P r o t o k ó ł   Nr XXIII/08

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 12 maja 2008 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1315, a zakończono o godz. 1830

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1315, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych, wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 3

4.      lista gości – zał. nr 4

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Gminy

4.      Projekt uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję. Druk 153

5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8. Druk 154

6.      Zakończenie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do takiego porządku obrad.

 

Radny Danielewski: ze względu na obecność gości proponuję, aby pkt 4 porządku obrad zamienić z pkt 5.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek Pana Danielewskiego.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, zmieniła porządek obrad poprzez zamianę pkt 4 z pkt 5.

 

Wobec powyższego nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Gminy

4.      Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8. Druk 154

5.      Projekt uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję. Druk 153

6.      Zakończenie obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że z uwagi na potrzebę doprecyzowania porozumienia z firmą Grzegorczyk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8,  przedmiotowy projekt uchwały wycofano z porządku XXII sesji Rady Gminy.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka – Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8 wystąpił właściciel nieruchomości nr ewid. 425/8, ze względu na konieczność zmiany ustaleń planu obowiązującego z zabudowy wolnostojącej na szeregową, a następnie na mapie sytuacyjnej przedstawił zakres wnioskowanej zmiany. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod budownictwo z wiodącą funkcją mieszkaniową.

 

Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był już omawiany na  komisjach marcowych, ale ze względu na fakt, że członkowie Komisji zauważyli rozbieżność pomiędzy wnioskiem, który zakładał działki nie mniejsze niż 300 m2, a zapisem w projekcie uchwały, który dopuszcza powierzchnię działki nie mniejszą niż 260m2 wrócił ponownie pod obrady komisji.

Komisje sugerowały, że należy podjąć rozmowy z Panem Frankiewiczem co do sposobu zagospodarowania terenu naprzeciwko nowego gimnazjum, którego dotyczy plan miejscowy tj. działki 425/7. Pan Frankiewicz powinien przeznaczyć przedmiotowy teren pod rekreację, wtedy Rada Gminy przekształci działkę 425/8 na zabudowę szeregową.

 

Wójt Gminy poinformował, że w przedmiotowej sprawie odbyło się spotkanie, na którym inwestorzy poinformowali, że na terenie naprzeciwko nowego gimnazjum mają powstać na 3 działkach następujące obiekty: basen, kręgielnia, usługi handlowe.

Wójt Gminy poinformował, że Komisje Rady Gminy warunkowały przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały od zawarcia porozumienia z firmą Grzegorczyk, która nabyła grunty od Pana Frankiewicza. W dniu 21 kwietnia 2008 r. odbyło się takie spotkanie i spisano porozumienie, jednak nie satysfakcjonowało ono wszystkich stron.

 

W związku z powyższym w dniu 7 maja 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie, na którym ponownie nie doszło do porozumienia. Następnie Pan Grzegorczyk przysłał oświadczenie woli, w którym deklarował wykonanie pewnych inwestycji na rzecz gminy, ale nie gwarantowało ono interesów gminy w sposób zadowalający.

 

Radny Dorna: dlaczego organizujemy sesję nadzwyczajną skoro temat nie jest przygotowany i dogadany.

 

Wójt Gminy: na sesji w dniu 28 kwietnia ten punkt był w porządku obrad, ale na komisjach ustaliliśmy, że warunkiem podjęcia uchwały jest spisanie porozumienia. Nie udało się uzgodnić jego treści. W końcu doszliśmy do wniosku, że pewne zapisy, które miały być zawarte w porozumieniu należy wpisać do treści uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: z tym planem borykamy się już długo, od jesieni 2007 r. Na XXII sesji Rady Gminy nie doszło do zawarcia do porozumienia, wobec tego 7 maja odbyło się kolejne spotkanie, na którym próbowano osiągnąć konsensus, ale bez rezultatu. W piątek 9 maja br. spotkałam się z Wójtem Gminy, zapoznaliśmy się z oświadczeniem firmy Grzegorczyk, które nas nie satysfakcjonowało. Doszliśmy do wniosku, że zapisy, które miały być przedmiotem porozumienia powinny być zawarte w uchwale. Liczyłam, że na dzisiejszą sesję otrzymamy projekt uchwały, które będzie zawierał te zapisy.

