasnych przesłankach:

1.      Wspierania wszystkich rozwiązań przybliżających gminę do wizji nakreślonej we wstępie.

2.      Poszanowania każdego obywatela i doskonalenia jego obsługi w urzędzie (dążenia do stworzenia jasnych zasad ),

3.      Konsultowania ważnych zadań z grupami społecznymi, których one dotyczą oraz realizowania priorytetów akceptowanych społecznie,

4.      Rzetelnego traktowania każdej indywidualnej sprawy oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców,

5.      Dążenia do rozwiązywania wszelkich sporów drogą negocjacji i porozumienia,

6.      Wspierania inicjatyw społecznych,

7.      Postępowania zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, budowania zaufania społecznego,

8.       Dążenia do aktywizowania zasobów ludzkich, tworzenia warunków dla zawiązywania się stowarzyszeń i organizacji gotowych do partnerskiej współpracy.

9.      Pozyskiwanie na działalność środków zewnętrznych.

B.     CHARAKTERYSTYKA RADY GMINY V KADENCJI 

 Rada Gminy Dopiewo V kadencji rozpoczęła swą działalność w nowym składzie. Wyborcy zdecydowali, że do Rady weszli w większości nowi radni oraz kilkoro radnych z poprzednich kadencji, którzy utworzyli dwa Kluby Radnych; Bezpieczna i Nowoczesna Gmina Dopiewo (BNG) i Samorządna Gmina Dopiewo. Rada wybrała spośród siebie Przewodniczącą, którą została pani Zofia Dobrowolska z Klubu Radnych BNG. Pierwszy okres upłynął na budowaniu wspólnych relacji, wypracowaniu zasad współpracy i możliwości porozumienia w sprawach  zasadniczych dla rozwoju gminy.

C.     PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY ZA OKRES OD XII/2006 DO III/2007.

Od złożenia ślubowania w dniu 26 XI 2006 do końca roku kalendarzowego Rada Gminy odbyła 4 posiedzenia sesyjne i zatwierdziła uchwałą budżet na rok 2007. W roku 2007 i  do marca 2008 Rada Gminy odbyła się 17 posiedzeń sesyjnych oraz 13 posiedzeń wspólnych wszystkich Komisji stałych Rady Gminy. Ponadto Rada Gminy obradowała w 4 Komisjach stałych, które odbywały posiedzenia w każdym miesiącu, niekiedy dwukrotnie. Pracowała też Komisja Doraźna ds. programu na Kadencję, która w roku 2007 uczestniczyła w wypracowaniu Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2017. PRL został przyjęty uchwałą w XII 2007 roku, a obecnie komisja kończy prace legislacyjne nad Programem na Kadencję.

Od początku kadencji do końca roku 2007 Rada Gminy podjęła 117 uchwał i do marca  2008 kolejnych 29 uchwał. Wymagało to długiej drogi legislacyjnej. Ponadto Rada Gminy rozstrzygała o ważnych sprawach dla rozwoju Gminy uczestnicząc w spotkaniach, wysłuchując sprawozdań i relacji o realizacji różnorodnych zadań, wnioskując o przyspieszenie lub załatwienie konkretnych spraw w sposób optymalny na dany moment. Rada Gminy między innymi:

1.      Zebrała główne potrzeby inwestycyjne i zadania do realizacji w miejscowościach;

2.      Sporządzony został wykaz potrzeb dla poszczególnych miejscowości ze wskazaniem priorytetów.

3.      Przewodnicząca i radni z poszczególnych sołectw uczestniczyli we wszystkich zebraniach wiejskich zarówno w roku 2007 i w roku 2008. Sporządzony został wykaz wniosków z zebrań wiejskich odbytych w roku 2007. Wójt jako organ wykonawczy przekazał Radzie Gminy i Radom Sołeckim sprawozdanie z ich realizacji w roku 2007;

4.      Sporządziła wykaz potrzeb gminy z podziałem na poszczególne dziedziny życia w odniesieniu do obowiązujących standardów.

5.      Rada Gminy poważnie traktuje wszystkie wnioski, które kierują do niej mieszkańcy. Wnioski są rejestrowane i realizowane według kompetencji, przedkładane komisjom do rozstrzygnięcia.

6.      Wiele wniosków dotyczy partycypacji w budowie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W roku 2007 zrealizowanych zostało kilka zadań w zakresie infrastruktury z partycypacją w kosztach ze strony mieszkańców.

7.      Odbył się objazd Gminy przez wszystkich radnych z udziałem Wójta i sołtysów w celu zapoznania z problemami i specyfiką każdej miejscowości;

8.      W roku 2007 Rada Gminy przeznaczyła kwotę 500 000 zł na mniejsze inwestycje w miejscowościach według priorytetów wskazanych przez radnych i Rady Sołeckie. Wykorzystano je na chodniki, oświetlenie, opracowanie dokumentacji technicznej i inne ważne zadania. W budżecie na rok 2008 też zaplanowane są środki na ten cel w wysokości 500.000 zł.

9.      Rada Gminy V Kadencji uznaje, że jest czas na budowanie oraz integrację społeczną, dlatego dąży do rozwiązania spraw, które budzą emocje i niezadowolenie mieszkańców od dłuższego już czasu. W 2007 roku podjęła działania prowadzące do wyznaczenia ścieżki nad jeziorem Niepruszewskim. W tym celu odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Zborowa i wędkarzami. Zadanie pozostaje w trakcie pozytywnej realizacji. W 2007 roku zakończony został konflikt ze Stowarzyszeniem „Dla Przyszłości” (gmina stała się właścicielem zespołu parkowo – pałacowego, w którym mieści się szkoła);

10.  Zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu za rok 2006 i udzieliła Wójtowi absolutorium; zapoznała się również ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu za rok 2007;

11.  Wysłuchała informacji Wójta o realizacji zadań inwestycyjnych i planistycznych za rok 2007;

12.  Podsumowała Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Dopiewo na lata 2002 – 2011;

13.  Uchwaliła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego;

14.  Zapoznała się z projektem Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo i z opracowaniem „Model Ruchu dla Gminy Dopiewo”; radni wprowadzili zmiany wypracowane na specjalnym posiedzeniu Komisji wspólnej i na bieżąco zgłaszali dalsze poprawki, włączyli się bezpośrednio w proces wypracowania modelu wyprowadzenia ruchu w kierunku Poznania nowymi trasami komunikacyjnymi, poprzez wprowadzenie szynobusów i wykorzystanie drogi technicznej wzdłuż autostrady;

15.  Uchwaliła utworzenie przedszkoli przy szkołach w Więckowicach oraz w Dopiewcu (W obu miejscowościach przedszkola funkcjonują od 1 IX 2007 roku);

16.  Doprowadziła do naprawy lub utworzenia placu zabaw w miejscowościach, na rok 2008 zaplanowała ich wykonanie w kolejnych miejscowościach;

17.  Wybrała ławników sądowych;

18.  Wysłuchała informacji o realizacji budowy gimnazjum w Skórzewie;

19.  Wysłuchała informacji o budowie oczyszczalni w Dąbrówce oraz w Dopiewie i o budowie ujęcia wody w Joance;

20.  Zajęła się poprawą bezpieczeństwa w Gminie; w tym celu odbyła 2 spotkania z przedstawicielami policji ( z Komendantem Miejskim Policji, Nadkomisarzem Tomaszem Trawińskim i Komendantem Komisariatu w Tarnowie Podgórnym), gdzie wskazano miejsca szczególnie wymagające nadzoru policji oraz wnioskowano o utworzenie komisariatu w Dopiewie;

21.  Spotkała się z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych, a następnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Aleksandrem Starzyńskim w sprawie ochrony zabytków w Gminie Dopiewo;

22.  Spotkała się z Komendantem Straży Miejskiej w Poznaniu w celu wypracowania stanowiska w sprawie powołania straży gminnej w Dopiewie;

23.  Wielokrotnie wskazywała organowi prowadzącemu potrzebę zaktywizowania działań dla skutecznego pozyskiwania środków europejskich na budowę infrastruktury, w tym równoległe realizowanie w nowym rozdaniu zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu;

24.  Omówiła możliwości rozwoju kultury w gminie;

25.  Dokonała objazdu szkół w gminie i przeznaczyła środki finansowe na przeprowadzenie podstawowych remontów we wszystkich placówkach;

26.  Omówiła potrzebę poprawy stanu czystości i porządku w gminie;

27.  Zainicjowała wiele rozwiązań inwestycyjnych w różnym zakresie, które wykonane zostały dodatkowo, poszerzając uchwałę budżetową;

28.  Przewodnicząca pełniła stałe dyżury w Biurze Rady Gminy, gdzie spotykała się z mieszkańcami w sprawach indywidualnych;

29.  Prezydium Rady Gminy  uczestniczyło w wielu spotkaniach z mieszkańcami, przedstawicielami firm, developerów, instytucji lub stowarzyszeń w celu rozwiązania różnorodnych problemów, wypracowania porozumień, strategii, planów, wypracowania wniosków itp., Wiele takich spotkań odbywało się w ramach posiedzeń Komisji stałych RG;

30.  Wielką rolę w pracy Rady Gminy odegrała Komisja Rewizyjna, która zajmowała się kontrolą inwestycji, dochodów w gminie, kosztami wydawania gazetki samorządowej Echo Dopiewa, kosztami oświetlenia ulic, budżetem OSP, badaniem skarg, które wpłynęły do Rady Gminy.

W ciągu całego okresu Rada Gminy bezpośrednio uczestniczyła w realizacji zadań z różnych dziedzin życia.  W pierwszym roku działalności Rada Gminy V Kadencji rozpoznała i podjęła konkretne działania realizacyjno – planistyczne w zakresie poniżej przedstawionych problemów.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wzrost liczby mieszkańców.  Gmina już kilka lat temu zapaliła zielone światło dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego o charakterze osiedlowym. Zostało ono rozpoczęte przez Spółdzielnię „Ławica” w Skórzewie, dołączyli developerzy LINEA oraz NICKEL w Dąbrówce. Lawinowo przekształcone zostały pod budownictwo grunty indywidualne, wzrosło zainteresowanie rolników sprzedażą ziemi na działki i - mimo wzrostu cen - jest na nie spore zapotrzebowanie.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego zdominował potrzebę rozwoju gminy w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej, drogowej i oświetleniowej, a także rozwoju innych dziedzin życia, w tym oświaty, kultury, sportu i rekreacji,  zapanowania nad porządkiem i bezpieczeństwem.

Inwestycje. Nowa Rada kontynuuje realizowanie czterech wielkich inwestycji: a)gimnazjum w Skórzewie, b) oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, d) oczyszczalni ścieków w Dopiewie, c) ujęcia wody w Joance.

Trzy ostatnie z w/w inwestycji zostały rozpoczęte w roku 2007, w pierwszym roku działalności Rady Gminy V kadencji. Ich oddanie do użytku nastąpi w roku 2008. Koszt całkowity wymienionych inwestycji wyniesie ponad 50 mln zł. Dotacje unijne wsparły je w kwocie ponad 3 mln zł (przyznane na ujęcie wody w Joance i oczyszczalnię w Dopiewie). W znacznej mierze są one realizowane z kredytów, które będą spłacane  prawie do końca kadencji.

Budowa wymienionych inwestycji zdominowała budżet, jednak Rada Gminy – mimo trudnej sytuacji - podjęła starania o realizację innych zadań o znaczeniu strategicznym.

Infrastruktura komunikacyjna; drogi.Po listopadowych wyborach w roku 2006 Rada Gminy jako jeden z priorytetów uznała konieczność zaplanowania rozwiązań komunikacyjnych w gminie. Do budżetu na rok 2007 wprowadzone zostały zmiany związane z rozwojem komunikacji:

·         Rondo.Zabezpieczone zostały środki w budżecie na pomoc finansową na budowę ronda w Skórzewie. W ciągu roku Rada czuwała nad postępem prac dokumentacyjnych i decyzyjnych w kierunku urzeczywistnienia jego budowy. Na ukończeniu są prace koncepcyjno – dokumentacyjne. Dodatkowym zadaniem okazała się potrzeba wybudowania kanalizacji pod rondem. Jej koszt jest porównywalny do wkładu w budowę samego ronda.

·         W trakcie roku 2007 dołożyliśmy środki na wykonanie kanalizacji, odwodnienia i utwardzenia nawierzchni na całej długości ulicy Batorowskiej w Skórzewie. Utwardzoną ulicą wkrótce będzie można dojechać do drogi wojewódzkiej Poznań – Buk. Dalszy jej odcinek wykona gmina Tarnowo Podgórne.

·         Podjęta została decyzja i zabezpieczono środki na utwardzenie ulicy  Szarotkowej w Skórzewie. Rada Gminy uznała tę ulicę jako drugą ważną strategicznie dla wyprowadzenia ruchu w kierunku Poznania. W roku 2007 wykonana została dokumentacja techniczna. Podjęto decyzję, aby przed utwardzeniem ulicy wykonać na całym odcinku kanalizację. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami części odcinków tej ulicy o przejęcie własności. Ulica powinna być wykonana w roku 2008. Został złożony wniosek o dofinansowanie budowy ulicy ze środków UE.

·         Wójt uwieńczył starania o utwardzenie ulicy Kolejowej w Skórzewie. Ulica Kolejowa została utwardzona na całym odcinku do ulicy Grunwaldzkiej, co wymagało rozmów z Poznaniem i gminą Komorniki. Obecnie pozwala ona na szybkie przemieszczenie się w kierunku autostrady.

·         Prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich zabezpieczające interesy gminy przy budowie trasy szybkiego ruchu – tzw. obwodnicy Poznania. Jest wynegocjowana przez Wójta i akceptowana przez Radę koncepcja wybudowania wzdłuż planowanej trasy drogi dojazdowej łączącej drogę powiatową Gołuski - Plewiska z węzłem w Dąbrówce.

Wspomniane drogi w Skórzewie stanowią alternatywę wyjazdu dla samochodów w kierunku Poznania.

·         „Model ruchu”to rozwiązania komunikacyjne o charakterze perspektywicznym. W ciągu roku 2007 wiele uwagi poświęciliśmy wypracowaniu  „modelu ruchu” dla Gminy Dopiewo. Przyjęliśmy założenie, że planistycznie należy wyznaczyć trasy i zabezpieczyć grunty pod przyszłe drogi, a także trasy rowerowe.

·          Są prowadzone rozmowy w sprawie wykorzystania drogi technicznej wzdłuż autostrady.

·         Przeprowadzone zostały rozmowy z mieszkańcami Palędzia i kierownictwem Linei w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłego osiedla w Dopiewcu. Zgadzamy się z potrzebą wyprowadzenia ruchu z tego osiedla poprzez wiadukt łączący bezpośrednio nowe osiedle z drogą powiatową na odcinku Dopiewiec – Palędzie.

·         Wspieramy działania  w sprawie uruchomienia podmiejskiej  linii szynobusów.

·         Prowadzone są rozmowy z PKP w sprawie zmiany przejazdów kolejowych na bezkolizyjne. Gmina zabezpieczy planistycznie miejsca wiaduktów i drogi dojazdowe do nich, by w przyszłości nikt nie zagroził mieszkańcom nagłymi rozwiązaniami niszczącymi dorobek ich życia.

·         W 2007 roku Starostwo Powiatowe z pomocą finansową gminy wykonało kolejny odcinek nakładki z poszerzeniem na  drodze powiatowej Palędzie – Dopiewo.

·         Rada Gminy podjęła stanowisko o woli przejęcia od Starostwa utrzymania dróg powiatowych w gminie, oczywiście w symbiozie ze środkami na ten cel. Istnieje możliwość przekazania gminie przez Starostwo utrzymania dróg powiatowych w granicach miejscowości.

·         Rada Gminy zwiększyła limit środków na utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych. Ich stan budzi wiele kontrowersji i niezadowolenia, dlatego podejmowane będą dalsze rozwiązania w tym zakresie.

Bezpieczeństwo. Dwukrotnie Rada Gminy spotykała się z komendantem policji w Tarnowie oraz z komendantem miejskim. Problem poprawy bezpieczeństwa jest ważny z uwagi na wzrost liczby ludności i wielość przestępstw – zwłaszcza w nowych osiedlach mieszkaniowych. Wspieramy inicjatywę poprzedniej Rady i Wójta w zakresie przywrócenia w Dopiewie komisariatu. Rozważamy także potrzebę utworzenia straży gminnej. Poprawy wymaga bezpieczeństwo ruchu drogowego. Rada Gminy doprowadziła do ustawienia masztu radarowego przy szkole w Dąbrowie i w marcu 2008 roku podjęła decyzję o zakupie radaru na wyposażenie patroli policyjnych  w naszej gminie.

Bezpieczeństwo jest związane z budową chodników (zwłaszcza przy szybkich drogach ), a także z budową oświetlenia. Są to kosztowne inwestycje. W części będą realizowane poprzez środki przekazywane na sołectwa. Obecnie prowadzone są działania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na chodniki przy drogach powiatowych: na ul. Bukowskiej i Wyzwolenia w Dopiewie, na ulicy Dopiewskiej w Konarzewie (połączenie z chodnikiem przy wiadukcie), na ulicy Kolejowej w Dąbrówce oraz przy drodze wojewódzkiej w Zakrzewie (na odcinku od Polityki do skrzyżowania z ulicą Gajową).

Edukacja; szkoły i przedszkola.Rozwój oświaty i edukacji szkolno - przedszkolnej Rada Gminy V kadencji uznała za szczególnie ważne zadanie.

·         W roku 2007 zabezpieczone zostały środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Komisja Oświaty zaakceptowała projekty organizacyjne na rok 2007/2008 znacznie poszerzające ofertę edukacyjną, a w roku 2008/2009 na wniosek dyrektorów szkół zostaną zwiększone limity zatrudnienia w szkołach psychologów, pedagogów oraz zakresy funkcjonowania świetlic. Znacząco podniesione zostały środki na wynagradzanie nauczycieli.

·         Od 1 września 2007 roku funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich przy szkołach w Dopiewcu i Więckowicach. Kończą się remonty adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby przedszkoli w tych szkołach, które znacząco poprawią ich bazę lokalową. 

·         W roku 2007 wyremontowane zostały ogródki jordanowskie w miejscowościach i powstały dwa nowe (Więckowice i Trzcielin).

·         Nastąpiła poprawa klimatu współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla przyszłości”, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową w Dąbrówce. Gmina stała się właścicielem zespołu parkowo – pałacowego, w którym mieści się szkoła.

·         Wszystkie szkoły otrzymały środki na przeprowadzenie drobnych remontów. Są one niewystarczające, ale znaczące na tle braku środków na ten cel odczuwanych przez szkoły od dłuższego już czasu. W Więckowicach i Dopiewcu dokonano dużego remontu przystosowawczego na potrzeby przedszkoli, w Dąbrowie powstało nowe ogrodzenie, w Zakrzewie wyłożono kostkę brukową na parkingu przedszkolnym, wymienione są okna, szkoła w Konarzewie otrzymała środki na nowy sanitariat, który zapobiegnie wychodzeniu dzieci z klas I-III na zewnątrz budynku.

·         W Dopiewie podzielona została klasa uczniowska na dwa oddziały, a w bieżącym – 2008 - roku zostanie wygospodarowane na cele dydaktyczne nowe pomieszczenie. Planowana jest budowa nowego parkanu od strony ulicy. W roku 2008 zabezpieczone zostały środki budżetowe na ten cel w wysokości 25 000 zł. Wykonanie parkanu umożliwi szkole wykorzystanie terenu przy drodze na miejsce, gdzie młodzież będzie spędzała przerwy śródlekcyjne. Do tej pory uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej korzystają z jednego placu i wychodzą na przerwy zamiennie co drugą przerwę.

·         Jest wyrównany plac za szkołą w Dopiewie z przeznaczeniem na boisko; zostały zabezpieczone środki na boisko ze sztuczną nawierzchnią w ramach projektu rządowego „Orlik 2012”.

·         Zabezpieczone zostały środki na wyposażenie nowego gimnazjum w Skórzewie (2 mln zł) oraz na chodnik wzdłuż ulicy Poznańskiej i Wiejskiej, którym młodzież będzie mogła bezpiecznie dotrzeć do swojej nowej szkoły. Przejście przez jezdnię ułatwi sygnalizacja świetlna.  W przyszłości ruch w kierunku Dąbrowy i ulicy Batorowskiej rozładowany zostanie poprzez budowę nowej drogi za gimnazjum.

·         Potrzeby modernizacji wszystkich szkół w gminie w połączeniu z remontem boisk przyszkolnych oraz budową małych sal gimnastycznych zauważyła Komisja Oświaty podczas objazdu szkół we wrześniu 2007 roku. To zadanie może zostać zrealizowane jedynie z pomocą środków unijnych. Zabezpieczyliśmy w budżecie środki na zajęcia pozalekcyjne dla szkół i podwyższenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów.

Ekologia i ochrona środowiska; zrównoważony rozwój. Rada Gminy dostrzegła potrzebę zwiększenia troski o czystość i ekologię poszczególnych miejscowości, ulic, parków, boisk i innych miejsc publicznych. Nie tolerujemy dzikich wysypisk, zaśmieconych rowów przydrożnych, lasów i parków podworskich. Mieszkańcy zgłosili, że problemem jest funkcjonowanie niektórych firm, ferm hodowlanych, a także grup ludzi w niezgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W roku 2007 Rada Gminy  V kadencji podjęła działania o charakterze rozpoznawczym i zapobiegawczym. Prowadzone są negocjacje z AGRI PLUS, która unowocześniła swoją hodowlę i rozważa kolejne rozwiązania w tym zakresie. Podjęte zostały działania wobec różnych podmiotów (indywidualnych lub firm), których uciążliwość dla środowiska zgłosili mieszkańcy lub stowarzyszenia ekologiczne. Radni uznali potrzebę zwiększenia środków na utrzymanie w czystości miejsc użyteczności publicznej.

Jezioro Niepruszewskie. Na wniosek wędkarzy rozpoczęte zostały starania o swobodny dostęp do jeziora wzdłuż linii brzegowej poprzez utworzenie ścieżki pieszo – rowerowej. Przez wiele lat wydawało się, że sprawa jest beznadziejna. Okazało się, że prawo wodne rozstrzyga ten problem jednoznacznie. Oczekujemy na zgodę  Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ścieżki.

Środki unijne.Rada Gminy wnioskuje o maksymalne wykorzystanie szansy, jaką w obecnej chwili oferuje Unia Europejska. Chodzi też o stworzenie warunków dla ubiegania się o środki unijne przez różnorodne podmioty w gminie. W roku 2007 radni uczestniczyli w szkoleniach na temat pozyskiwania środków w nowym rozdaniu na lata 2007 – 2013. Rada Gminy podjęła dwie uchwały, które ułatwią w przyszłości pozyskiwanie środków unijnych poprzez przystąpienie do związków międzygminnych: „Leader” i Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. W roku 2007 wykonana została dokumentacja techniczna na kanalizację, w oparciu o którą Urząd Gminy przygotuje wniosek o pozyskanie środków unijnych na budowę kanalizacji dla Dąbrowy, Palędzia oraz pozostałej części Zakrzewa (wniosek zbiorowy do jednej zlewni). Przygotowywany jest wniosek o dotację na budowę ulicy Szarotkowej w Skórzewie. W roku 2008 Rada Gminy podjęła współpracę z ekspertem ds. pozyskiwania środków unijnych, który przeprowadzi cztery otwarte szkolenia dla różnych grup społecznych i będzie do dyspozycji mieszkańców w ramach comiesięcznych konsultacji oraz porad w zakresie wnioskowania o środki unijne.

 

  1. PRIORYTETY  NA LATA  2008-2010 Z PODZIAŁEM NA RÓŻNE DZIEDZINY ŻYCIA  

 

Potrzeby rozwojowe gminy - muszą być zgodne ze standardami przybliżającymi gminę do poziomu życia w Unii Europejskiej oraz dostosowane do prawodawstwa unijnego.

1.      Społeczeństwo oczekuje pilnej realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji, oświetlenia, wodociągowania i dróg gminnych.

2.      Dla ich spełnienia trzeba podjąć następne inwestycje typu: magistrale przesyłowe wody i ścieków, budowę zbiorników retencyjnych i przepompowni.

3.      Potrzeby rozwojowe naszej gminy  wykraczają poza wymienione zadania z zakresu infrastruktury wodno – ściekowej i dotykają wszystkich dziedzin życia.

4.      Potrzebna jest aktualizacja lub stworzenie od podstaw programów rozwoju różnorodnych dziedzin życia społecznego np. kultury, sportu i rekreacji, rozwoju edukacji, programu ochrony środowiska, programu utrzymania czystości i porządku w gminie, estetyzacji miejscowości itp.

5.      Konieczna jest aktywizacja społeczeństwa i tworzenie warunków rozwoju społeczeństwa otwartego.

6.      Priorytetem staje się poszukiwanie środków na zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin życia.

       I.            Prawo lokalne:

1.      Sporządzenie wykazu dokumentów prawa lokalnegowedług zestawienia:

Lp.

Nazwa

Uchwała

Aktualizacje

 

 

 

 

2.      Dokonanie analizy i aktualizacji dokumentów prawa lokalnego (szczególnie Strategii Rozwoju Gminy, Programu Rozwoju Lokalnego i Statutu Gminy) zgodnie z potrzebami oraz zasadą kompatybilności, z uwzględnieniem programu na kadencję.    II.            Uporządkowanie ładu przestrzennego i strategii rozwoju gminy.

 

1.      Wypracowanie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminyuwzględniającego potrzeby rozwojowe, model ruchu, ścieżki pieszo – rowerowe, tereny  i pasy zieleni, możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz oświaty i sportu, usług i aktywizacji gospodarczej.

Uwaga:w studium należy przyjąć rozwiązania szlaków komunikacyjnych, przyszłych przejazdów bezkolizyjnych nad torami, trasy kolejowej TGV i linii przesyłowej kV400 w jednej opcji. Należy też uwzględnić decyzje podziałowe i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydane w roku 2007 do obecnej chwili. Studium musi odzwierciedlać obecny stan prawny i nie powinno blokować mieszkańcom rozwoju w granicach ich własności. Nie powinno zabezpieczać  alternatywnych linii przesyłowych lub tras komunikacyjnych.

2.      Przygotowanie szczegółowych map inwentaryzacyjnych wykonanej infrastrukturyw zakresie: kanalizacji, oświetlenia, zwodociągowania, dróg gminnych utwardzonych i wskazanych jako priorytety do utwardzenia.

3.      Przygotowanie wykazu gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych i rozważenie możliwości wykupu ziemi od Agencji na cele zgodne ze strategią rozwoju Gminy Dopiewo.

4.      Zabezpieczenie gruntów pod aktywizację gospodarczą i usługi.

5.      Dążenie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na poszczególne miejscowości.

 III.            Wypracowanie modelu ruchu.

 

Model ruchu jako szczegółowe rozwiązanie planistyczne komunikacji gminnej będzie zawarty w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowana Przestrzennego Gminy. Założenia:

1.      zabezpieczenie terenów pod przyszłe drogi, wiadukty i parkingi,

2.      przyjęcie rozwiązań uwzględniających wyprowadzenie ruchu z wykorzystaniem PKP (szynobusy), dróg dojazdowych do obwodnicy Poznania (S11 i S5) oraz autostrady,

3.      zaplanowanie dróg lokalnych,

4.      podejmowanie konkretnych rozwiązań systematycznie usprawniających komunikację gminną i połączenie z Poznaniem.

 IV.            Priorytety w budowie infrastruktury drogowej: 

1.      Pomoc finansowa w budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej - Skórzewskiej – Malwowej w Skórzewie 2008,

2.      Droga wzdłuż autostrady do Poznania (z uwzględnieniem środków unijnych),

3.      Budowa ul. Szarotkowej w Skórzewie – 2008 (z uwzględnieniem środków unijnych),

4.      Budowa ulicy Wrzosowej i Lawendowej w Skórzewie – 2008 ( z partycypacją mieszkańców; priorytet po zalaniach z II/2008),

5.      Budowa chodnika (2008 r.) i sygnalizacji świetlnej przy gimnazjum w Skórzewie,

6.      Budowa ul. Stawnej w Skórzewie – (przy wykonywaniu kanalizacji w tym rejonie),

7.      Ul. Leśna w Dąbrowie – dążenie do utwardzenia tłuczniem z partycypacją developerów (droga strategiczna wyprowadzająca ruch w kierunku ulicy Batorowskiej;

8.      Poszerzenie ulicy Wiejskiej łączącej Dąbrowę ze Skórzewem;

9.      Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w Dąbrowie;

10.  Odwodnienie i utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej w Dąbrowie;

11.  Chodnik przy ulicy Poznańskiej w Zakrzewie – 2009 ( Zarząd Dróg);

12.  Chodnik przy ulicy Długiej w Zakrzewie – 2008;

13.  Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej w Palędziu – 2008;

14.  Utwardzenie ulicy Nowej w Palędziu po wybudowaniu kanalizacji; wykonanie projektu - 2010;

15.  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Leśnej w Palędziu za torami – 2010;

16.  Dywanik powykonawczy na ul. Leśnej w Dopiewcu – 2009,

17.  Utwardzenie ulicy Młyńskiej w Konarzewie, (odcinek 300 m. w ramach dojazdu do pól) – 2008 – 2009,

18.  Chodnik na ulicy Dopiewskiej w Konarzewie i ul. Wyzwolenia w Dopiewie – 2008 – 2009,

19.  Chodnik na ulicy Bukowskiej w Dopiewie – 2008 – 2009,

20.  Utwardzenie ulicy Tysiąclecia i Sportowej w Dopiewie – 2009 – 2010,

21.  Inne w miarę możliwości budżetowych lub przy partycypacji mieszkańców.

22.  Skuteczne równanie dróg gminnych i utwardzanie ich tłuczniem; według harmonogramu uwzględniającego priorytety w poszczególnych miejscowościach.

    V.            Realizacja zadań istotnych dla rozwoju całej gminy, o znaczeniu ponadlokalnym:

 

1.      Rozważenie powołania straży gminnej.

2.      Tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania środków unijnych; informacje w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy, szkolenia, pomoc merytoryczna, dążenie do maksymalnego wykorzystania w budowie infrastruktury w  gminie.

3.      Udoskonalenie systemu informacji publicznej, szczególnie strony BIP UG;rozważenie przywrócenia słupów ogłoszeniowych, wykorzystywanie prasy lokalnej, plakatów i ulotek,  itp.;

4.      Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego:

a)      Opracowanie programu „Czysta, ekologiczna gmina”obejmującego:

·         utrzymanie czystości i porządku,

·          estetyzację miejscowości;

·         rewitalizację budynków pofolwarcznych (przy współpracy z utworzonymi wspólnotami  mieszkaniowymi oraz przy zaangażowaniu administracji zasobu mieszkań, z założeniem wykorzystania programów strukturalnych);

b)      wykorzystanie programu likwidacji azbestu ( inwentaryzacja potrzeb i opracowanie harmonogramu),

c)      rozwiązanie problemu odpadów:

·         przystąpienie do związku gmin w zakresie utylizacji odpadów komunalnych;

·         wdrażanie i korygowanie programów segregacji odpadów;

·         wzmożenie działań na rzecz edukacji proekologicznej;

d)     wypracowanie do realizacji programu „Czysta, ekologiczna gmina” form współpracy  z samorządami powiatu i urzędu marszałkowskiego, z instytucjami, zakładami pracy i lasami państwowymi;

e)      aktualizacja „Programu ochrony środowiska”;

f)       tworzenie miejsc zieleni:

·         zabezpieczenie w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego placów zieleni, skwerów i pasów wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

·         nasadzanie drzew i krzewów;

·         inwentaryzacja i ochrona pomników przyrody;

·         stworzenie programu rewitalizacji parków podworskich.

5.      Poprawa bezpieczeństwa publicznegoi bezpieczeństwa ruchu drogowego:

a)      utworzenie sztabu antykryzysowego,

b)     stworzenie programu postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych w szkołach,

c)      dążenie do utworzenia komisariatu,

d)     wypracowanie programu bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przy szkołach i miejscach przebywania młodzieży, systemu  edukacji i kontroli szybkości na terenie całej gminy,

e)      wspieranie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych;

f)       dążenie do niwelowania barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej,

6.      Dążenie do pełnego zwodociągowania gminy z uwzględnieniem wody z ujęcia w Joance; wymagać będzie wykonania magistrali przesyłowych oraz zbiorników retencyjnych oraz opracowania planu objęcia zaopatrzeniem w wodę z Joanki całej gminy i określenia etapów wykonania zadania.

7.      W ramach projektów unijnych dążenie do pełnego skanalizowania gminy;

a)      2008 – wniosek o budowę kanalizacji dla Dąbrowy i Palędzia oraz części Zakrzewa – do zlewni w Dąbrówce;

b)     2009 – wniosek o budowę kanalizacji dla Więckowic, Zborowa i Trzcielina oraz części Dopiewca i Dopiewa - do zlewni w Dopiewie.

8.      Stworzenie programu ochrony zabytków i parków podworskich.

9.      Rozważenie możliwości wykupienia parku w Skórzewie.

10.  W ramach „LEADER” zagospodarowanie terenów wokół jeziora Niepruszewskiego, od Zborowa po Lisówki.

11.  Otwarcie gminy na rozwój przedsiębiorczości; aktywizacja zasobów ludzkich:

a)      dążenie do optymalnej obsługi obywateli,

b)     tworzenie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu,

c)      tworzenie warunków do zakładania stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych umożliwiających ubieganie się o środki strukturalne UE;

d)      szkolenia, konsultacje specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych,

e)      podjęcie próby utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

f)       sporządzenie mapy gruntów gminnych; wskazanie terenów pod aktywizację i usługi,

12.  Oświetlenie; realizacja według hierarchii potrzeb, w miarę pojawiających się środków,

13.  Infrastruktura oświatowa, dążenie do wykonania z pomocą środków unijnych:

·         Wybudowanie szatni z przedszkolem w Konarzewie.

·         Wybudowanie przedszkola w Skórzewie.

·         Budowa ogródków jordanowskich w Skórzewie, Zakrzewie, Dąbrowie, Dopiewcu (przy przedszkolu), w Zborowie.

·         Rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w Dąbrówce; wykonanie projektu, dążenie do złożenia wniosku o środki unijne.

·         Modernizacja szkół i boisk przyszkolnych wraz z budową małych sal gimnastycznych w Konarzewie, Dąbrowie i Dopiewcu (wspólny projekt unijny).

14.  Infrastruktura sportowa:

·         Budowa boiska sportowego w Dopiewie w ramach programu rządowego Orlik 2012.

·         Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Skórzewie, dążenie do wykonania z pomocą środków unijnych (2010)

·         Upowszechnienie sportu poprzez modernizację boisk wiejskich oraz pozyskanie środków na ofertę sportowo – rekreacyjną dla różnych grup ludności.

15.  Zlecenie koncepcji urbanistycznej na zagospodarowanie terenu po byłym PGR w Dopiewie wraz z ulicą Łąkową.

16.  Zlecenie koncepcji urbanistycznej na zagospodarowanie miejscowości Skórzewo. Przy realizacji tego zadania współpracować można ze studentami kierunków planistycznych z zakresu architektury przestrzennej.

17.  Kultura. Stworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania kultury w gminie:  

·         opracowanie gminnego programu kultury i harmonogramu wydarzeń kulturalnych w gminie Dopiewo,

·         zainwestowanie w osobę koordynatora z uprawnieniami do pozyskiwania środków unijnych; ( rozważenie partnerstwa publiczno – prywatnego),

·         wygospodarowanie bazy lokalowej na organizację kultury w gminie we wszystkich miejscowościach (utworzenie jej w miejscowościach, gdzie jej brak),

·         modernizacja budynku po ośrodku zdrowia w Dopiewie; dostosowanie do potrzeb kulturalnych,

·         stworzenie warunków dla ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie,

·         zaplanowanie ścieżek dydaktycznych i turystyczno – rekreacyjnych oraz ich  tworzenie w miarę pojawiających się środków i możliwości.

18.  Realizacja innych zadań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i możliwościami realizacyjnymi;  pomoc w aplikowaniu o środki unijne.

 

 VI.            Sposób realizacji i finansowania inwestycji:

1. Dążenie do sporządzenia inwentaryzacji potrzeb szczegółowych w zakresie infrastruktury w miejscowościach z podziałem na kanalizację, wodociąg, oświetlenie, utwardzanie dróg i uporządkowanie wg kolejności realizacyjnej w miarę pojawiania się środków.

2. Zwracanie uwagi na realizację zadań, dla których jest opracowana dokumentacja techniczna i kończy się pozwolenie na budowę.

3. Wprowadzenie jasnych zasad umożliwiających włączanie się mieszkańców i innych podmiotów w realizację zadań poprawiających stan infrastruktury gminnej lub poziom życia mieszkańców – na ich wniosek z tzw. partycypacją.

4.  Maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza Unia Europejska na lata 2007 – 2013.

5. Sprzedaż gruntu w Zakrzewie lub w Konarzewie oraz wykorzystanie innych możliwości gospodarowania gruntami na terenie gminy.

6. Włączanie w budowę infrastruktury inwestorów budownictwa mieszkaniowego

7. Rozważenie koncepcji wprowadzenia opłat adiacenckich z tytułu podziału gruntów.

8. Rozważenie partnerstwa publiczno – prywatnego.

9. Otwarcie na inne możliwości, na przykład wydanie obligacji.