Uchwała Nr X/68/07

                                                        Rady Gminy Dopiewo

                                                        z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo, a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Buk i Gminą Stęszew w zakresie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER -  oś czwarta Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 , Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214; z 2003 poz. 1806,   Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r.,  Nr 153 poz.1271,  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r., Nr 172, poz. 1441;  z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie  porozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo, a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Buk i Gminą Stęszew na wspólną realizację inicjatywy LEADER – oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do podpisania porozumienia określonego w § 1.

 

§ 3. Gmina Dopiewo zabezpieczy 1/3  środków finansowych niezbędnych do wspólnej realizacji i inicjatywy LEADER.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Dbając o rozwój społeczno – gospodarczy gminy, uzasadnione jest przystąpienie do realizacji Programu LEADER .

Ideą Programu LEADER jest stworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD), która opracuje własną Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie będzie ją realizować przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE na lata 2007 – 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROZUMIENIE

w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER w ramach

" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

 zawarte w  dniu …………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.)

pomiędzy:

1) Gminą Stęszew

z siedzibą w  ……………………………reprezentowaną przez:

…………………………………………

a

Gminami:

2) Gminą Buk

z siedzibą ………………………………reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

3) Gminą Dopiewo

z siedzibą ………………………………, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………..,

 

przy kontrasygnacie Skarbników wszystkich wymienionych gmin.

 

Mając na względzie pozyskanie środków finansowych  na rozwój obszarów wiejskich w ramach, działań osi IV  LEADER " Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (PROW 2007-2013)  strony ustalają, co następuje:

 

§1 Porozumienia  ma na celu wsparcie :

1)      Utworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD)  na terenach Gmin Buk , Dopiewo oraz  Stęszew

2)      Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  Obszaru objętego funkcjonowaniem LGD w celu uzyskania środków finansowych w ramach LEADER

3)      Poprawy jakości życia   na obszarach wiejskich

4)      Mobilizacji mieszkańców do wzięcia  udziału  w procesie  rozwoju obszarów  wiejskich

5)      Promocji  obszarów wiejskich

 

§2.1 Każda z Gmin zabezpieczy środki finansowe na realizację  przedsięwzięcia .

2. Koszty opracowania Strategii  o  której mowa w §1 strony porozumienia  poniosą w równych częściach

3. Każda uczestnicząca w projekcie gmina zabezpieczy w budżecie 2007 roku kwotę ………  zł na udział w realizacji projektu.

 

§3 Strony porozumienia wyznaczą po jednej osobie odpowiedzialnej za realizację projektu. Osoby te to:

………………………………………… z ramienia Gminy Dopiewo,

………………………………………… z ramienia Gminy Buk,

………………………………………… z ramienia Gminy Stęszew.

 

§4 1.Porozumienie obowiązuje na czas nieokreślony.

     2.W przypadku nieotrzymania środków finansowych w ramach inicjatywy LEADER porozumienie ulegnie rozwiązaniu.

 

§5 Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§6 W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§7 Porozumienie sporządzono w dziewięciu egzemplarzach po trzy dla każdej ze stron .

 

§8 Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Za Gminę Stęszew

 

 

…………………………………………………………

 

Za Gminę Buk

 

 

…………………………………………………………

 

Za Gminę Dopiewo

 

 

…………………………………………………………