 

Radny Dorna: skoro było tyle spotkań w gronie Pana Wójta, radnych, prawników i nie doszło do spisania porozumienia to odłóżmy ten temat do całkowitego wyjaśnienia sprawy. Moim zdaniem najpierw powinniśmy spisać porozumienie, a potem procedować nad uchwałą.

 

Radny Kurpiewski: byłem uczestnikiem rozmów z firmą Grzegorczyk i przyznaję, że były one bardzo trudne. To co proponował Pan Grzegorczyk było nie do przyjęcia z punktu interesów gminy. Myślę, że za moment Pan Wójt przedstawi autopoprawki do projektu uchwały, które w jakiś sposób zabezpieczą interes gminy.

 

Radny Nowaczyk: jeżeli mamy wiązać inwestorów z gminą to jestem jak najbardziej za, organizujmy sesje nadzwyczajne nawet co tydzień żeby petent czy inwestor był zadowolony. Ale skoro nie przygotowano szczegółowo tego tematu, nie spisanego porozumienia to przełóżmy podjęcie uchwały o dzień, tydzień do momentu jego spisania. To są przecież olbrzymie pieniądze dla gminy i inwestora.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę prosić Pana Wójta, aby jednak najpierw przedstawił autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy: autopoprawki dotyczą zapisów związanych z wykonaniem ciągu pieszo  -jezdnego wzdłuż drogi Dąbrowa – Skórzewo na odcinku objętym planem, wykonania wodociągu, kanalizacji, wykreślenia szamb.

Radny Nowaczyk: wnioskuję o przełożenie głosowania przedmiotowego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przed głosowaniem wniosku Pana Nowaczyka chciałabym, aby Pan Wójt szczegółowo omówił autopoprawki.

 

Pani projektant Anna Smólska: mam wątpliwości czy po etapie wyłożenia miejscowego planu można zmieniać rysunek graficzny.

 

Wójt Gminy: autopoprawki są następujące:

- § 10. ust. 1 pkt 3e otrzymuje brzmienie: „Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się:

kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych oraz następujących warunków:

 powierzchnia działki nie będzie mniejsza niż 270 m 2 .

-          § 13 otrzymuje brzmienie : ‘’§ 13. Dla terenu ciągu pieszo – jezdnego KX ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 m.”

- § 15 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: „§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

          Na terenie objętym planem ustala się:

          1) obowiązek docelowego wykonania pełnego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć           infrastruktury technicznej:

a)      wodociągi – sieć wodociągowa podłączona do wodociągu gminnego; dopuszcza się budowę przepompowni wody, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg w ilości i lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią - podłączenie do sieci wodociągowej  będzie możliwe po wybudowaniu wodociągu o średnicy 315 mm z Dąbrowy do Skórzewa,

b)      kanalizacja sanitarna – podłączenie do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, będzie możliwe po wybudowaniu rurociągu tłocznego o średnicy 160 mm do nowobudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, (wykreślono zapis: „w rozwiązaniu tymczasowym dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe”),

- zrobienie ciągu pieszo jezdnego w części graficznej.

 

Radny Kurpiewski: czy te wszystkie autopoprawki zabezpieczą interes gminy.

 

Wójt Gminy: przed wybudowaniem osiedla przez inwestora proponowaliśmy spisać porozumienie, żeby zabezpieczyć nasze interesy w sprawie budowy infrastruktury, aby gmina nie musiała realizować pewnych inwestycji. Nie udało się spisać porozumienia,dlatego chcieliśmy pewne zapisy przenieść od projektu uchwały.

 

Pan Maciej Grzegorczyk: nasz problem z zawarciem porozumienia wynika ze sposobu zapisania, bo jeśli zapiszemy, że pewne rzeczy przekażemy gminie za darmo czy w formie darowizny to nie możemy tego odpisać jako kosztów uzyskania przychodu.

 

O godz. 15.00 na posiedzenie dotarła Pani Mariola Walich. Na sali jest 15 radnych.

 

Pani Smólska: te wszystkie rozmowy, które były tutaj prowadzone, w moim odczuciu, dotyczyły samego porozumienia, a nie samego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy: przedmiotem dzisiejszej sesji nie miało być porozumienie, tylko uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu. W tym momencie poddaję pod głosowanie wniosek Pana Nowaczyka dotyczący przełożenia głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” i 2 głosami „przeciw” podjęła decyzję o przesunięciu głosowania uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8 na najbliższą sesję Rady Gminy.

 

O godz. 16.30 salę obrad opuścili: radna Marta Jamont  i radny Andrzej Radzik. Na sali jest 13 radnych. 

 

Do pkt. 5.

Projekt uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  w związku z wątpliwościami dotyczącymi strony tytułowej uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję (dotyczy powierzenia wykonania uchwały Przewodniczącej Rady Gminy lub Wójtowi Gminy) oraz wnioskiem dotyczącym wprowadzenia przybliżonych kosztów realizacji inwestycji w budowie infrastruktury (dotyczy Programu na kadencje – wniosek Pana Danielewskiego) do punktu D „Priorytety na lata 2008-1010 z podziałem na różne dziedziny życia”, który nie został zrealizowany, przedmiotowy projekt uchwały został wycofany z porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego Pana Leszka Sobieskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja Doraźna wypracowała program na kadencję. Na posiedzeniu końcowym dyskutowano kwestię utworzenia lub nie straży gminnej uzależniając ten zamiar od wzorowego utrzymania w czystości nieruchomości gminnych. Komisja Doraźna zakończyła swoją pracę spisaniem protokołu końcowego, w którym znalazły się  następujące uwagi:

 

 1. Dopisano do programu zadanie budowy chodnika na ul. Długiej w Zakrzewie.
 2.  Wprowadzono korektę w określeniu czasu budowy poszczególnych zadań w budowie infrastruktury drogowej (załącznik nr 1 do protokołu).
 3. Pkt 17 otrzymuje nowe brzmienie: „Realizacja innych zadań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i możliwościami realizacyjnymi według wniosków złożonych od początku kadencji” (pomoc w aplikowaniu o środki unijne).
 4. Pkt V nr1 otrzymuje brzmienie: „Rozważenie powołania Straży Gminnej”.
 5. Stwierdzono potrzebę podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania od gminy utrzymania obiektów gminnych we wzorowym porządku. Komisja potwierdziła bałagan w miejscach publicznych, w rowach przydrożnych, lasach itd. W obecnej chwili odczuwa się bezradność gminy w rozwiązywaniu powyższych problemów. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na punkt V. 4, w którym zakłada się opracowanie programu „Czysta, ekologiczna gmina”. Daje to możliwość wprowadzenia zasad, reguł i sposobów poprawy stanu czystości i porządku w gminie. Działania w zakresie powołania straży gminnej i poprawy czystości w gminie powinny być prowadzone równolegle.
 6. Wstęp do preambuły otrzymuje brzmienie: Dążymy do stanu, w którym po upływie V kadencji Rady Gminy można było stwierdzić: Gmina Dopiewo jest przyjazna dla wszystkich ludzi oraz inwestorów ma uregulowane prawo lokalne pozwalające na zrównoważony rozwój, miło w niej żyć i pracować oraz uczyć się i odpoczywać.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że program uzyskał akceptację Komisji Doraźnej ds. opracowania programu Rady Gminy na kadencję, następnie został zaprezentowany komisjom w formie projektu uchwały. Komisje kwietniowe zaopiniowały pozytywnie Projekt Programu na Kadencję. Projekt zbudowany jest z następujących działów:

 1. Preambuła (czyli zasady, którymi będzie kierowała się Rada Gminy V Kadencji).
 2. Charakterystyka Rady Gminy V Kadencji.
 3. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres od początku kadencji do marca 2008 roku.
 4. Priorytety na lata 2008 – 2010 z podziałem na różne dziedziny życia, a w tym:
 1. Prawo lokalne.
 2. Uporządkowanie ładu przestrzennego i strategii rozwoju gminy.
 3. Wypracowanie modelu ruchu.
 4. Priorytety w budowie infrastruktury drogowej.
 5. Realizacja zadań istotnych dla rozwoju całej gminy, o znaczeniu ponadlokalnym.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: w punkcie D „Priorytety na lata 2008-2010 z podziałem na różne dziedziny życia” podpunkcie IV „Priorytety w budowie infrastruktury drogowej”, lit. L) chodnik przy ul. Długiej w Zakrzewie brakuje daty wykonania, powinien być rok 2008.

Radny Kapciński: czy ulica Młyńska w Konarzewie została wykreślona z inwestycji z programu w ramach dojazdu do pól.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: tak, ze względu na brak projektu.

 

Skarbnik Gminy: Zgodnie z zapisem w projekcie uchwały inwestycje wskazane w tym programie powinny zostać dopisane do Programu Rozwoju Lokalnego. Uważam, że nie ma szans na wpisanie tych inwestycji do wykonania na lata 2008-2010 ze względu na ogromne koszty realizacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ten program omawiamy od kilku miesięcy, mówiliśmy o tym, że PRL nas nie zadowala, wcześniej rozmawiałam o tych inwestycjach z Wójtem Gminy i nic takiego nie mówił. Pan Skarbnik dziś odkrywa karty, uważam, że trochę za późno.

 

Radny Nowaczyk: mamy 2 projekty uchwał, jeden zaopiniowany przez radcę prawnego Pana Kuligowskiego, drugi przez Pana Sobieskiego. W jednym z nich odpowiedzialny za wykonanie jest Wójt Gminy, a Skarbnik Gminy twierdzi, że nie jest w stanie zabezpieczyć środków na realizację tego programu. To co się stanie jak przyjmiemy ten program. 

 

Wójt Gminy: rozmawiałem z Panią Przewodniczącą o realizacji priorytetowych zadań z tego programu, ale wątpliwości budziły terminy ich realizacji.  Następnie Wójt Gminy omówił szczegółowo punkt IV „Priorytety w budowie infrastruktury drogowej”. Uznano, lit. N ) powinna brzmieć następująco: „utwardzenie ulicy Nowej w Palędziu po wykonaniu kanalizacji; 2010 – wykonanie projektu”.

 

Radny Nowaczyk: kiedy podjęliśmy uchwałę w sprawie dofinansowania do utwardzenia ulic Jeziornej i Młyńskiej jako dojazdu do pól.

Wójt Gminy: nie było takiej uchwały.

 

Radny Kapciński: była na ten temat wielokrotnie dyskusja na komisjach.

 

Radny Nowaczyk: od kiedy to co mówimy na komisjach jest wiążące.

 

Radny Kapciński: ten program był omawiany na komisji doraźnej, której jest Pan członkiem, ale Pana nie było na posiedzeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy możemy dopisać jakąś ulicę z Dopiewa do utwardzenia do programu w ramach dojazdu do pól.

 

Radny Kurpiewski: dziwię się, że dziś niektórzy radni będący członkami komisji doraźnej kwestionują to co sami wypracowali. To miał być program Rady Gminy na kadencję, a nie podział na my i oni.

 

Radny Nowaczyk: w wielu miejscach tego programu jest właśnie taki podział na my i oni, np. „nowi radni wybrali spośród siebie PrzewodniczącąRady Gminy...”, „Nowa Rada musiała uznać za priorytetowe...”.

Ponadto:

-          nie podoba mi się słowo preambuła, jako relikt z dawnych czasów,

-          „rozważamy uruchomienie podmiejskiej linii szynobusów...” - to nie jest nasza kompetencja, tylko Urzędu Marszałkowskiego,

-          w części dotyczącej edukacji nie ma wzmianki o tym, że uczniowie gimnazjum w Dopiewie nie mają gdzie wychodzić na przerwę,

 

Radny Kurpiewski: po tych uwagach, które zgłosił Pan Nowaczyk wnioskuję, aby ten program przesłać na mój adres e-mailowy i ja go przekształcę w taki sposób, aby ten program miał formę jak najbardziej neutralną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dziękuję Panu Nowaczykowi za uwagi, ale szkoda że tak późno.

 

Radny Dziembowski:  myślę, że od początku źle pojmujemy przyjęcie tej uchwały. Tą uchwałą chcemy wprowadzić pewne priorytety, które będziemy starali się realizować, ale nie jest powiedziane, że w 100% zrealizujemy wszystkie zadania wskazane w programie.

 

Radny Nowaczyk: dlatego ja się pytam,kto będzie odpowiedzialny za wykonanie tej uchwały.

Jeżeli Wójt – to jest nasze zlecenie do wykonania przez Pana Wójta, jeżeli odpowiedzialną za wykonanie uchwały będzie Pani Przewodnicząca, to rozumiem, że program jest w naszych rękach i będziemy mogli go zmienić.  Czy przyjmując tą uchwałę zamykamy ten temat czy będziemy o tym dalej dyskutować. Wspominano wcześniej o możliwości sprzedaży gruntu w Zakrzewie i Konarzewie. Poprzednia Rada również widziała możliwość sprzedaży tych terenów, ale się wstrzymała, bo po nas przyjdą inni i też będą chcieli realizować inwestycje i też będą szukać możliwości ich sfinansowania. Ponadto uważam, że koniunktura na Konarzewo będzie najlepsza po roku 2012, po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu i możliwości włączenia się do autostrady.

 

Radny Dorna: dajmy szansę Panu Kurpiewskiemu, żeby dopracował ten program.

Radny Nowaczyk: wspominałem już o takim rozwiązaniu, aby problem równania dróg załatwić poprzez zakupienie przez ZUK równiarki, zatrudnienie 2 osób, którzy tylko to zadanie by wykonywali. 300 000 zł które mieliśmy zarezerwowane na ten cel w zupełności by wystarczyło. 

 

Wójt Gminy: Prezes ZUK rozważa zakup równiarki.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod glosowanie wniosek dotyczący przesunięcia głosowania nad programem na kolejną sesję Rady Gminy. Do tego czasu Pan Kurpiewski spróbuje przekształcić wspomniany program tak, aby jego zapisy nie budziły kontrowersji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła decyzję o przesunięciu głosowania projektu uchwały na kolejnąsesję Rady Gminy.

 

Inne wnioski do Programu:

-          dopisanie Zakrzewa do tzw jednej zlewni,

-          skonkretyzowanie budowy magistrali z Joanki,

-          utwardzenie ul. Młyńskiej w Konarzewie tylko na odcinku 300 m,

-          sfinansowanie inwestycji ze sprzedaży mienia (grunty w Zakrzewie i Konarzewie) oraz ze środków z Unii Europejskiej

 

Wójt Gminy: jeżeli utwardzamy ulicę Młyńską w Konarzewie na odcinku 300 m to musimy zlecić wykonanie dokumentacji.  Proponuję, aby w tym roku dokończyć utwardzenie ul. Jeziornej w Więckowicach i wykonać projekt na utwardzenie ul. Młyńskiej w Konarzewie, a w przyszłym roku zabezpieczyć środki na wykonanie utwardzenia ul. Młyńskiej.

Skarbnik Gminy: proponuję zapisać w budżecie: zabezpieczenie np. 20 000 zł na projekt  i 300 000 zł na wykonanie utwardzenia ul. Młyńskiej.

 

Rada Gminy zaakceptowała propozycję Wójta Gminy w rozwiązaniu powyższej sprawy.

 

Wójt Gminy: co robimy w sprawie  projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8.

 

Radni uznali, że należy w pierwszej kolejności spisać porozumienie zabezpieczające interesy gminy, a później procedować nad uchwałą.

 

Do pkt. 6.

Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 4 załączniki.

Protokół zawiera 8 stron, ponumerowane od 1 do 8.

            

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska