Uchwała Nr I/6/02

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 18 listopada 2002 r.


w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Gminy Dopiewo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - "O samorządzie gminnym" (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie §22 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Gminy Dopiewo stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2491 z 2001 r. z dnia 18 października 2001 r.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się 4 członków stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu, zwanej dalej Komisją.

§2.

Członkami Komisji są:
1. Pani Danuta Czarnecka
2. Pan Zygmunt Matuszewski
3. Pan Andrzej Radzik
4. Pani Kinga Weychan

§3.

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu oświaty, zdrowa, kultury, turystyki i sportu

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia