Uchwała Nr I/2/02

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 18 listopada 2002 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - "O samorządzie gminnym" (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§1.

Stwierdza się, że dokonano wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo następujących radnych
1. Pana Wojciecha Dornę
2. Pana Tomasza Maika

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia