U c h w a ł a  N r IX/57/07

           Rady Gminy Dopiewo

                                           z dnia  28 maja 2007 roku

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Konarzewie

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591;  z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806;  z 2003 r.  Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;  z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.

Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 )  Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy we wsi Konarzewie

-         WIŚNIOWA , odchodząca od ulicy Kościelnej w kierunku północno zachodnim

 

 

§ 2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Konarzewo

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               U z  a s a d n i e n i  e

 

Decyzją  Nr RB 7430/105/2006 z dnia 04.12.2006 roku  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała działka nr 159/8 przeznaczona pod  drogę wewnętrzną, która aktem notarialnym 04 kwietnia 2007 r., została przekazana na rzecz Gminy Rada Sołecka wsi Konarzewo wystąpiła z wnioskiem o nadanie nowopowstałej ulicy  nazwy  Wiśniowa..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           U c h w a ł a  N r  IX/58/07

                                           Rady Gminy Dopiewo

                                           z dnia  28 maja 2007 roku

 

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec

 

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591;  z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806;  z 2003 r  Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;  z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.

Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 ) oraz art. 8 ust.1a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2004r. Nr 204 poz.2086, Nr 273, poz.2703, z 2005 r..Nr 163 poz.1362, Nr 172 poz.1440, Nr 163 poz.1364,179 poz.1486 Nr 169 poz.1420, Nr 172 poz .1441; z 2006 r. Nr 104 poz.708 i 711, Nr 170 poz.1217)  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dopiewiec

-         BRZOZOWA , odchodząca od ulicy Wierzbowej w kierunku południowo zachodnim

-         CICHA , odchodząca od ulicy Osiedle w kierunku północno wschodnim

 

 

§ 2. Uchwalona nazwa ulic podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dopiewiec

 

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               U z  a s a d n i e n i  e

Decyzją  Nr RB 7430/25/2004 z dnia 18.05.2004 roku  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku czego powstała działka nr 161/13 przeznaczona pod  drogę wewnętrzną, która aktem notarialnym  dnia 05.08.2004 r została przekazana na rzecz Gminy - proponowana nazwa ulicy Brzozowa. Decyzją  Nr RB 7228/59/99 z dnia 03.08.1999 roku  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku czego powstała działka nr 153/3 przeznaczona pod  drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy oraz decyzją  Nr RB 7430/54/2006 z dnia 02.11.2006 roku został zatwierdzony projekt podziału w wyniku czego powstała działka nr 153/16 przeznaczona pod  drogę  wewnętrzną - proponowana nazwa ulicy Cicha.

 Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej  oraz Rada Sołecka w Dopiewcu  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom

 

.