Uchwała Nr X/70/07

                             Rady Gminy Dopiewo

                             z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104 poz. 708; Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Udziela się Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na zadanie pn. „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
w Poznaniu” w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie pomiędzy Miastem Poznaniem a Gminą Dopiewo. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.