Uchwała Nr X/65/07

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 25 czerwca 2007r.

 

      w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych    w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym      ( Dz.U.   z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153 ,poz. 1271, z 2004r.          Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2002r. Nr 214, poz.1806,  z 2005r. Nr 172, poz.1441,           z 2006r. Nr 17,poz.128, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181,poz.1337, z 2007r.                  Nr 48, poz.327) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006r. Nr 38, poz. 261), Rada Gminy uchwala co następuje :

 

 

§ 1. Za najniższe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminy (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach odrębnych) przyjmuje się kwotę 700,- zł (słownie: siedemset złotych) jako najniższe wynagrodzenie.

 

 § 2. Wartość jednego punktu podwyższającego sumę wynagrodzenia określa się    w przedziale:

od 5,20 zł  do 7,00 zł. (słownie: od pięć złotych 20/100 do siedem złotych).

 

§ 3. Na wysokość wynagrodzenia zasadniczego składa się suma najniższego wynagrodzenia określonego w § 1 oraz  liczba  punktów przyznanych pracownikowi wg tabeli stanowiącej załącznik do wyżej powołanego Rozporządzenia, pomnożona przez wartość punktu określoną w § 2 niniejszej Uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.